Åbo stadsdirektör Minna Arve har på måndag 14.10 publicerat sitt budgetförslag för år 2020 och ekonomiplanen för perioden 2021 - 2023. I samband med detta har Åbo stad berättat om anpassningsprogrammet för stadens ekonomi, som ingår i budgetförslaget, där inledningen av totalt 95 åtgärder presenteras.

 – Nästa års budgetförslag och ekonomiplanen fram till 2023 för Åbo präglas av ett starkt främjande av basverksamheten. Det stöds av ett storskaligt anpassningsprogram. Åbo effektiverar och stärker sina basstrukturer för att bli allt smidigare och fungerande för nuvarande och framtida kunder, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Budgetförslaget är utarbetat så att ekonomiplanen skall vara i balans år 2023 och i slutet av ekonomiplaneperioden täcker årsbidraget avskrivningarna. Stadens kommunalskatt föreslås ligga på samma nivå som tidigare, på 19,50 procent.

Planeringen av Åbo stads ekonomi försvåras av osäkerhet kring beskattningsutfallet samt utsikten av konjunkturnedgången i Finland och globalt. Åbo växer dessutom med cirka 2 000 invånare per år, vilket inte bara ger positiv verkan utan skapar också press på serviceutbudet. Trots den ekonomiska situationen satsar Åbo på kvalitet och främjande av servicetjänster.

– Effektivt och väl organiserade kund- och invånarorienterade tjänster utgör grunden för all verksamhet. Därifrån är det bra att bygga på en hållbar tillväxt, som beaktar alla åbobor, beskriver stadsdirektör Minna Arve.

Utnyttjande av den kraftiga tillväxten i Åboregionen, så att den leder till en uthållig konkurrenskraft, förutsätter att staden satsar kraftigt på investeringar. De mest ansenliga utvecklingsinvesteringarna görs inom stadens spetsprojekt med en rad olika samarbetspartners. Åbos spetsprojekt är Utvecklandet av centrumområdet, Åbo vetenskapspark och Smart & Wise Turku.

– Staden har väldigt ambitiösa mål inom spetsprojekten och till varje mål hör flera separata projekt. Huvudvikten ligger på att få nya investeringar till Åbo samt att utnyttja digitaliseringen och smarta lösningar, säger stadsdirektör Arve.

Genom att satsa på sina spetsprojekt har Åbo som mål att skapa ny dynamik som möjliggör den ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara tillväxten till stöd för välfärden. Med hjälp av resultaten främjas stadsbornas välfärd och förbättras stadens konkurrenskraft och effektiviteten för den egna verksamheten.

Verksamhetsmiljön utvecklas i en positiv riktning

Sysselsättningen har fått en positiv utveckling i Åbo och till exempel långtidsarbetslösheten har halverats under de senaste tre åren. Detta ökar behovet av tjänster bland annat inom bildningssektorn, men samtidigt ökar beskattningsbara inkomster och utgifter som orsakas av arbetslöshet minskar. Helhetseffekten för staden och stadsborna är positiv, men tyngdpunkten ligger på servicebehovet som ökar stadens utgifter.

Skattefinansieringen (skatteintäkterna och statsandelarna) ökar enligt budgetförslaget cirka 5,4 procent och nettoutgifterna med cirka 2,4 procent nästa år. Skatteintäkterna ökar i och med ett underskott för redovisningar år 2019, vilket leder till att en del av skatteintäkterna redovisas till staden år 2020. Åbo stads årsbidrag år 2020 uppgår till 13 miljoner euro och avskrivningarna till 57 miljoner euro. Underskottet är -41,9 miljoner euro, dvs. cirka 20 miljoner euro mindre än i prognosen för det pågående året.

Bruttoinvesteringsnivån ligger på cirka 106 miljoner euro och förändringar i lånestocken är 106 miljoner euro. Bruttoupplåningen är 210 miljoner euro och lånestocken är i slutet av 2020 cirka 924 miljoner euro, alltså 4780 euro per invånare.

Statsandelarna för kommunernas basservice kommer få en höjning till nästa år. Då konkurrenskraftsavtalet och indexfrysningarna löper ut, har det uppskattats att statsandelarna för kommunal basservice kommer att öka med sammanlagt dryga 600 miljoner euro. Statsandelarna för Åbo skulle öka med cirka 15 miljoner euro, vilket har beaktats i nästa års budgetförslag.

Med statsandelarna finns också osäkra faktorer. I regeringsprogrammet nämns flera tilläggsuppgifter för kommunerna, såsom höjningen av läropliktsåldern och skyldigheter kring arrangerandet av olika social- och hälsovårdstjänster. Detta har man lovat att beakta till fullo antingen med tilläggsfinansiering eller genom minskning av andra uppgifter. Genomföringen, tidsschemat och finansieringen för dessa tilläggsuppgifter är osäker och deras inverkan på nästa års budgetförslag har inte beaktats.

