Välfärdsplanen för barn och unga i Åbo är i beredning och nu önskas kommentarer och synpunkter från invånarna. Vilka är planens viktigaste målsättningar? Fattas någon väsentlig synvinkel? Säg din åsikt senast 2.2.2020.

Med hjälp av välfärdsplanen för barn och unga styrs, leds och utvecklas välfärdsarbetet för barn, unga och familjer i Åbo. I planen, som är i beredningsskedet, undersöks hur barn, unga och barnfamiljer mår och hurudana tjänster finns erbjudna för dem. I planen presenteras dessutom mål och åtgärder, med vilka det är meningen att trygga välfärden och utveckla tjänsterna under åren 2020–2023. 

Invånarna uppmanas till att ge kommentarer och synpunkter särskilt gällande målsättningarna som framhävts. Vilka är de mest centrala målsättningarna? Fattas någon väsentlig synvinkel? Vad borde man främst satsa på? Därtill kan man kommentera planen i allmänhet.

Man kan lämna in kommentarer gällande utkastet för Välfärdsplanen för barn och unga i Kerro kantasi-tjänsten 20.1 - 2.2.2020 Tjänsten finns på adressen kerrokantasi.turku.fi.

Invånarnas kommentarer gås igenom i styrgruppen för välfärd 6.2.2020, och planen uppdateras på basen av invånarnas kommentarer innan den går vidare till stadsfullmäktige.

Mål för utveckling och ökning av barns och ungas välfärd

I utkastet för Välfärdsplanen för barn och unga har man framhävt 13 målsättningar, med vilka det är meningen att trygga och utveckla ungas och barnfamiljers välfärd och utveckla tjänsterna under åren 2020–2023. Målsättningarna och deras åtgärder finns närmare beskrivna i bilagan. 

 1. Samarbetet mellan yrkespersonal som arbetar med barn och unga förbättras. Hinder för samarbete undanröjs och spelreglerna förtydligas.
 2. Inga barn eller unga lämnas ensamma eller diskrimineras. Omtänksamt bemötande, lyssnande och dialog främjas, med hjälp av vilka man kan ordna rätt stöd för den som behöver det. Vi ingriper effektivt i mobbning, som nått föräldrarnas vetskap.
 3. Barns, ungas och familjers delaktighet och påverkningsmöjligheter förbättras i förverkligandet och utvecklandet av tjänster.
 4. Barn och unga samt familjer får snabbare och enklare åtkomst till tjänster som motsvarar deras behov.
 5. Barn och ungas sunda livsvanor och hantering av vardagen främjas.
 6. Sexuellt och fysiskt våld mot barn och unga förebyggs och förhindras.
 7. UNICEF:s utmärkelse En barnvänlig kommun bevaras. Bedömningen av verkningarna på barn tas i bruk som en del av förhandsverkningarnas bedömning.
 8. Tillräckliga hobbymöjligheter tryggas för barn och unga oberoende av föräldrarnas ekonomi eller andra underliggande faktorer.
 9. Vi ingriper effektivt i skolfrånvaron i ett tidigt skede och förebygger avbrott i utbildningen genom att ge barnet, den unga samt familjen ett behövligt stöd.
 10. Tidigt ingripande främjas vid oro gällande små barns beteende. Familjer stöds för att i ett tidigt skede söka sig till behövligt stöd och olika tjänster.
 11. Barns och ungas experimenterande med nikotin och rusmedel förhindras.
 12. Ungas radikalisering och gängbildning förebyggs.
 13. Barnskyddet utvecklas enligt de nationella kvalitetsrekommendationerna och strukturförändringsmålen.