Åbo stadsstyrelse godkände verksamhetsmodellen för Åbos deltagande budgetering i sitt möte 13.1.2020. Modellen tas i bruk under våren. Åboborna får komma med och föreslå, utveckla och slutligen genom röstning också bestämma hur en miljon euro ur stadens budget ska användas.

Namnförslag för den deltagande budgeteringen efterlystes i Kerro kantasi-tjänsten. Det kom in tiotals förslag, och som namn valdes Invånarbudgeten.

Invånarbudgetsmodellen inleds med områdesforum i alla storområden i mars. I samband med dessa tillfällen kan invånarna tillsammans diskutera det egna områdets behov. Förslagen kan till exempel handla om förbättringar i den egna livsmiljön, gemensam verksamhet, innovativa evenemang och nya slags tjänster.

I enlighet med temat och stadens strategi skall den deltagande budgeten främja Åbobornas välfärd.

– Åbos verksamhetsmodell utarbetas med gemenskap och likabehandling i fokus. Förhoppningsvis deltar så många Åbobor som möjligt i processen, så att många slags synpunkter gällande välfärd och dess främjande fås fram, berättar stadens områdesarbetesutvecklare Katri Arnivaara.

Invånarna kan också bolla idéer självständigt. Alla förslag bör lämnas in på Invånarbudgetens webbplats, som öppnas i april. På denna webbplats får invånarna också information om hur den deltagande budgeteringen framskrider under årets gång.

Röstningen och fördelningen av medel inom Invånarbudgeten baserar sig på Åbos storområden. I centrumområdet genomförs en innovationstävling i samband med spetsprojektet för centrumområdets utveckling, och därför är området inte med i den deltagande budgeteringen just nu. Invånarna på området kan trots detta ge förslag och rösta som alla andra Åbobor.

I enlighet med välfärdstemat har det reserverats en litet större summa för deltagande budgetering på fyra storområden.

Storområdena och den deltagande budgeteringens anslag år 2020:

  1. Hirvensalo-Kakskerta 100 000 €
  2. Skansen-Uittamo 100 000 €
  3. Kråkkärret-Laustis 150 000 €
  4. Nummisbacken-Hallis 150 000 €
  5. Runosbacken-Raunistula 150 000 €
  6. Västra centrum 100 000 €
  7. Pansio-Jyrkkälä 150 000 €
  8. S:t Marie-Patis 100 000 €

Bostadsområdenas fördelning på storområdena kan ses på kartan för Åbo storområden (på finska).

De Åbobor som lämnar in ett förslag som uppnår kriterierna för Invånarbudgeten får en inbjudan till utvecklingstillfällena som hålls i maj-juni. Vid dessa tillfällen bereds förslagen av invånare och stadens sakkunniga till genomförbara planer.

Under sommaren kommer stadens anställda att göra noggrannare kostnadsberäkningar för planer som beretts vid utvecklingstillfällena.

I september kan alla 13 år fyllda Åbobor rösta elektroniskt om planerna på Invånarbudgetens egen webbsida. Man kan också rösta i Åbobiblioteken, där man vid behov kan få hjälp med röstandet. Biblioteken informerar om röstningsställenas öppettider närmare röstningstidpunkten.

Klienter inom hemtjänsten får också hjälp att rösta, så att deras deltagande inte skulle falla på röstningsställenas tillgänglighet eller tekniska färdigheter.

– De mest centrala målsättningarna för den deltagande budgeten är att stärka demokratiskt beslutsfattande och att demokratin verkställs. Att nå ut till så många röstberättigade invånare som möjligt är mycket viktigt inom Åbo Invånarbudget, berättar utvecklingschef Sari Kinnunen.

Planerna som vunnit omröstningen kommer att förverkligas under år 2021.