Inkomstregistret är en ny elektronisk databas. Det innehåller finländarnas löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå. Informationsproducenterna meddelar uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid. Som myndighet får Åbo stad sådana uppgifter från inkomstregistret som staden enligt lag har rätt till och som vi behöver i vårt arbete.

Åbo stad började använda löneuppgifter från inkomstregistret i början av år 2020. Pensions- och förmånsuppgifter fås från registret från och med nästa år.

Vad använder vi inkomstregistret till?

Om våra kunder ansöker om beslut gällande till exempel

  • klientavgifter för småbarnsfostran eller servicesedlars värde
  • behovsprövat eller förebyggande utkomststöd eller
  • social kredit,

behöver alla inkomstuppgifter inte bifogas i ansökan. Vi får en del av uppgifterna direkt från inkomstregistret.

Det blir enklare för våra nya kunder att göra ansökningar och att få utbetalningsbeslut. Vi ber fortfarande ändå om sådana löne- och arbetsförhållandeuppgifter som inte fås från inkomstregistret. Sådana situationer är till exempel då arbetsgivare inte har förmedlat uppgifterna till inkomstregistret eller att uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga för behandling av ansökan. Löneuppgifter har lagrats i inkomstregistret sedan 2019.

Arbetsgivare kan föra in inkomstuppgifter i registret antingen restriktivt, varvid lönen anmäls endast som en sammanlagd summa, eller uppdelat i löneandelar. Till exempel lönens intjäningsperiod hör till uppgifter som är frivilliga att meddela. Ju noggrannare arbetsgivaren har fört in löneuppgifterna i inkomstregistret, desto säkrare är det att vi får de uppgifter som behövs för behandling av ärendet direkt från inkomstregistret, och således behöver vi inte skilt be om löne- eller arbetsförhållandeuppgifter.

Vilka uppgifter fås inte från inkomstregistret?

Än så länge får vi inte alla uppgifter från inkomstregistret som behövs för att behandla ansökningar. Därför är det viktigt att den sökande förmedlar alla de utredningar vi ber om.

Inkomstregistret handhar inte t.ex.:

  • kapitalinkomster
  • underhållsbidrag
  • pensioner
  • FPA-förmåner eller grundläggande utkomststöd utbetalat av FPA eller kompletterande och förebyggande utkomststöd utbetalat av kommunen
  • företagares arbetsinkomst, om företagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare eller lantbruksföretagare
  • rese- och logiersättningar som arbetsgivaren har utbetalat på basen av ett verifikat 
  • bidrag eller stipendier för vetenskap och konst.

Läs mer om inkomstregistret:
Vanliga frågor om inkomstregistret
vero.fi/inkomstregistret

Nyckelord: