Åbo stads revisionsnämnds utvärderingsberättelse för år 2019 har färdigställts. Förutom den ekonomiska situationen behandlar rapporten t.ex. köp av tjänster, hemvård, stöd för närståendevård och inomhusluftsfrågor. Revisionsnämnden har också traditionellt utvärderat stadens interna övervakning, riskhantering och koncernövervakning.

Centrala observationer i utvärderingsberättelsen

Budget och bokslut

Kassaflödet för Åbo stadskoncerns verksamhet och investeringar har under de senaste tolv åren i genomsnitt varit omkring 49 miljoner euro negativt på årsnivå. Även för år 2019 var samma kassaflöde hela 101 miljoner euro negativt, vilket är den sämsta siffran för rapporteringsperioden. Trots försäljningen ligger koncernens soliditetsgrad och relativa skuldsättning klart under en nivå som kan betraktas som god.

Stadens interna övervakning, riskhantering och koncernövervakning

Utifrån bokslutets verksamhetsberättelse har det blivit oklart, vilka konkreta åtgärder som vidtagits eller planerats i staden för att hantera den omfattande risk som gäller tillgången till personal i olika sektorer och hur frågan beaktas i stadens personalplanering.
– Personalens arbetsbelastning är fortfarande hög vilket också är oroande när det gäller arbetets attraktivitet, påminner nämndens ordförande Riina Lumme.

Köp av tjänster

I fråga om köp av tjänster har man inte på stadsnivå fattat beslut om mål eller riktlinjer på motsvarande sätt som i fråga om för den egna produktionens personalutgifter. Därmed saknas också i regel indikatorer och rapportering. Revisionsnämnden anser att det är problematiskt om stadens riktlinjer om personal eller tunga administrativa processer leder till att tjänster produceras som köpta tjänster, även om det skulle vara oändamålsenligt och dyrare.

Hemvård

Det är oroande att vårdaren ständigt har för lite tid för klienten.

Riina Lumme

Personalen på fältet inom hemvården upplever att de har för lite tid hos klienten och att antalet klienter som ska skötas per dag är för högt. Enligt en enkät som genomfördes av revisionsnämnden är nästan 38 procent av fältpersonalen och 32 procent av servicecheferna av delvis eller helt annan åsikt om att de kan erbjuda högklassig hemvård i sitt eget område. 

Stöd för närståendevård

Enligt revisionsnämndens uppfattning finns det för få handledare inom stödet för närståendevård i förhållande till antalet klienter. Revisionsnämnden anser att närståendevårdarnas ork är en mycket stor utmaning.
– Både hemvårdens och närståendevårdens roll vid bedömningen av klienternas tillstånd är viktig när man utvecklar äldreomsorgens helhet. Därför är det oroande att vårdaren ständigt har för lite tid för klienten, kommenterar ordförande Lumme.

Rapporten godkändes av Åbo stads revisionsnämnd den 19 maj 2020. Rapporten behandlas av stadsfullmäktige den 15 juni 2020.

Den fullständiga utvärderingsberättelsen för 2019 kan läsas här: www.turku.fi/tarkastuslautakunnanjulkaisut

 

Nyckelord: