Under sommaren och i början av hösten har man utfört undersökningar av inomhusluften i utrymmen som kommer att användas som ersättande lokaler i Vuxenutbildningscentralen vid Kärsämäkivägen 11, vid Råggatan 8 samt i Klockringaregatans skolhus. I Vuxenutbildningscentralens lokaler och vid Råggatan 8 håller man som bäst på med reparationsarbete som bygger på undersökningarna.

Frågor om inomhusluften

Vid eventuella frågor rekommenderar vi att i första hand utnyttja Åbo stads feedbacktjänst. Feedback som godkänts för publicering kan läsas i söksektionen för feedbacktjänsten, och i fältet ”Vad feedback gäller” ska man då välja ”Inneluftsfrågor”.

Undersökningsrapporten för Råggatan 8 publiceras under vecka 33 på sidan av Råggatan ersättande lokal.

Undersökningarna på Klockringaregatan har nyligen påbörjats. Slutrapporten av undersökningarna beräknas bli klar i slutet av september och man kommer informera om skolhusets situation då rapporten färdigställts.

Vuxenutbildningscentralens lokaler som undervisnings- och arbetsrum

Enligt planerna flyttar funktionerna från Luolavuoren yläkoulu (2 våningen) och funktioner från välfärdssektorn (3 våningen) till ersättande lokaler i Vuxenutbildningscentralens utrymmen i Kärsämäki. På grund av ytterligare reparationsbehov som upptäcktes under rivningsarbetet flyttar högstadieskolan i början av oktober och välfärdssektorn i början av november.

Med anledning av fördröjningen inleder Luolavuoren yläkoulu sin termin utspridda i omgivningen av Vuxenutbildningscentralen. Undervisningen har placerats i Vuxenutbildningscentralens restaurangbyggnad, i ett utrymme som hyrs av Leaf Center och i utrymmen på 2:a våningen i Forststyrelsens byggnad. Hela skolans måltider sker i vuxenutbildningscentrets restaurangbyggnad.

Resultat från byggnadens konditionsutredning

Fastighetsägaren av vuxenutbildningscentret har låtit utföra en fukt- och inomhusluftsteknisk konditionsutredning för de utrymmen som hyrs ut. Byggnadshälsoexperten från RTC Vahanen Turku Oy svarade med sitt team för utförandet av undersökningen. I början av sommaren utvidgades undersökningarna att gälla även utrymmena i första våningen. Dessutom utförde man under sommaren alla de tilläggsundersökningar som konditionsutredningen förutsatte, såsom en noggrannare konditionsutredning av yttertaket, undersökningar av ytterväggar och undersökningar av mineralfibrer i inneluften.

De för inomhusluften mest märkvärda resultaten från undersökningarna har varit luftläckager från bottenbjälklaget och ytterväggarna, fönstrens dåliga skick i byggnadens äldsta och mellersta del, samt tilläggsisoleringen på tegelväggens insida i byggnadens nyaste del. Därtill har man i undersökningarna konstaterat att yttertaket är ställvis i dåligt skick vilket ökar risker för läckage. I den andra och första våningens bottenbjälklag observerades även ställvis höjda fuktighetsvärden. I konstruktionerna hittades lokala mikrobskador och möjliga fiberkällor. I ett av trapphusen observerades lukt som tyder på PAH-föreningar.

Utifrån konditionsutredningens resultat har man under sommaren genomfört alla i konditionsutredningen nämnda reparationer samt tilläggsreparationer som framkommit under rivningsarbetet. Reparationsåtgärderna har bland annat bestått av

 • lokala reparationer av undertaksplattor
 • tätningsreparationer
 • lokala reparationer av fuktighetsskador i fönster och väggar
 • lokala reparationer av bottenbjälklaget
 • lokala reparationer av markytan utanför så att regn- och dagvatten kan bättre omhändertagas.

Vid månadsskiftet juli-augusti har man gjort vidare undersökningar över ytterligare reparationsbehov av de observerade smörjoljefläckarna samt till ombyggnaden av innergården hörande utredningar av förorenad mark. RTC Vahanen Turku Oy har ansvarat för planering, övervakning och slutgranskning av reparationsåtgärderna.

