Som en del av förberedandet av den nya generalplanen, undersökte Åbo stad stadsbornas åsikter angående trafiken i centrum och dess utvecklande.

Som en del av förberedandet av den nya generalplanen, undersökte Åbo stad stadsbornas åsikter angående trafiken i centrum och dess utvecklande.

- Vi utvecklar och använder oss ständigt av metoder som ökar stadsbornas möjligheter att delta i utvecklandet av sin stad och påverka beslutfattandet. Organiserandet av trafikarrangemangen i centrum är ett ämne som intresserar stadsborna mycket. Det är meningen att besluten om riktlinjerna för trafikarrangemangen i centrum görs i samband med den nya generalplanen, berättar Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi berättar att forskningsprojektets preliminära resultat talar sitt tydliga språk:

- Åboborna vill att privatbilismen i centrum bör minska, och samtidigt vill man ha mindre genomfartstrafik i centrum. Det finns inga åsiktsskillnader mellan män och kvinnor när det gäller dessa synpunkter.

Nästan två tredjedelar av svarspersonerna önskar fler gågator, här är särskilt kvinnor mer positivt inställda. Däremot anser en klar majoritet av åboborna att man inte ska bygga en spårvagnslinje.

Undersökningen genomfördes genom en enkät som skickades till 12 000 slumpmässigt valda 15–79-åriga åbobor i slutet av mars. 2463 personer svarade på enkäten. Utöver enkäten erbjöds personerna en möjlighet att delta i en medborgarpanel under rubriken Åbo samtalar, i vilken deltagarna läste in sig på scenarier och bakgrundsinformation angående trafikarrangemangen i centrum.

- I denna medborgarpanel, som ordnades helt på nätet, deltog 172 åbobor. De läste in sig på bakgrundsinformation som berörde ämnet och diskuterade med hjälp av webbkameror i smågrupper 7.–14.5. I en del grupper fanns det också politiker med, berättar professor Kaisa Herne från Tammerfors universitet om forskningsupplägget.

Deltagarnas åsikter blev allt mera positiva i förhållande till lätt trafik, men stödet för spårvagn ökade inte som en följd av informationen och diskussionen.  Av de tre alternativa scenarierna som behandlade trafiken i centrum, fick scenariot med snabb förändring mest stöd. Scenariot stöddes av mera än hälften av diskussionens deltagare, sammanfattar professor Grönlund undersökningsresultaten.

Scenariot med stor förändring, vilket stöddes av 30 %, var det näst mest populära scenariot.  Scenariot med liten förändring intresserade medborgarpanelens deltagare minst, och stöddes av dryga 10% av deltagarna.

Forskardoktor Maija Jäske från Åbo Akademi berättar att deltagandet i medborgarpanelen upplevdes positivt av de åbobor som valdes till medborgarpanelen.

- Över 90%  av panellisterna skulle delta på nytt i en liknande process och önskar att medborgarpaneler också används i framtiden i stadens beslutfattande.

Medborgarpanelen verkar också ha lyckats med sitt mål: att skapa en konstruktiv dialog och genomtänkta åsikter bland deltagarna. Över 75% av deltagarna upplevde att de hade lärt sig tillräckligt för att kunna träffa ett överlagt val mellan de olika scenarierna. Därtill upplevde 90 % att de lärde sig att förstå åsikter som avvek från deras egna.

Forskare från Åbo Akademi och från Tammerfors universitet ansvarar för projektet Åbo samtalar. Forskningsprojektet finansieras av Åbo stadsforskningsprogram, Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi. Forskningsprojektets preliminära resultat presenterades i ett öppet webbinarium den 28.5 och en mer omfattande forskningsrapport publiceras i höst.

Webbinariets presentationer hittar du här: https://www.abo.fi/fi/turkukeskustelee/

Nyckelord: