Enligt den nyaste enkäten trivs de studerande i Åbogymnasierna utmärkt i sina studier och upplever att gruppandan är god. Gymnasiets välbefinnandeenkät genomfördes i alla Åbo stads finsk- och svenskspråkiga gymnasier i januari 2020. I enkäten deltog över 2200 gymnasiestuderande, drygt 100 lärare och för första gången även ca 650 vårdnadshavare.

God atmosfär och goda verksamhetssätt i Åbogymnasierna

De studerande och vårdnadshavarna upplever att atmosfären i gymnasierna är god. Enligt deltagarna i enkäten stödjer lärarnas vänlighet och likvärdiga behandling av de studerande en god atmosfär. De studerande känner att de får uppmuntran, stöd och att deras studier uppskattas både i skolan och hemmet. Den rättvisa behandlingen speglas även ända till vårdnadshavarna eftersom de också upplevde att personalen behandlar de studerande jämlikt. Samarbetet med lärarkåren upplevdes som smidigt och enligt deltagarna i enkäten stöds studierna tillräckligt. Från resultaten framgick att grupparbetet fungerar väl och de studerande hjälper varandra i problemsituationer. Positivt är att det inte förekommer mycket mobbning i gymnasierna. Enligt enkäten upplevde endast 2 % av de studerande att de blivit mobbade under det gångna läsåret 2019–2020.

De studerande var för det mesta nöjda med arbetsordningen och förfaringssätten. De studerande önskade att studieutrymmena skulle vara mer mångsidiga och de skulle få tillgång till fler lugna arbetsutrymmen och bullerfria klassrum. På basis av svaren har situationen förbättrats lite sedan den senaste välbefinnandeenkäten.

Det viktigaste utvecklingsområdet enligt de studerande är användningen av varierande arbetssätt under lektionerna samt mångsidigt visande av sitt kunnande. De studerande önskade extra uppmärksamhet av lärarna då de hade problem med det stoff som behandlades.

Stark framtidstro bland de studerande trots stress

De studerande upplever att de kände sina styrkor och svagheter i studierna. Arbetsbördan som anknyter sig till studierna är dock för stor enligt många gymnasiestuderande och vårdnadshavare. Över hälften av de studerande upplever att de varit stressade väldigt ofta eller ganska ofta under det gångna läsåret. Oavsett stressen upplever nästan 90 % av de studerande att de ganska bra kan hantera och klara av gymnasiestudierna och både de studerande och vårdnadshavarna ser ljust på framtiden.

Resultaten används i utvecklingen av gymnasierna

Enkätens resultat behandlas tillsammans med personalen och de studerande. Med hjälp av responsen utvecklas Åbo stads gymnasier så att de blir allt mer fungerande studie- och arbetsplatser. Den press och belastning som de gymnasiestuderande upplever tas på allvar och åtgärdas t.ex. genom att det till början av nästa läsår anställs en till speciallärare. I den blivande läroplanen försöker man därtill hitta metoder för att öka de studerandes välbefinnande så att de studerande och personalen kan må allt bättre.