Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, den s.k. tillgänglighetslagen, gäller Åbo stads webbtjänster och digitala tjänster med innehåll från och med 23.9.2020. Det här betyder att allt webbinnehåll ska kunna användas till exempel med ett skärmläsarprogram.

Tillgänglighetskraven med tidtabeller grundar sig på lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Gällande mobilapplikationer är den avgörande tidpunkten 30.6.2021.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, den s.k. tillgänglighetslagen, gäller Åbo stads webbtjänster och digitala tjänster med innehåll från och med 23.9.2020. Det här betyder att allt webbinnehåll ska kunna användas till exempel med ett skärmläsarprogram.

Coronaläget har visat hur väsentliga de digitala kanalerna är. En invånare som endast använder tangentbord är till exempel lika berättigad att självständigt använda stadens webbtjänster och digitala tjänster.

Tillgängligheten syns enklast i de digitala tjänsternas visuella framtoning. WCAG 2.1 -standarderna som ligger till grund för lagen förutsätter att färgerna som används i tjänsterna har tillräcklig kontrast. Till exempel på webbplatsen turku.fi och i tjänsterna Varaamo och Din Åsikt har detta säkerställts så att det också finns en skild kontrastknapp som omvandlar tjänstens färger till svartvitt. Tillräckliga konstraster hjälper oss alla till exempel när vi tittar på telefonskärmen i starkt solsken.

Var och en kan själv testa hur de olika tjänsterna fungerar genom att använda tangentbordet utan mus. På webbplatsen turku.fi ser användaren en svart ram runt den ruta där kursorn ligger.

Tillgänglighetsutlåtandet berättar om tjänstens funktion

Från och med 23.9.2020 ska alla tjänster som publiceras i den offentliga förvaltningens nätverk innehålla ett tillgänglighetsutlåtande som berättar hur tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven både när det gäller innehållen och funktionerna.

Utomstående tillgänglighetsexperter har utvärderat stadens webbtjänster och digitala tjänster. På basis av rapporterna planeras korrigeringar och tidtabellerna för dessa korrigeringar. Dessa tas sedan upp i tillgänglighetsutlåtandet.

I mitten av september fanns det ett tillgänglighetsutlåtande i cirka 63 procent av Åbo stads webbtjänster och digitala tjänster.  Vanligtvis finns tillgänglighetsutlåtandet i den s.k. footern i nedre delen av sidan.

Den vanligaste orsaken till att utlåtandet fattas är att tjänsten används gemensamt av flera kommuner, och leverantören inte ännu hunnit göra eller installera de senaste korrigeringarna i samband med vilka också utlåtandet publiceras.

I utlåtandet anges också kanaler för alternativa sätt att använda tjänsterna, hur uppgifter som inte är tillgängliga kan fås samt ges möjlighet att lämna respons om tillgänglighetsproblem som upptäckts.

Till exempel webbplatsen turku.fi:s tillgänglighetsutlåtande på finska

Tillgängliga innehåll kräver nya arbetssätt

I synnerhet när det gäller webbplatser gäller det största tillgänglighetsarbetet innehåll med bilagor. Stadens anställda har bekantat sig med nya arbetssätt för att bilder, blanketter och i synnerhet dokument som finns på webben med säkerhet är tillgängliga för alla. De allmänna kontorsprogrammens egna verktyg styr säkerställandet av tillgängligheten på ett bra sätt.

På grund av coronaviruset är tillgängligheten inte ännu på en så utmärkt nivå som eftersträvades, eftersom undantagstillståndet har krävt resurser på annat håll. Arbetet fortsätter dock aktivt varje dag.

Med tanke på innehållet kräver textningen av videor mest arbete. Enligt lagen ska videoklipp som från och med 23.9 publiceras såväl i webbtjänsten som till exempel i sociala medier ha textning inom 14 dygn efter att de publicerats.

Webbtjänsternas och de digitala tjänsternas tillgänglighet är inte ett engångsprojekt utan ett nytt tillvägagångssätt för att säkerställa att stadens tjänster och webbinnehåll med säkerhet är tillgängliga för alla i fortsättningen.

Vi ber er lämna respons aktivt så att tillgängligheten i tjänsterna och innehållen kan utvecklas så att de med säkerhet betjänar alla.

Tillgängligheten i stadens feedbackstjänst (länken leder till en annan tjänst)