Lokalservicecentralen berömmer Vuxenutbildningcentralens agerande i att säkra lokalernas brukbarhet. 

– Samarbetet med Vuxenutbildningcentralen har varit smidigt. Trots att ibruktagandet fördröjs på grund av renoveringsarbetet har deras agerande varit av första klass och lösningarna har varit fungerande för alla parternas del, säger lokalservicedirektör Tuomas Koskiniemi.

Koskiniemi tackar även Vuxenutbildningcentralens agerande i att organisera renoveringsarbetet: – Målet för fastighetens ägare är att erbjuda i sin helhet fungerande lokaler för stadens bruk.

Undersökningarna och reparationsprojektet fortsätter på Råggatan 8

I fastigheten vid Råggatan 8 inleds höstterminen för Luolavuoren alakoulu (våningarna 1–3) samt för eleverna vid Åbo yrkesinstitutets finsk- och svenskspråkiga affärsverksamhetsbranscher (våningarna 4–6). Råggatan 8 fungerar som tillfälliga lokaler för Luolavuoren alakoulu. Man hade beslutat om Yrkesinstitutets flytt redan tidigare, då hyreskontraktet för Klockringaregatans skolhus var på väg att upphöra.

Man hade tidigare beslutit att ta i bruk fastigheten vid Råggatan som tillfälliga lokaler för 10 års tid. För detta ändamål gjordes undersökningar och utredningar under åren 2018–2019 för att fastställa renoveringsbehovet. Utifrån dessa fastställdes renoveringsåtgärder som skulle trygga ibruktagandet, och dessa blev färdiga i juni 2020.

 • De ursprungliga tilluftsaggregaten har förnyats helt och ventilationen har ökats med tilläggsmaskiner i klassrummen för att luftmängden skall vara tillräcklig för det beräknade antalet elever. Därtill har ventilationskanaler förnyats där det är nödvändigt på grund av mindre utrymmesändringar.
 • De ursprungliga avloppsrören av gjutjärn har renoverats med strumpteknik.
 • Kall- och varmvattenrören har förnyats för den del som inte har förnyats under 2000-talet.
 • Den höga delens (5 våningar) takskäggsstruktur har reparerats för att förhindra att det kommer vatten in i konstruktionerna.
 • I förgrunden av huset har täppta täckdiken förnyats och i gårdens konstruktionsskikten har det tillagts täckdikning.
 • Fasadens plåtläggning har förnyats för att förbättra vattentätheten och på samma gång förnyades isoleringen på plåtläggningens baksida. Skadade elementfogningar har förnyats och i samtidigt förnyades även de gamla fogningarna som inte tidigare hade förnyats.
 • Ytterväggarna har tätats från innersidan för att förhindra luftläckage från ytterväggskonstruktionen och från bottenbjälklagen. Sådana tätningar har varit till exempel det markburna golvets fogar, fönstrens fogar samt ytterväggens och golvplattans fogar i de markburna delarna. Genom stickprov med spårgas har man försäkrat sig om att tätningsreparationen har lyckats. Dessutom har dräneringsbrunnarna inne i byggnaden försetts med gastäta lock för att undvika luftläckage.
 • Skyddsrummets isolering på insidan har rivits och golvets beläggningar avlägsnats, så att strukturen andas. Utrymmena kommer inte tas i bruk och de har ingen direkt kontakt med de lokaler som används.
 • Våtrummen har renoverats där det har behövts. Reparationerna har riktats exempelvis till sönderslitna ytskikt. Det fanns inget behov för en helhetsmässig våtrumsrenovering, med tanke på det angivna målet för byggnadens användningstid. Undertaken som innehöll asbest har avlägsnats från toaletterna, och de förnyades på samma gång.
 • Tätningsreparationer har gjorts i köksutrymmena enligt det som framställts ovan.
 • Samtliga akustikplattor fästa i taket som hade öppna yllekanter har antingen förnyats eller så har de öppna kanterna täppts till för att avlägsna fiberkällor.

