Så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delas upp på två dagar.

Provdagarna hösten 2020

Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen hösten 2020 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren på grund av att de själva insjuknade, på grund av de tidigarelagda provdagarna eller av någon annan orsak.

Läs mer

Möjlighet till delvis avgiftsfri omtagning av prov för examinander som deltagit i studentexamen våren 2020

Regeringen gör det möjligt att ta om vissa prov utan avgift för examinander som blev tvungna att ändra sina planer och avlägga flera prov i studentexamen under en och samma vecka på grund av de åtgärder som vidtogs på grund av coronaviruset. Regeringen har reserverat ett anslag i tilläggsbudgeten för omtagning av en del prov, som får avläggas avgiftsfritt. Undervisnings- och kulturministeriet fattade beslut om avgifterna i den förordning som utfärdades 8.5.

Läs mer