I och med början på augusti kan bildningssektorn pricka in en hel del nytt på läsordningen. Det splitternya daghemmet Tallimäenkentän päiväkoti tas i bruk och förändringen i språkundervisningen träder i kraft, vilket innebär att språkstudierna i A1 språket inleds för alla skolbarn redan på första klass.

Aktuella fastighetsprojekt 

  • Allaktivitetshuset i Runosbacken framskrider till beslutfattningsfas under hösten 2019
  • Planeringen av yrkesutbildningens sk Taito campus kommer att påbörjas
  • Grundrenoveringen av Puolalan koulu färdigställs på våren 2020
  • Viinamäkigatans dagvårdsenhets nybygge färdigställs på våren 2020

Under sommaren har många skol- och daghemsbyggnader reparerats. Ett helt nytt objekt är dagvårdsenheten som färdigställts på den historiska kolerabegravningsplatsen Tallimäki i Kakolaområdets västra del. Daghemmets namn återspeglar områdets historia, i och med att Åbo slotts häststall tidigare fanns på samma plats. Hästtemat syns även i inredningen och namnen på grupperna. 

–  Tallinmäenkentän päiväkoti ersätter Sofiegatans daghem i Port Arthur, vars rivning står på schemat nu i höst. Därefter påbörjas byggandet av ett nytt daghem på samma tomt. De nya daghemsenheterna, i synnerhet de inom centrumområdets rutstadsplan kommer väl till pass, berättar bildningssektorns direktör Timo JalonenDag

Under de kommande fyra åren planerar staden betydande fastighetsprojekt inom småbarnspedagogiken, både genom nybyggen och hyresobjekt. Det finns även planer på nya allaktivitetshus, varav samarbetsplanerna med Åbo och St:Karins kyrkliga samfällighet kring allaktivitetshuset i Runosbacken troligtvis framskrider till beslutfattningsfas under hösten.

–  Den centrala målsättningen är en helhetsevaluering av servicenätverket, varav en del består i att nå en jämvikt mellan efterfrågan och utbud på tjänster, samt att garantera en trygg och hälsosam verksamhetsomgivning för småbarnspedagogiken, beskriver direktören för serviceområdet för småbarnspedagogik Vesa Kulmala.

Konverterbara inlärningsmiljöer som målsättning

Förutom byggnadsprojekten utvecklar Åbo, som en av de främsta i landet, tillämpad pedagogik till nya typer av inlärningsmiljöer. De nya lösningarna och tankesätten kommer inte enbart att införas i de nya byggnaderna, utan även i de redan existerande verksamhetsställena för småbarnspedagogik.

Då utvecklingsprojekten är avslutade kommer det i Åbo att finnas en kopierbar modell för hur man uppdaterar och anpassar gamla byggnader till ny pedagogik, planerar nya, samt hur utvecklingsarbete görs i samarbete med företag.

Åbo hör till de främsta i landet på utveckling av tillämpad pedagogik till nya typer av inlärningsmiljöer.

–  Förutom byggnader behöver vi förstklassigt, pedagogiskt motiverbart innehåll samt planer för förverkligande. Få daghem har nya utrymmen, men målsättningarna i planen för småbarnspedagogik är samma för alla, konstaterar projektkoordinator och lärare inom småbarnspedagogik Riikka Vuorinen

Enligt resultaten på den kvalitetsenkät som utfördes inom den grundläggande utbildningen i början av året är eleverna i huvudsak positivt inställda till skolan och upplever den som trygg. Satsningar på välmående görs både på daghemmen och i skolorna på många olika sätt, varav en betydande faktor har varit användandet av mångprofessionellt arbete, där stödåtgärderna tas till och utförs i skolan.

Skolorna är allaktivitetshus

–  Barn med specialbehov skickas inte längre bort från skolan för att få hjälp, utan stöd och hjälp skaffas till skolan och erbjuds på plats. Skolor är inte längre stängda samfund, utan allaktivitetshus, påminner utvecklingschef Anu Parantainen

Projektverksamhet som ökar välmående under skoldagen

På Åbo stads bildningssektor och dess serviceområden genomförs kontinuerligt en stor mängd projekt. Under det kommande läsåret utökas projektet ”Skolan i rörelse” från grundskolan till att omfatta  även yrkes- och gymnasieutbildningarna. Målsättningen är att alla studerande skall röra på sig minst en timme per dag.

Inom verksamhetsmodellen Steam Turku fortgår arbetet med att förstärka de matematiska och naturvetenskapliga kunskaperna via olika typer av experiment i alla åldersklasser och i Åbos gymnasier fortsätter utvecklandet av arbetslivsinriktade kurser i samarbete med företag.

Bekanta dig med bildningssektorns aktuella projekt via länken nedan (på finska)

Detta kan även intressera: ( Om områdets historik på finska): Turun museokeskus: Linnanfältin kolerahautausmaa (pdf)

Startskottet för Åboskolornas nya läsår går den åttonde augusti, då gymnasierna påbörjar sitt skolarbete. Åbo Yrkesinstitut startar sin hösttermin 12.8 medan förskolan och den grundläggande utbildningen börjar skolåret 14.8.