Klimatstrejken är inte organiserad av skolan, vilket innebär att de elever som deltar i demonstrationen inte omfattas av skolans övervakningsansvar under deltagandet. Vårdnadshavarna till de elever inom den grundläggande utbildningen som önskar delta i klimatstrejken, bör göra en frånvaroanmälan via Wilma.

Barn och unga runtom i världen, men även i Åbo, uttrycker en allt kraftigare oro angående klimatfrågor, jordklotets välmående och en hållbar framtid. I Åbo har klimatstrejker ordnats av ungdomar även tidigare.

– Bildningssektorn har sänt ut riktlinjer angående klimatstrejken till grundskolornas, gymnasiernas och yrkesinstitutets rektorer. Grundprincipen är den, att även minderåriga har en grundlagsenlig rätt att uttrycka sin åsikt, säger bildningssektorns direktör Timo Jalonen.

även minderåriga har en grundlagsenlig rätt att uttrycka sin åsikt

– Det är bra att man diskuterar saken tillsammans med barnen, i hemmet. Samtidigt blir även vårdnadshavarna medvetna om elevens eventuella frånvaro från skolan vid tillfället för demonstrationen, konstaterar Tommi Tuominen, servicedirektör för den grundläggande utbildningen. Klimatstrejken är inte organiserad av skolan, vilket innebär att de elever som deltar i demonstrationen inte omfattas av skolans övervakningsansvar under deltagandet. Vårdnadshavarna till de elever inom den grundläggande utbildningen som önskar delta i klimatstrejken, bör göra en frånvaroanmälan via Wilma.

Vårdnadshavarna ombeds överväga ärandet om barnets deltagande. Om man besluter sig för alternativet att barnet har tillåtelse att delta i demonstrationen 27.9, bör man även notera att ansökan om frånvaro bör göras enbart för de lektioner som påverkas av deltagandet i demonstrationen. Om demonstrationen pågår enbart i några timmar, bör inte en frånvaroanmälan göras för hela dagen.

 det är bra att även fundera på andra påverkningsmöjligheter för att främja miljöfrågor

–  Miljön, klimatet och påverkan är alla teman som understöds och som hör till skolans läroplan, men det är bra att även fundera på andra påverkningsmöjligheter för att främja miljöfrågor, än att strejka, lyfter Jalonen fram.

En hållbar framtid - Agenda 2030 implementeras på Åbo stads bildningssektor

Bildningssektorns ledningsgrupp har beslutat att fokusera läsåret 2019-20 på FN: s Agenda2030-program och en hållbar livsstil. Temaåret är ett svar på den oro som barn och ungdomar uttrycker angående klimatpåverkan och en hållbar livsstil. Temaåret är samtidigt en konkret implementering av Åbo stads strategi om att vara en koldioxidneutral stad 2029, i samband med stadens 800-årsjubileum.

I praktiken är målet att få varje enhet (daghem, skola, klass, grupp eller till och med enskild individ inom Åbo bildningssektor i sitt arbete eller i sitt privata liv) att förbinda sig med ett eget åtagande på sitoumus2050-sidan. Små vardagliga aktiviteter som vattenförbrukning på daghem, i skola eller i ditt dagliga liv, återvinning eller förhållandet till matsvinn har länge diskuterats på enheterna inom Åbo bildningssektor, men grundtanken med temaåret är att öka medvetenheten och synligheten för det arbete som görs.

Temaårets syfte är att lyfta fram de dagliga aktiviteterna och de åtgärder som görs kring hållbarhet och föra bok över dessa på sitoumus2050 sidan, men de enskilda enheterna inom småbarnspedagogiken, skolorna och utbildningsenheterna uppmanas även fundera på specifika temadagar och utbildningshelheter inom ramen för temaåret.

sitoumus2050-sidan