Den internationella barndagen 20.11 syns på många håll i staden under veckan. Dessutom flaggas det på Aura ås broar. Åbo stad deltar också för första gången i barn med på jobbet -dagen på fredag 22.11.

Internationella barndagen och barnrättsveckan

  • FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes 20.11.1989. Konventionen har varit inskriven i Finlands lag sedan år 1991.
  • Internationella barndagen firas årligen den 20 november.
  • Veckan för barnets rättigheter eller barnrättsveckan är en temavecka som firas i samband med internationella barndagen. Veckan ordnades för första gången år 2018.
  • Barn med på jobbet -dagen inträffar på barnrättsveckans fredag, som i år inträffar 22.11. Dagen ordnades för första gången år 2016.

FN:s konvention om barnens rättigheter fyller 30 år. Jubileumsårets riksomfattande tema är ”Var och en får vara sig själv”.

Vid Kuppis idrottshall arrangeras evenemanget #MeTurku (My Equal Turku) på Internationella barndagen 20.11 kl. 12-15. Evenemanget är riktat till högstadieelever i årskurs sju och deras lärare. Klasserna har anmält sig på förhand. Evenemangets beskyddare är Åbo stadsdirektör Minna Arve. På plats finns olika slags aktivitetspunkter, och eleverna får ett märke i sitt evenemangspass vid varje punkt. Bland de klasser som lämnat in sina pass lottas det ut biljetter för hela klassen till Åbo Unga Teaters föreställning Supermarsu. Under evenemanget uppträder också Youtubaren Joona Hellman.

I ett samarbete mellan biblioteket och Äventyrsparken kommer det projiceras grafiska animationer på huvudbibliotekets innergårdsvägg. Animationerna har gjorts under Äventyrsparkens konstläger i år. Animationerna visas 20-30.11 sö-to kl. 16-24 och fre-lö kl. 16-04.

Medlemmarna i kundråden för Åbo stads barnhem träffas 20.11 kl. 17-19 i De ungas konst- och aktivitetshus Vimma för konst, fika och ledig diskussion. Årets tema för kundråden har varit gemenskap, vilket också är temat för konstutställningen i Vimma. Barnhemmens barn, deras handledare samt ledarna för stadens barnskydd och familje- och socialtjänsterna är alla med i evenemanget.

Vid S:t Maries ungdomshus ordnas det 20.11 kl. 18-20 en diskussionseftermiddag för ungdomar, beslutsfattare och dem som arbetar med unga. Under tillfället presenteras ungdomarnas bedömning av hobbymöjligheter och ungdomsgårdarnas verksamhet i Åbo. Dessutom kommer man diskutera om hur man tillsammans kunde utveckla dessa tjänster.

På torsdag 21.11 är det jubileumsmöte för Barnens parlament i Åbo. Det är fråga om ett jubileumsseminarium för internationella barndagen. Under seminariet får vi höra bl.a. grundundervisningens servicechef Riikka Koivunen. Unicefs programchef Inka Hetemäki är också med.

Barnen bjuds med till arbetsplatserna

Åbo stad deltar för första gången som arbetsplats i den nationella barn med på jobbet -dagen fredag 22.11. I tillägg till föräldrarna kan också  en mor- eller farförälder, fadder eller någon annan nära vuxen till barnet ta med barnet till sin egen arbetsplats. Arbetsenheterna kan arrangera en presentationsrunda eller något annat smått program för barnen i arbetsplatsens utrymmen, eller så kan föräldern ha barnet med sig i sitt arbete. För att få ta med sitt barn till arbetsplatsen behöver man chefens godkännande och man bör på förhand anhålla om en ledig dag från skolan.

Åbo beviljades Unicefs utmärkelse Barnvänlig kommun år 2018, och enligt handlingsmodellens kriterier ska staden främja barnvänlighet och uppmärksamma barn och ungdomar i sin verksamhet. Målsättningarna för Barnvänlig kommun -verksamheten i Åbo är att öka kännedomen om barnens rättigheter, att främja barnens delaktighet, att ta i bruk förhandsbedömning av barnpåverkan och att förstå mångfaldighet som en resurs.

Internationella barndagen firas årligen 20:e november för att hedra godkännandet av FN:s konvention för barnens rättigheter (20.11.1989) överallt i världen. Tanken med dagen är att lyfta fram barnkonventionen och väcka diskussion kring barnens välmående i Finland och runtom i världen.