Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 har blivit färdig, I rapporten behandlas förutom den ekonomiska situationen även bl.a. kolneutralitetsmålet, elevvården samt planeringen av trafiksystemet för Åboregionen. Revisionsnämnden har också utvärderat stadens interna kontroll, riskhantering samt koncernövervakning.

Centrala iakttagelser i utvärderingsberättelsen

Budget och bokslut

Kassaflödet för verksamheten och investeringarna inom Åbo stadskoncern har under de senaste tio åren uppvisat ett underskott på ca 44 miljoner euro i genomsnitt på årsnivå. Endast 48 procent av investeringarna kunde täckas med stadskoncernens interna finansiering år 2018. Revisionsnämnden uppmanar staden att fästa uppmärksamhet vid hanteringen av finansieringsriskerna inom stadskoncernen.

Kolneutralt Åbo 2029

Kolneutralitetsmålet för 2029 har definierats tydligt med sina etappmål. Det är ändå att beakta att staden har förbundit sig till kolneutralitetsmålet utan kännedom om vilka ekonomiska effekter målet har på stadskoncernen och kommuninvånarna. Staden ska satsa särskilt på utsläppsberäkning, förankring av målen i dottersammanslutningarnas verksamhet samt en heltäckande riskanalys för klimatplanen.

Åbo har ställt upp ett ambitiöst mål och för sin del bär ansvar för att livet på planeten bevaras.

Matti Vähä-Heikkilä

–Det är i alla fall fint att Åbo har ställt upp ett ambitiöst mål och för sin del bär ansvar för att livet på planeten bevaras. Är det överhuvudtaget ändamålsenligt att sätta prislapp på hur man möjliggör en levande planet. Revisionsnämnden ville påminna olika aktörer inom stadskoncernen om hur viktigt målet, vädjar revisionsnämndens ordförande Matti Vähä-Heikkilä.

Elevvården inom den grundläggande utbildningen

Revisionsnämnden lyfter fram utbildningsbehoven för elevvården och undervisningspersonalen som ett av de viktigaste utvecklingsobjekten när det gäller att utveckla elevvården. Resurserna inom elevvården fördelas ojämnt mellan olika skolor, vilket innebär att jämlikheten mellan olika skolor och elever inte förverkligas. Flera skolor har brist på lokaler för elevvården. Staden är också tvungen att dela lokaler med flera olika aktörer, vilket märkbart gör det svårt att genomföra en effektiv elevvård enligt revisionsnämnden.

Planering av trafiksystemet för Åboregionen

Åbo stad ska tydligare definiera och lyfta fram styrnings- och ledningsansvar med anknytning till trafikärenden. Enligt revisionsnämndens observationer har dessa ansvarsförhållanden varit delvis oklara. Enligt revisionsnämnden skiljer sig åsikterna åt hur väl arbetet med trafiksystemet anknyter till planeringen av markanvändningen på kommun- och regionplan. En del av de intervjuade anser att samordningen har varit delvis bristfällig.

Stadens interna kontroll, riskhantering och koncernövervakning

Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid uppgörandet av budgeten enligt kommunallagen så att det reserveras tillräckligt med anslag för att täcka kostnaderna enligt målen och budgeteringen inte används som redskap för ledningen i strid med kommunallagen. Vid planering av investeringar fäster revisionsnämnden uppmärksamhet vid ett tillräckligt långt tidsspann för investeringshelheten med beaktande av framtidens servicebehov.

Vi vill inte eller kan inte leva med ett sådant missförhållande att underbudgeteringen upprepade gånger används som redskap för ledningen.

–Vi vill inte eller kan inte leva med ett sådant missförhållande att underbudgeteringen upprepade gånger används som redskap för ledningen så att man år ut och år in kan konstatera samma systematiska avvikelse mellan budgeten och utfallet för vissa budgethelheter,  konstaterar Vähä-Heikkilä.

Rapporten godkändes i revisionsnämnden 23.5.2019. Rapporten behandlas i stadsfullmäktige 17.6.2019.  

Snart kommer också en svensk version av utvärderingsberättelse. Utvärderingsberättelsen för 2018 kan läsas i sin helhet på adressen: www.turku.fi/tarkastuslautakunnanjulkaisut (på finska)

Nyckelord: