I enlighet med regeringens rekommendationer övergick man i Åbo till distansundervisning från och med 18.3.2020. Övergången till distansundervisningen har underlättats av att staden försett samtliga fjärde- till niondeklassare med bärbara datorer eller paddor. Även yngre elever har fått möjlighet att låna utrustning.

Efter en tre veckors period av distansundervisning kartlade bildningssektorns direktör, Timo Jalonen vårdnadshavarnas belåtenhet angående specialarrangemangen och servicen genom en förfrågan via Wilma, som sändes ut till vårdnadshavarna 15.4. Hela 263 stycken fritt formulerade svar mottogs fram till 17.4.

Specialarrangemangen har övergått till att bli rutin

Vårdnadshavarna är väldigt nöjda med hur distansundervisningen arrangerats. Den första veckan upplevdes något kaotiskt, både gällande instruktioner och arbetssätt, men situationen klarnade upp under påskveckan. Svaren antyder att vårdnadshavarna delvis är nöjda med situationen, i synnerhet de vårdnadshavare vars barn omfattas av småbarnspedagogiken eller är gymnasiestuderande. Oro över situationen har i synnerhet uttryckts av vårdnadshavare till barn och unga inom den grundläggande utbildningen och yrkesinriktade studierna

 

Den nya vardagen kräver omställning och skapar nya utmaningar

Undantagstillståndet har skapat utmaningar bland annat i datakommunikationen och IT-lösningar i och med att undervisningen flyttat från skolornas nätuppkoppling till privata nätverk. Hemmets nätuppkopplingar har överbelastats då flera familjemedlemmar samtidigt utför distansarbete eller studier. I hemmen har man även noterat att barnen saknar sällskap i sin egen ålder, hobbyverksamhet samt sina mor- och farföräldrar, vilket avspeglas i vardagen. Många vårdnadshavare upplever även att det blir alltför mycket skärmtid för barnen och ungdomarna.

Undantagstillståndet har krävt mycket av vårdnadshavarna, i synnerhet dem med barn på de lägre klasserna inom den grundläggande undervisningen. Det handlar om allt från undervisningshjälp, till att fungera som it-stöd. Vårdnadshavarna är i huvudsak positivt inställda till situationen, men även känslor av otillräcklighet och klar utmattning, samt oro för att det egna distansarbetet blir lidande, framkommer i svaren. Att hantera både barn på distansundervisning, samt eget arbete hemifrån kräver både flexibilitet och tidsplanering. Situationen avspeglas även inom småbarnspedagogiken, dit många mindre barn återvänt, helt enkelt på grund av att det är oerhört svårt och konsumerande att kombinera eget arbete med barnskötsel och assisterande av distansstuderande skolelever.

 

Skolmaten underlättar vardagen

Åbo stad erbjuder lunchportioner enligt ”take-away” princip för alla elever inom den grundläggande utbildningen. Det har även inletts ett pilotförsök för studerande på andra stadiet med utdelning av lunchpaket tillredda av Åbo yrkesinstitut. Vårdnadshavarna upplever den hämtbara skollunchen som viktig, och vårdnadshavarna till elever inom den grundläggande utbildningen är nöjda med situationen. Begränsningarna av bussturerna skapar dock utmaningar, eftersom det närmaste avhämtningsstället för skollunchen kan befinna sig på långt avstånd. En hämtningsresa kan uppgå till två timmar för vissa elever. Många med denna typ av situation har därför valt att inte hämta skollunch. Detta skapar ökad stress för vårdnadshavarna, som vid sidan av sitt eget distansarbete även bör tillreda daglig lunch till sina skol- och dagisbarn.

Möjligheten till skolbespisning underlättar dock vardagen i många hem. Distansstudierna har skapat högre matkostnader, som lett till ekonomiska svårigheter i många familjer. Möjligheten att hämta gratis lunchpaket underlättar därför både vardagen och ekonomin i många hem.