Coronaviruset har betydande ekonomiska effekter för Åbo stad, regionens näringsliv och aktörer inom tredje sektorn. Åbo stad vill med sina egna gärningar stöda och lindra företagens och föreningarnas akuta ekonomiska situation. (Uppdaterad 30.4.2020)

Stöd för företag och andra organisationer

Information och företagsstöd finns samlat på Turku Business Regions Coronainfo-sidor (på finska och engelska).

Andra stöd- och finansieringsåtgärder inom staden och dess bolag:

Det s.k. Åbopaketet (Turkupaketti) innehåller riktlinjer gällande betalningstidspraxis, avtalsvillkor och bidrag samt lokalhyror som staden uppbär. Stadsstyrelsen kommer att få en separat presentation gällande kundbetalningar.

- Åbo stad oroar sig för hur stadens näringsliv kommer att klara av undantagssituationen som orsakats av coronaviruset. Åbo stöder och hjälper företagen att överleva med alla metoder som finns att använda, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Åbo stad bemöter företagen på många sätt och efterlyser flexibilitet inom hela Åbo-koncernen för att säkra förutsättningarna för företagens funktionalitet. Åbos funktionsmöjligheter begränsas av statsunderstödens reglering, som berör alla åtgärder där den offentliga sektorn beviljar stöd eller andra förmåner åt företag.

Med hjälp av Åbopaketet görs funktionella förändringar, med vilka man strävar efter att lindra den ekonomiska pressen för företag och föreningar, och att förhindra särskilt akuta kassakriser.

Riktlinjerna beträffande kundbetalningar kommer läggas fram i en separat presentation, och den kommer tas upp för beslut i stadsstyrelsen i ett senare skede.

Betalningslättnader och -befrielser

Stadens betalningsvillkor för inköpsfakturor på 30 dygn ändras på så vis, att fakturorna genast betalas när de har godkänts. Till följd av förändringen får fakturerarna sina kapital snabbare, varvid tjänsteproducenternas likviditet förbättras avsevärt.

Det normala betalningsvillkoret för fakturor som staden skickar är 14 dagar. Till följd av det föreslagna Åbopaketet skulle kundens betalningstid omedelbart förlängas till 30 dygn.

Många som är utomstående hyresgäster i Åbo stads lokaler har hamnat i ekonomiska svårigheter. Åbo stad kan med hyresgästens separata anhållan skjuta upp hyresbetalningen för 3 månader. I sådana fall gör man upp en individuell betalningsplan för de uppskjutna hyrorna, inklusive avtal om återbetalning, och återbetalningstid ges upp till 24 månader. Därtill beslutade stadsstyrelsen i sitt sammanträde 14.4 om hyreslättnader för bl.a. kafé- och restaurangföretagare (nyhet på finska).

Hyror för stadens stängda kultur- och motionsanläggningar kommer inte att uppbäras för den tid som staden har bestämt att lokalerna hålls stängda.

Åbo rekommenderar samtliga grupper inom koncernen att följa stadens riktlinjer enligt anpassning. Eftersom bolagen och stiftelserna fungerar inom väldigt olika sektorer är det inte möjligt att ge omfattande, detaljerade och bindande anvisningar. Grupperna uppmuntras ändå att vara övervägande flexibla från fall till fall, för att kunna lindra situationen för kunder och avtalspartners som hamnat i kläm. Målet är att trygga stadens livskraftiga verksamhetsmiljö på lång sikt och att undvika permanenta förluster på arbetsplatserna.

Aktuella ansökningar

AnvändningssyfteFinansieringBeloppAnsökan
Främjande av invånarnas välfärd i undantagsförhållandena och i eftervårdenTestamentsfondens avkastningUnder två omgångar totalt högst 500 000 €Den första ansökan upphör 6.5.2020, den andra hålls på hösten. Ansökning genom ett webbformulär.
Konst- och kulturprojekt under Åbo kulturhuvudstadsårs 10-årsjubileumTurku 2029-stiftelsens avkastningTotalt högst 119 968 €

Ansökan upphör 15.5.2020. Ansökning genom stadens bidragssystem.

