Ett forskningsprojekt under namnet Smartförin samlar in data som grund för en investering i en autonom åfärja i Åbo åren 2020–2022. Syftet med projektet är att skapa kompetens i Åbo utifrån vilken staden har möjlighet att skaffa en autonom färja till Aura ås nedre lopp senast på 2020-talet.

Marknadsdialog

Aktörer som är intresserade av Smartföri-projektet bjuds in till en marknadsdialog, som arrangeras 25.2.2020 kl. 12.30–16.00 i Bryggmansalen i Åbo slott.

Inbjudan och anmälning i Hilma

Älyföri testbed specificatiön DRAFT v 1.0

Under projektet Smartförin tillverkas inte själva färjan, utan data samlas in med hjälp av sensorer som installeras på nuvarande Förin. Förin används sålunda som en försöksplattform för ett inlärningssystem med artificiell intelligens. Insamlad data används för att öka takten i utvecklingsarbetet av den egentliga autonoma färjan, om man i Åbo beslutar om att bygga en sådan.

Autonomiseringen av vattentrafiken har emellertid inte avancerat i förväntad takt de senaste åren.
– En helautonom färja vore ett nyttigt och intressant sätt att lösa problemen vid nedre loppet av Aura å, men en sådan finns inte ännu, säger Tapio Järvenpää, chef för spetsprojektet Smart and Wise Turku.

– Staden måste ha full bekräftelse på att lösningen passar förhållandena i Åbo. Därför satsar vi i detta skede på forskning och produktutveckling. Egentliga investeringsbeslut kan vi inte ta förrän vi har tillräckligt med fakta, konstaterar Järvenpää.

Den allt tätare stadsstrukturen vid nedre loppet av Aura å skapar ett behov av att förena åns motsatta stränder. En liknande åfärja som dagens Förin med besättning kunde också köra vid nedre loppet, men av kostnads- och serviceskäl är det mer ändamålsenligt att överväga en helautonom färja, dvs. Smartförin.

Sensorerna ger data i realtid

I samband med projektet bildas en konsortium bestående av företag och högskolor som planerar och utför det praktiska forskningsarbetet. Tack vare sensorerna som placerats på Förin och kring Förins miljö, på båda sidor om ån, skapas i realitid en lägesbild av situationen och trafiken på ån. Lägesbilden kan användas för inlärning av navigeringsalgoritmer och för testning av sensorteknologi. Alla insamlade data är öppna och samlas in under två år.

– Åbo stads krav är ytterst hårda. För att man ska kunna ha verklig nytta av färjan, ska den i huvudsak fungera dygnet runt och året runt under alla väder- och trafikförhållanden, även när isen ligger tjock. Av kostnadsskäl borde detta ske helt utan mänsklig inblandning, men säkerheten för passagerarna och den övrig trafiken på ån måste kunna garanteras i alla situationer, konstaterar projektchef Jakke Mäkelä.

– Med hjälp av en testfärja får vi en mer realistisk bild av hur långt vi ännu har kvar. Data som samlats in under projektet kan även hjälpa att hitta lösningar på observerade problem, berättar Mäkelä.

Forskningsprojektet Smartförin är en del av spetsprojektet Smart and Wise Turku.

Vad är projektet smartforin? (pdf)

Bild: Brighthouse intelligence