Åbo stadsdirektör Minna Arve kommer att föreslå för stadsstyrelsen som sammanträder måndagen den 2 mars att det lämnas ett förslag till stadsfullmäktige om inledning av det första skedet av spårvägsprojektet med allmän planering och planering för genomförande av två spårvägslinjer. Linjerna som ska planeras är Vetenskapsparkens linje och Hamnlinjen

Vetenskapsparkens linje (Salutorget–Vetenskapsparken–Kråkkärret) och Hamnlinjen (Salutorget–Resecentrum–Slottsstaden-Hamnen) binder samman Åbos mest betydande stadsutvecklingsprojekt Vetenskapsparken, utvecklingen av stadskärnan och Slottsstaden. Genom att anlägga spårvägen som ett övergripande stadsutvecklingsprojekt är det möjligt att stöda och påskynda utvecklingen av dessa områden. Fördelarna som den strukturella kollektivtrafiklösningen medför gynnar även de områden som håller på att utvecklas.

– Tilläggsutredningarna som togs fram i somras och under hösten visade att en lyckad spårvägslösning kan medföra mycket betydande positiva effektiva för tillväxt och regionekonomin. Vetenskapsparkens linje och Hamnlinjen binder samman stadens mest betydande utvecklingsobjekt med varandra och sålunda skapas förutsättningar för en effektiv stadsutveckling, säger stadsdirektör Minna Arve.

Under sommaren och hösten 2019 utarbetade VTT en bedömning av konsekvenserna av en spårväg i Åbo som baserade sig på nationella och internationella erfarenheter. Enligt VTT uppkommer den direkta ekonomiska nyttan av en spårtrafikinvestering av att markanvändningen i verkningsområdet effektiviseras, de strukturella förändringarna och en värdestegring av det bestående byggnadsbeståndet.

Enligt VTT:s bedömning har Åbo stad möjlighet att betala sin andel av spårvägsinvesteringen genom försäljning av tomter, markanvändningsavgifter och skatteintäkter som byggnadsprojekten producerar, om staden till fullo drar nytta av potentialen gällande stadsutvecklingen i anslutning till spårvägen.

– Spårvägslösningen spelar också en betydande roll när det gäller att nå stadens klimatmål. Vi har gjort betydande klimatlösningar i anslutning till energiproduktionen och härnäst ska vi ta tag i trafiken. Spårvägen ändrar fördelningen av färdmedel och komprimerar stadsstrukturen – den gör kollektivtrafiken till ett ännu mer lockande alternativ, fortsätter Arve.

Rutten som löper via Salutorget, det nya Resecentret och den nuvarande järnvägsstationen har inte utretts i samband med tidigare planer. Därför föreslås det att det för Hamnlinjens del inleds en allmän planering och för Veteskapsparkens linje planering av genomförandet. Kostnadsbedömningarna kommer att preciseras när den allmänna planeringen är klar. I det här skedet bedömer man att investeringen för Vetenskapsparkens linje och Hamnlinjen uppgår till cirka 284 miljoner euro.

– Kollektivtrafiklösningen har betydande ekonomiska effekter samtidigt som stadens ekonomiska situation är en utmaning i förhållande till investeringstrycket. Strävan är att genom lösningen i sig stärka stadens utveckling, tillväxt och dragningskraft så att inkomstflödet som staden får ökar och den privata sektorns investeringar förverkligas snabbare och deras antal ökar, konstaterar Minna Arve.

Efter att den allmänna planen och genomförandeplanen är klara kunde stadsfullmäktige enligt den aktuella bedömningen ungefär 2024 fatta ett investeringsbeslut om anläggandet av spårvägen. Enligt den aktuella bedömningen kommer byggnadsarbetet att ta ungefär fem år så att Vetenskapsparkens linje och Hamnlinjen skulle vara färdiga ungefär 2029. Tidtabellen preciseras under utvecklingsskedet.