Åbo delade ut tio stipendier till magisterstuderande som arbetar med sin pro gradu-avhandling. Priset lockar till att göra sitt bästa, säger studenrandena själva.

Magisterstuderande som beviljats stipendium (2 000 €)

Silja Aalto (arkeologia, TY) Turun keskiaikaisten kylätonttien kasvillisuus.

Sara Anttila (offentlig förvaltning, ÅA): Verkställande av spårvägsprojekt från offentliga sektorns perspektiv och tillämpande av en effektiv modell för Åbo stad.

Kirsi Eronen (tulevaisuudentutkimus, TY): Tulevaisuuden menestyvien liikepaikkojen mahdollistajat.

Anni Hartikainen (maantiede, TY): Lapsen elinympäristön ja painonkehityksen yhteys.

Iida Hilska (psykologia, TY): Vuorovaikutteisen ultraääni-intervention vaikutus lievästi masentuneiden äitien mielialaoireisiin sekä raskaudenaikaisiin mielikuviin syntyvästä lapsesta.

Eetu Kauria (taloustiede, TY): Raideliikenteen vaikutus asuntojen hintoihin.

Susanna Lemström (talousmaantiede, TY): Kaupunkikeskustan tila - Katsaus Turun keskustaan.

Tii Miettinen (sosiaalityö, TY): Elämää prosessissa. Nuorten turvapaikanhakijamiesten kokemuksia turvapaikkaprosessin aikaisesta elämästä Suomessa.

Tatu Teräväinen (sociologi, ÅA): Kommunikation i Åbo stads stadsplaneringsprojekt.

Katrina Virtanen (maisemantutkimus, TY): Kulttuuriympäristöjen inventointi ja avoin data. Menetelmää kehittämässä.

Åbo stad har beviljat tio stipendier till pro gradu-arbeten som förverkligar Åbo stadsforskningsprogram. Stipendiaterna representerar flera olika studieämnen. I år ansöktes stadsforskningsprogrammets gradustipendium av 25 personer.

– Ansökningarna var av hög nivå. Det är glädjande att se, att stadsutvecklingsfrågor intresserar inom olika branscher, säger Åbo stads forskningsdirektör Sampo Ruoppila.

Ansökningen är en öppen tävling, där det beviljas högst 10 gradustipendier. Stipendiet är 2000 euro. Stipendiet ansöks på hösten med en arbetsplan och det betalas ut nästa år då avhandlingen färdigställts. Avhandlingen bör vara klar senast 1.12.2020.

Spårvägstrafikens inverkan på bostadspriser

En av årets stipendiater är Eetu Kauria som studerar vid Åbo universitet. Hans pro gradu tar itu med spårvägstrafikens inverkan på bostadspriser.

– Mitt forskningsobjekt är snabbspårvägen Spårjokern, som byggs i Esbo och Helsingfors. Jag undersöker prisverkningar i genomförda bostadsköp både i det skedet då fullmäktige fattade beslut om Spårjokern sommaren 2016, och i byggets startskede sommaren 2019, berättar Kauria.

Hans målsättning är att få gradun klar senast under sommaren 2020.

Alliansmodell i genomförandet av spårvägstrafiken

Också en annan stipendiats arbetsplan handskas med spårvägstrafik. Åbo Akademi-studerande Sara Anttilas forskningsämne är förverkligandet av spårvagnsprojektet ur den offentliga sektorns perspektiv. Gradun granskas inom studieämnet offentlig förvaltning.

– Jag bekantade mig med de utredningar som hittills gjorts i Åbo angående kollektivtrafikens organiserande. På basen av dem skulle spårvägstrafiken vara det bästa alternativet för stadens konkurrenskraft, tillväxt och centrumområdets dragningskraft samt för invånarnas trivsel och välfärd.

I sin forskning granskar Anttila alliansmodellen. Modellen används redan i Helsingfors och Tammerfors spårvägstrafikprojekt.

– Jag intervjuar olika aktörer inom dessa projekt och utreder alliansmodellens svagheter och styrkor för var och en, och vilken slags organisationsmodell skulle vara fungerande och effektiv i Åbo, berättar Anttila.

Priset lockar till att göra sitt bästa

Både Eetu Kauria och Sara Anttila menar att det känns bra att forskningsarbetet stöttas också finansiellt. Att forska i ett aktuellt ämne gör studierna konkreta, då resultaten kan utnyttjas i stadens beslutsfattande.

– Stipendiet sporrar och gläder, och uppmuntrar att göra sitt bästa. Ett stort tack till Åbo stad för att unga uppmuntras att också med hjälp av forskning bygga stadens framtid, säger Anttila.

– Priset motiverar att göra forskning av hög kvalitet, som kan utnyttjas i stadsplaneringen, tillägger Kauria.

Stipendier sedan år 2005

Åbo har delat ut pro gradu-stipendier till studerande vid Åbo universitet och Åbo Akademi sedan år 2005. Nuförtiden beviljas stipendierna inom Åbo stadsforskningsprogram.

Åbo stads, Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma program har som målsättning att utöka tvärvetenskaplig akademisk forskning som har att göra med stadsutveckling, vars frukter sedan kan utnyttjas också i stadens beslutsfattande.

I bedömningen av stipendieansökningarna bekatas forskningsplanens förtjänstfullhet och genomförbarhet inom utsatt tid, hur väl informationen kan tillämpas och nya perspektiv. Den önskade tillämpade nyttan är en informationsökning gällande påverknings- och förändringsmöjligheter i stadsutvecklingen – framtidsorienterat, icke att förglömma historien.