Åbo inleder samarbetsförfarande för att hitta inbesparingsmöjligheter som en del av anpassningsåtgärderna för stadens ekonomi. Eventuella sparåtgärder innefattar samtliga åtgärder där man effektiverar stadsorganisationens verksamhet och skär ner på utgifterna.

Inbjudan till förhandling har förmedlats till personalorganisationerna torsdagen den 17 september och förhandlingarna inleds tisdagen den 22 september.

Samarbetsförhandlingarna sker mellan representanter från huvudavtalsorganisationerna och stadens ledning. Man strävar efter att de första besluten utifrån förhandlingarna kan fattas några veckor efter att förhandlingarna har påbörjats.

-Vi letar efter inbesparingar tillsammans med personalen personalorganisationerna. Alla är medvetna om det allvarliga ekonomiska läget i Åbo, och alla har också en gemensam vilja att hitta så tydliga och effektiva besparingssätt som möjligt, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Åbo stads årsvinst för år 2020 är -17,4 miljoner euro. Underskottet innebär att staden blir tvungen att skuldsätta sig för att täcka sin basverksamhet. Målet är att balansera ekonomin under hösten och att uppnå en positiv årsvinst för det gångna året genom att utföra snabbt verkande anpassningsåtgärder i stadens förfaringssätt, införskaffningar och personalkostnader.

Personalkostnadernas andel utgör 7,2 miljoner euro av anpassningsmålet. I samarbetsförhandlingarna förhandlar man om vilka metoder som ska användas för att uppnå anpassningsmålet i år. En metod som finns till förfogande är personalpermitteringar.

-Det är ytterst viktigt att vi arbetar hårt för att hitta sådana inriktningar och begränsningar där sparåtgärdernas negativa effekter på stadens grundläggande arbete och målsättningar är så ringa som möjligt, berättar stadsdirektör Minna Arve.

Åbo stadsstyrelse beslutar om inledningen av eventuella permitteringar.

-Eventuella permitteringar bör inte riktas på samma sätt till hela staden, eftersom till exempel undervisningen och vården redan är i en svår situation till följd av coronapandemin, och vi får inte själva försvåra situationen ytterligare, fortsätter stadsdirektör Minna Arve.

Personalen vid Åbo stad uppmanades redan på sommaren att ta talkoledigt på grund av den ekonomiska situationen. Ifall man efter samarbetsförhandlingarna beslutar om permitteringar kommer redan hållna talkoledigheter noteras i permitteringsperioden.

Åbo stad uppskattar att coronapandemin har påverkat stadens ekonomi negativt med cirka 90 miljoner euro, och utöver detta har Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt begärt en coronaavgift av distriktets kommuner. Åbo har fått cirka 50 miljoner euro i coronastöd av staten.

Landets regering har i samband med budgetförhandlingarna beslutat om beredningen av en ändringsbudget. I ändringsbudgeten kommer man eventuellt att stärka kommunernas ekonomi genom att öka statsandelen med 400 miljoner. Andelen för Åbo stad skulle vara cirka 12,7 miljoner, ifall fördelningsprinciperna motsvarar vårens stödpaket.