Åbos erfarenheter inom klimatpolitisk utveckling och minskning av utsläpp väcker internationellt intresse. Stadsdirektör Minna Arve och klimatpolitisk utvecklingschef Risto Veivo håller flera anföranden under FN:s klimatkonferens i Madrid 2-13.12.2019. Till konferensen tar Åbo med sig perspektivet av städer som vidtar aktiva klimatåtgärder. Åbos representanter deltar i konferensen via en inbjudan av ordförandelandet Chile och FN och är med i den finländska konferensdelegationen.

Städer förväntas att globalt anta en betydande roll i lösandet av stora och komplicerade problem, såsom klimatförändringen. Städerna är redo att svara på denna utmaning tillsammans med staterna och internationella organisationer som samarbetsparter. Åbo har nätverkat omfattande med andra klimatpolitiska föregångarstäder världen runt för att hitta lösningar.

Åbo uppmanar att göra vetenskapsenlig klimatpolitik

Man har lyckats minska utsläppen i Åboregionen med cirka 30% från år 1990. Samtidigt har stadens invånarantal och ekonomi ökat märkvärdigt. Åbo eftersträvar att vara kolneutral år 2029 då staden fyller 800 år. Därifrån framöver är målsättningen att vara ett klimatpositivt stadsområde, som binder mer koldioxid än producerar.

Åbo stads klimatarbete följer klimatplanen som fullmäktige godkände enhälligt år 2018, och vars mål och åtgärder motsvarar den målsättningsnivå som framförts av vetenskapssamfundet. I planeringen av klimatpolitiken utnyttjar staden vetenskap och växelverkan tillsammans med forskare med hjälp av till exempel Åbo stadsforskningsprogram.

Åbos erfarenheter väcker internationellt intresse

Klimatåtgärderna som Åbo stad har genomfört, en imponerande klimatplan och klimatpolitik samt aktiv verksamhet inom internationella nätverk har inspirerat otaliga talares anföranden. Under konferensen räknar man till tiotals anföranden och deltaganden i olika sessioner.

- Åbos klimatåtgärder väcker mycket intresse i internationella sammanhang. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och lär oss samtidigt av andras arbete. Klimatutmaningen är global och att dela med sig av information och goda förfaranden är nyckeln till att finna lösningar, berättar Åbo stadsdirektör Minna Arve.

I sitt anförande kommer Arve att betona allas gemensamma ansvar att lyssna på vetenskapen och göra klimatpolitik och klimatåtgärder enligt den informationen. Hon framhäver även klimatåtgärdernas positiva effekt ur välfärdens och ekonomins perspektiv. I Åboregionen har ekonomins tillväxt och minskningen av utsläpp inte varit sinsemellan motstridiga målsättningar.

- Jag vill med mitt anförande ta det finländska perspektivet till den internationella utsläppsdiskussionen och samtidigt framhäva, att en god klimatpolitik och minskning av utsläpp inte är hinder för välfärd och ekonomisk framgång, utan tvärtom. Minskning av utsläpp och beaktande av miljön kommer i framtiden att vara förutsättningar för välfärden, säger stadsdirektör Minna Arve.

Åbo klimatplan 2029 följer den gemensamma europeiska modellen, enligt vilken staden rapporterar om sitt klimatarbete årligen till FN och vartannat år till Europeiska komissionen. Från och med 2020 rapporterar Åbo till FN också hur man uppnår målen för hållbar utveckling, som en av de första städerna i världen.