Mer information om Turku 2029 -bidragsansökan

Visuella verk i offentliga rumÅbo stads försköningsfonds avkastningTotalt 50 000 €

Tävlingstid 4-24.5.2020. Deltagarblanketten

Mer information om tävlingen för visuella branscher

Turku Science Park Oy stöder med egna gärningar

Med anledning av undantagssituationen har Turku Science Park Oy påbörjat åtgärder för att stöda regionens företag för att överleva krisen.

På den regionala webbplatsen Turku Business Region finns en skild sida med samlad coronainfo (på finska och engelska), som fungerar som port till företagstjänster under krisen. Genom länkarna kan du självständigt söka råd från olika sakkunniga aktörers nätsidor. På coronainfosidorna finns också ett kontaktformulär: genom att fylla i formuläret får du kontakt med företagsrådgivarna vid Turku Science Park Oy som hjälper dig att kartlägga tjänster och finansieringskanaler som lindrar företagarens situation. Genom webbplatsen kanaliseras även egenföretagarnas stödansökningar.

Företagsrådgivningen Potkuri och startup-gruppen SparkUp har stängt sina dörrar för fysiska kundbesök, men hjälp och rådgivning fås nu per telefon, e-post och som Teams-nätrådgivning. Även rådgivningstillställningar via nätet är på kommande.

Åbopaketets linjedragningar:

Linjedragningar som fastställts i stadsstyrelsen 30.3.2020:

 • fordringars betalningsvillkor förlängs från 14 dygn till 30 dygn
 • möjligheten att flytta förfallodatum förlängs även i privaträttsliga fordringar från 28 dagar till tre (3) månader
 • den maximala tiden för betalningsplaner förlängs från 12 månader till 24 månader
 • inköpsfakturor för följande 30 dygn sätts i betalning omgående efter att ha godkänts
 • på separat begäran från hyresgästen kan hyresbetalningen skjutas upp med tre (3) månader och för det uppskjutna hyrorna görs en individuell betalningsplan inklusive återbetalningsavtal, med högst 24 månaders återbetalningstid
 • de företagare som har hyresavtal i stadens stängda kultur- och motionsanläggningar kommer inte att uppbäras hyra för den tid som staden har bestämt att lokalerna hålls stängda
 • Bidrag som beviljats för år 2020 kommer inte återkrävas medan undantagsförhållanden råder eller efter att de upphört, ifall bidragets användningssyfte vid behov har förändrats eller användningsperioden har förlängts
 • Ändring av användningssyftet och förlängning av användningsperioden med högst ett år beslutas av sektordirektören på basen av en skriftlig anhållan
 • Ifall bidragsmottagarens årsmöte har till följd av undantagsförhållandena ställts in eller skjutits upp, kan den krävda årsredovisningen godkännas med styrelsens underskrifter tillsammans med utkast på bidragsårets verksamhetsplan och budget
 • Med anledning av undantagsförhållandena bör man, beträffande annat än digitala evenemang eller aktiviteter som beviljats bidrag från staden, följa angivna allmänna myndighetsanvisningar och avhålla sig från att arrangera publikevenemang åtminstone fram till 30.6.2020
 • Riktade specialbidrag, bortsett från digitala evenemang och aktiviteter samt omständighets-, reparations- och grundrenoveringsstöd, beviljas i regel inte medan undantagsförhållanden råder
 • Bidragsmottagare förutsätts att följa rekommendationer under undantagsförhållanden beträffande arrangerande av bl.a. träningar och möten. Verksamhetsbidrag kan återkrävas, om detta trotsas.

Obs. Linjedragningarna uppdateras vid behov enligt nationella linjedragningar och enligt andra eventuella förändringar i förhållandena.