I maj prövas ett nytt sätt i Åbo för att få med medborgarna i stadens beslutfattande. För detta ändamål samlas en medborgarpanel som består av över 200 Åbobor för att diskutera på nätet om trafikarrangemangens lösningar.

Åbo stad förbereder en ny generalplan för år 2029 och vill därmed utreda olika intressegruppers åsikter om utvecklandet av centrum. Medborgarnas åsikter kartläggs med Åbo samtalar-projektets undersökningsenkäter och en medborgarpanel, vars resultat sedan förmedlas till beslutfattarna för kännedom. Deltagarna väljs utifrån ett slumpmässigt urval av samtliga 15–79 åriga Åbobor.

– Med hjälp av enkäten erhålls värdefull information om Åbobornas åsikter angående centrums utvecklande. Förhoppningsvis svarar så många som möjligt på enkäten och anmäler sig som frivilliga för att delta i medborgarpanelen, säger Riitta Birkstedt, projektledare för utvecklandet av centrum vid Åbo stad.

I medborgarpanelen får medborgarna berätta om sina egna erfarenheter och åsikter om rörligheten i centrum, och fundera över vad de tycker att är viktigast för trafikarrangemangens framtid i centrum. Panelens deltagare bekantar sig med ett jämbördigt bakgrundsmaterial, får höra varierande åsikter och överväger noggrant olika synvinklar i smågruppssamtal som leds av utbildade moderatorer.

Vi hoppas att så många röster som möjligt deltar i panelen.

– Vi hoppas att så många röster som möjligt deltar i panelen. Vid månadsskiftet mars-april får 12 000 Åbobor en enkät och en inbjudan till panelen i posten. Av de intresserade väljs en grupp på 225 invånare, som återspeglar områdets olika åldersgrupper, bostadsområden och åsikter så bra som möjligt, berättar Anri Niskala, delaktighetssakkunnig vid Åbo stad.

– En övervägande diskussion hjälper stadens invånare att finna gemensamma värderingar över åsiktsgränser och minskar därmed motsättningar mellan åsiktsgrupper. För beslutsfattarna förmedlar medborgarpanelen kommuninvånarnas åsikt, som är igenomtänkt och övervägd, och som tar i beaktande de medborgares åsikter som vanligtvis inte deltar i det traditionella sättet att påverka politiken, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

Medborgarpanelerna har under de senaste åren anpassats brett för olika ämnen inom olika förvaltningsnivåer, t.ex. för miljöfrågor, kommunsammanslagningar och moralfrågor.

– Den information om invånarnas synpunkter som panelen producerar underlättar beslutsfattandet, som så många invånargrupper som möjligt kan uppleva som fungerande och rättvisa. Det är också vårt mål med spetsprojektet för utvecklandet av Åbo centrum, konstaterar Birkstedt.

Åbo samtalar-projektet ordnas av Åbo stad, Åbo Akademi och Tammerfors universitet, och projektets huvudsakliga finansiär är Åbo stadsforskningsprogram. Medborgarpanelen arrangeras i början av maj som en nätdiskussion. Deltagarna diskuterar i mindre grupper om trafikarrangemangen i centrum hemifrån med dator, webbkamera och mikrofon.