Vikten av tillgänglighet betonas i stadsmiljön, särskilt i och med att befolkningen åldras. Rådet som inledde sitt arbete förra hösten har bland annat hjälpt lokala restauranger med att främja tillgängligheten i både utrymmen och på webbplatser.

Tillgänglighet

  • Tillgänglighet innefattar att alla medborgare kan smidigt delta i arbete, fritidsintressen, kultur och studier. Tillgänglighet hör ihop med tjänster, redskap, förståelse av information och möjligheten att delta i beslutsfattande som berör en själv. Tillgänglighet hänger ihop med att se, höra, röra sig och att förstå.
  • Tillgänglighet inbegriper också att webbtjänster är lättåtkomliga för alla. Webbinnehållets tillgänglighet syftar på att informationen är presenterad i en form som mottagaren kan ta till sig. Informationen kan till exempel finnas både i text- och ljudformat. Förståelse är också väsentligt: är informationen presenterad på ett tydligt och lättförståeligt sätt?

År 2017 arrangerades en verkstad för funktionshindrades delaktighet i Åbo, och närmare hundra intresserade var på plats. Under verkstadens diskussioner kom det fram att just personer med till exempel funktionsnedsättning besitter know-how gällande tillgänglighet.

- Det är viktigt att utnyttja denna kompetens, en regional tillgänglighetskoordinator räcker nämligen inte till för att göra kartläggningar och ge utlåtanden inom det allt viktigare ämnet. Slutresultatet av verkstaden blev att grunda ett tillgänglighetsråd, förklarar tillgänglighetskoordinator Jyri Kuparinen.

Efter en öppen ansökan i höstas samlade Åbo stad och JärjestöSote-hanke 113 ihop ett råd på frivillig basis. Rådets samtliga 13 medlemmar är med i utvecklingen av ett tillgängligt Åbo. Kundråd som samlas kring olika teman har blivit allt vanligare, framför allt i utvecklingen av kommuners verksamhet och tjänster.

Tillgänglighet gynnar alla

Målsättningen för tillgänglighetsrådets verksamhet är att förbättra tillgängligheten inom både stadens tjänster och i allmänna utrymmen, och på mötesplatser som caféer och restauranger. Rådet samlas en gång i månaden, vid behov också oftare.

– Vi guidar, gör iakttagelser och kartlägger problemsituationer och platser, vars tillgänglighet inte nödvändigtvis tagits i beaktande i strukturplaneringen. Vi analyserar den strukturella tillgängligheten i utrymmen och även tjänsters tillgänglighet och hur bra digitala kommunikationskanaler fungerar ur olika användares synvinklar. Sen gör vi förbättringsförslag, beskriver Kuparinen.

Tillgänglighet berör inte enbart personer med rörelse- och sinnesnedsättning. Även i så kallade ”abstrakta” omgivningar bör en genomgripande tillgänglighet tryggas, så att information, webbplatser och servicetjänster är åtkomliga för alla.

– Alla gynnas av att tillgängligheten tas i beaktande, speciellt seniorer, barnfamiljer och skadade. Tillgänglighetsrådet strävar efter att det ska bli enklare att röra sig och att informationen ska vara lättförståelig och lättåtkomlig, vilket också hjälper alla invånare och kunder, poängterar Kuparinen.

Sanna Leppäjoki-Tiistola och Päivi Holm testade den nya rampen på Paninis terass i början av september. Bild: Joni Pietiläinen / Åbo stad

Konstruktivt samarbete med lokala företag

Ett av tillgänglighetsrådets kraftprov är samarbetet med VoiVeljet-restaurangerna, som startade under senhösten 2018. I projektet strävades det efter förbättringar gällande tillgänglighet och anvisningar i restaurangutrymmena. Rådmedlemmarna tar också ställning till webbplatsernas tillgänglighet och informationen som finns på sidorna.

– Vi har huvudsakligen löst tillgänglighetsproblemen i restaurangerna Panini och Göran. Vårt senaste projekt har varit att bistå i planeringen av rätt slags ramp vid ingången, så att den tjänar Tiirikkalas och Paninis kunder på ett stiligt sätt. Inne i restaurangerna har det också gjorts förbättringar beträffande tillgängliga wc-utrymmen och passager, berättar Kuparinen.

Rådet gav VoiVeljet-restaurangerna sakkunnigt stöd i form av kontrollbesök, konstruktiva diskussioner och omfattande tillgänglighetsrapporter. Rådet erbjöd också hjälp med instruktioner vid omläggningsarbeten.

– Enligt rapporterna var utgångsläget i våra restauranger överraskande bra. Diskussionerna vi hade med tillgänglighetsrådet hjälpte oss företagare och kundbetjänare att förstå hurudana olika slags funktionshinder kunderna över huvud taget kan ha. Tipsen vi fått av rådet har varit genomförbara, och vi lyckades finslipa en stor del av de planlagda förbättringarna under sommaren, säger VoiVeljet-vd:n Janne Juvonen.

Tillgänglighet utgår från kunden

Enligt Juvonen har det varit enkelt att följa tillgänglighetsrapporternas riktlinjer även i senare byggnadsarbeten: till kvartersrestaurangen E. Ekbloms nya terrass byggdes fyra ramper i början av hösten.

– Det var intressant att höra, att den viktigaste faktorn i främjandet av tillgänglighet är personalens attityd. Förändringarna kräver inte nödvändigtvis några investeringar, utan bara det att man lägger märke till potentiella hinder och berättar om dem för kunderna gör det enkelt att röra sig i våra lokaler. Målet är förstås att det skall vara problemfritt att vistas i våra restauranger även med eventuella hjälpmedel, påpekar Juvonen.

VoiVeljets krögare Jarno Venho och vd Janne Juvonen har varit nöjda med samarbetet med tillgänglighetsrådet i Åbo. Bild: Joni Pietiläinen / Åbo stad

Hindrens många former

Tillgänglighetsrådet har gjort ett liknande samarbete med Muminvärlden i Nådendal. För tillfället jobbar rådet också med utvecklingen av Åbo stads vinterunderhåll tillsammans med stadsmiljösektorn. Rådmedlemmarna är dessutom med i planeringen och realiseringen av Åbo stads och FPA:s samservicekontor Monitori vid Salutorget.

Ur tillgänglighetssynvinkel är det också viktigt att tänka på delaktighet: alla borde ha lika möjligheter att fungera, delta och bli jämställt och likvärdigt bemötta i vår stad och i vårt samhälle. Tillgänglighetskoordinatorn och Åbo stad jobbar med att förbättra dessa möjligheter.

-Betydelsen av tillgänglighet blir större hela tiden. Det handlar inte bara om bestående hinder utan nya utmaningar och nya former av hinder uppkommer hela tiden, till exempel med ökningen av webbtjänster. Mångfacetterade hinder ökar och vårt arbetsområde växer, framhäver Kuparinen.

Tillgänglighetsrådet nås bäst genom tillgänglighetskoordinator Jyri Kuparinen.