Coronasituationen försämras i Finland. Åbo stad vill påminna var och en om det egna ansvaret för att lindra följderna av en andra epidemivåg.

UPPDATERAD INFO OCH ANVISNINGAR

I och med att skolorna börjar vill Åbo stad rekommendera användandet av munskydd för alla passagerare i kollektivtrafiken. Under rusningstid kan det vara fullt i bussarna och det är inte möjligt att hålla säkerhetsavstånd. I mån om möjlighet lönar det sig att schemalägga sina resor utanför rusningstid. Vi preciserar anvisningarna vid behov om det anges nationella rekommendationer. Dessutom rekommenderar vi fortfarande att undvika användandet av kontanter och att använda mobilbiljetter eller att ladda resekortet till exempel i nätladdningstjänsten.

Det är viktigt att Åboborna kommer ihåg att fortsätta den på våren väl påbörjade effektiva praxis för bekämpandet av coronaviruset: kom ihåg säkerhetsavstånden, god handhygien och att hosta i ärmen. Man får inte gå sjuk till arbetsplatsen, skolan eller daghemmet. Var och en bör också stanna i frivillig karantän om man anländer till Finland från ett land som omfattas av inreserestriktioner.

– Var och en av oss kan påverka stort på hur epidemin nu sprider sig eller om vi tillsammans kan hålla den i styr, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Åbo stad följer statsförvaltningens anvisningar gällande maskrekommendationer och agerar enligt dem. Om rekommendationen ges är det på samtliga invånares ansvar att själv skaffa maskerna. Staden skaffar och bekostar maskerna till de av sina anställda vars yrkesroll omfattas av en nationell maskrekommendation.

I skolorna gäller samma specialarrangemang som under slutet av vårterminen och skolorna har beredskap att vid behov mycket snabbt övergå till distansundervisning. Skolorna börjar nästa vecka med närundervisning vid alla läroanstalter i Åbo. Läget följs upp aktivt.

Om ett barn inom småbarnspedagogiken, en skolelev i grundskolan, en gymnasiestuderande eller en studerande vid Åbo yrkesinstitut har vistats utomlands högst två veckor före vård- eller studieperiodens start, bör hen eller hens vårdnadshavare kontakta daghemmets eller läroanstaltens personal för att utreda behovet av en frivillig karantän. En frivillig två veckor lång karantän gäller specifika länder som omfattas av reserestriktioner.

Förtroendeorganens verksamhet har redan inletts efter sommarperioden och stadsstyrelsens första sammanträde är måndagen den 10.8. Stadsstyrelsens och dess sektioners sammanträden arrangeras på distans under augusti. Organen besluter själva hur sammanträdena arrangeras, men staden rekommenderar att fortsätta med distansmöten åtminstone till slutet av augusti. Fullmäktiges sammanträde den 24 augusti hålls dock i fullmäktigesalen i Åbo stadshus, med coronasituationen i beaktande. Man kommer att meddela noggrannare om arrangemangen, t.ex. gällande allmänhetens och medias deltagande vid ett senare tillfälle.

Stadens egen personal har 5.8 angetts en rekommendation om att distansarbeta under augusti inom de arbetsuppgifter där det är möjligt. Man förbereder gemensamma spelregler för återvändandet till arbetsplatserna. I samband med dessa uppmärksammas även den mycket snabba och stora förändring som skett i arbetslivet till följd av coronavirusepidemin.

I möten med kunder beaktas säkerhetsanvisningarna på samma sätt som hittills. Museer, bibliotek, badinrättningar och andra i juni öppnade aktiviteter hålls öppna med säkerhetsanvisningarna i beaktande.