Prognoser är svåra

Problemen med skatteförvaltningens inkomstregister och skattekortsreformen försvårar ekonomiplaneringen för alla kommuner i Finland. Problemen har minskat beskattningsutfallet för år 2019 och gör det besvärligt att förutse skatteintäkterna för år 2020.

För Åbos del uppskattas problemens negativa inverkan vara 13-20 miljoner euro för år 2019. I och med utfallsunderskottet kommer staten att tidigarelägga engångskompensationen som baserats på konkurrenskraftsavtalet, så att kompensationen läggs till statsandelarna redan i år. Engångskompensationen som riktas till Åbo uppskattas ha en inverkan på 8 miljoner euro.

Anpassningsprogrammet innefattar spar- och utvecklingsåtgärder för cirka 59 miljoner euro

Åbo stadsfullmäktige beslutade att starta anpassningsprocessen för stadens ekonomi i juni 2019 och efter det har staden berett åtgärder för att balansera ekonomin.

– Anpassningsprogrammet stärker den växande stadens ekonomiska bärkraft. Med hjälp av programmet kan vi upprätthålla den invånarinriktade servicen och stärka Åbos dragningskraft ur både invånarnas och privata investerares perspektiv, beskriver stadsdirektör Arve.

Ramvillkoren i beredningen har varit det, att ekonomin anpassas under planperioden 2020 - 2023 med minst 50 miljoner euro, att nettoutgifterna för driftsekonomin får öka i genomsnitt 1,3 procent per år, och att antalet anställda inte får öka.

Anpassningsprogrammet innehåller nu totalt 95 åtgärder vars sammanlagda summa är 59 miljoner euro, vilket också överstiger målet. Metoder har sökts i stadens alla sektorer samt i koncernens bolag och i samkommunerna. Konsultbyrån Perlacon Oy, som specialiserat sig på kommunalekonomi, har bistått i beredningen.

Åtgärderna innefattar rejält med strukturella förändringar och reformer. Sådana är till exempel äldreomsorgens strukturförändring, var platserna inom effektiverat serviceboende samt intervallvården för de kommande fem åren ökas, sjukhusverksamhetens utveckling, daghemsnätverkets optimering och förnyelse av förvaltningstjänsterna.

Övriga föreslagna åtgärder är till exempel höjning av kundavgifter, storleksoptimering av skolelevgrupper, sökande av ersättande utrymmen för ungdomslokalen Vimma, avgiftsbeläggning av parkering med parkeringsbricka, och utvidgande av avgiftsbelagda parkeringsområden samt minskning av räntan i stadens personalkassa.

– Anpassningsprogrammet är trovärdigt och genomförbart. Jag är nöjd över att vi fann åtgärder som överstiger det ursprungliga målet. Det är motiverat att hålla sig till de förevisade 59 miljonerna: för det första har ekonomiprognoserna försämrats under hösten, och för det andra är en markant del av programmet snarare utvecklingsåtgärder än besparingsåtgärder, vars slutgiltiga och exakta ekonomiska effekter fortfarande är svåra att uppskatta, säger stadsdirektör Arve.

I beredningen av programmet har det varit väsentligt att åtgärderna förnyar servicestrukturerna i Åbo, och att verksamheten utvecklas tillsammans.

– Vi har ett enormt arbete framför oss, men jag litar på att vår sakkunniga och engagerade personal förhåller sig allvarligt till situationen och gör sitt bästa. Anpassningsprogrammet är också en möjlighet och jag tror på att vi tillsammans kan hitta nya metoder för att jobba smartare, effektivare och slagkraftigare, säger stadsdirektör Minna Arve.

Stadsdirektörens förslag 14.10 i ppt-format  (14.10.2019, pdf, på finska)

En lista över förslagen till anpassningsåtgärder (14.10.2019, pdf, på finska)

Med i anpassningsprogrammets åtgärdslista finns också B- och C-korgarna, i vilka man har placerat sådana helheter som inte utreds eller påbörjas i det här skedet. De har i varje fall uppmärksammats som potentiella anpassningsåtgärder.

Beslutsfattande gällande budgetförslaget för år 2020 går enligt följande tidtabell:

  • 14.10 Stadsdirektörens budgetförslag presenteras i Åbo stadsullmäktiges seminarium klockan 12-16.30. (Seminariet kan följas på Åbo stads webbplats i en direkt webbsändning.)
  • 21.10 stadsstyrelsens första behandling av budgetförslaget
  • 4.11 stadsstyrelsens andra behandling av budgetförslaget
  • 11.11 stadsfullmäktiges beslut