För att säkerställa byggnadens skick och tillräckligheten av renoveringsåtgärderna beställdes en byggnadshälsoexpert från FCG Finnish Consulting Group Oy med sitt team. Utredningarna utfördes under våren och sommaren 2020. I det då utförda fukt- och inomhuslufttekniska undersökningen konstaterades att det före början av skolåret är nödvändigt att utföra ett byte av golvbeläggningen i bottenvåningens korridor, i matsalen som används av yrkesinstitutet och i några toalettutrymmen. Därtill konstaterades några lokala tilläggstätningsbehov. Reparationsbehov som framkom i början av undersökningen hann man reparera redan i samband med reparationsarbetet sommaren 2020.

I undersökningarna konstaterades brister i byggnadens torksystem som orsakar fuktbelastning i grunderna och i bottenbjälklaget. Byggnadens ursprungliga täckdiken är i slutet av sin användningsålder och delvis täppta. Dessutom orsakar det längs bergytan rinnande vattnet en märkbar fuktbelastning på grunderna. I mellanbottenkonstruktionerna konstaterades lokala fuktskador och plastmattorna i de ursprungliga toalettutrymmena konstaterades vara i slutet av användningsåldern. Brister observerades även i intagens täthet.

I undersökningarna observerades, att på den gamla cafeterians plats vart man planerat Luolavuoren koulus matsal har det tidigare varit en innergård. Gården har byggts om till ett inomhusutrymme i slutet av 1980-talet och i samband med bygget har de gamla ytterväggarna blivit kvar. I utrymmets takkonstruktioner observerades mikrobskador som orsakats av vattenläckage och i ytterväggarna upptäcktes också skador.

De planerade renoveringsarbetena vid Råggatan 8 färdigställdes i juni

Renoveringen av matsalen var av tidsmässiga skäl inte möjligt före skolans början. Således beslöt man att isolera, täta och skapa ett undertryck i utrymmet så att inga föroreningar kan sprida sig till de kringliggande utrymmena. Reparationerna av utrymmet görs under sommaren 2021. Under sommaren görs även några åtgärder som underhållsarbete för att förbättra fuktkontrollen, såsom täckandet av trappgången på nordvästra sidan, och förnyandet av de ursprungliga våtutrymmena påbörjas.

Medan matsalen är ur bruk har man ordnat lågstadiets bespisning i korridor- och aulautrymmen kring köket som ligger intill matsalen. Några smågruppers bespisning ordnas i klassrummen.

Även simbassängavdelningen har tagits ur bruk på grund av observationer som gjorts i undersökningen. I simhallens innertak konstaterades en krökning som kan leda till att innertakkonstruktionen rasar. Takkonstruktionen undersöks noggrannare och då utreds om krökningen beror på limträbalkarnas krökning eller på att fästen i innertakets stomme har gett efter.

Idrottssalens övertryckstak konstaterades vara en riskkonstruktion. Idrottssalens tilluft blåses genom takets isoleringslager vilket innebär en risk för föroreningar i inomhusluften. Inga mikrobskador konstaterades i konstruktionen men på övre sidan av innetakets brädfodring observerades damm som innehöll industriella mineralfibrer. Dammet och fibrerna kan försvaga idrottssalens inneluftskvalitet.

Baserat på undersökningsresultaten och de genomförda åtgärderna i byggnaden finns det inget hinder för att ta utrymmena i bruk.

Koskiniemi tackar stadsmiljösektorns byggmästare: – Renoveringsprojektet på Råggatan har varit i säkra händer. Projektledningen har fungerat väl och har tagit i beaktande också skiftande situationer. Byggmästarnas kontakt med NCC OY:s team som svarade för renoveringarna samt med planerare från olika branscher har fungerat friktionsfritt. Entreprenören och planerarna förtjänar också ett tack för deras yrkesmässiga verksamhet i de olika vändningarna på Råggatan.