Dyk in i berättelsen – småskriften öppnar nya synvinklar till berättelser i småbarnens liv och erbjuder idéer till berättelsernas och läsningens värld såväl för barnfamiljer som för småbarnspedagoger. Småskriften publiceras på sex olika språk.

Alla barn behöver litteratur och berättelser. Småbarnens barnlitteraturstunder skapar ett grund för läsfärdigheten och därigenom skolframgången och erbjuder på samma gång en lugn stund med en vuxen med ett gemensamt intresse. Finländarnas läsande har enligt forskningen minskat. Dessutom visar flera studier betydelsen av läsupplevelser i tidig barndom för att vana sig vid läsandet och utveckla sig till en läsare.

För barn stöder läs- och berättelsestunder inte enbart utvecklingen av läsförmågan, utan teman i barnlitteraturen och omkring barnlitteraturen skapade verksamheten som intresserar barnen ger barnen medel för socialemotionell utveckling och för att handla olika situationer. Berättelser för sin del är för barn ett naturligt sätt att behandla och lära sig saker samt att bygga sin egen identitet omkring minnen.  För flerspråkiga barn stöder växande intresset för litteratur lärandet av både första och andra språket. 

Dyk in i berättelsen öppnar nya synvinklar och bjuder på idéer

Dyk in i berättelsen –småskriften erbjuder familjer och grupper i småbarnsfostran förfaringssätt som är lätta att verkställa. I förfaringssätten närmar man sig barnlitteraturen och berättelser från olika synvinklar. Berättelsen måste inte alltid ha samband till barnlitteraturen utan den kan också hittas från den egna vardagen eller barnets och familjens historia. Dyk in i berättelsen publiceras på sex språk och man har strävat efter att ta hänsyn till flera språkgrupper och kulturella skillnader tillexempel angående berättandets roll.

Dyk in i berättelsen är en gemensam prestation från flera expertorganisationer och projekt för att föra litteratur och berättelser till olika familjer och barngrupper. Den gemensamma nämnaren för småskriftens utvecklare är det Erasmus+-finansierade Open the Door for Reading -projektet. Projektaktörer från Bryssel, Milano, Göteborg och Åbo delade med sig och vidareutvecklade god praxis i samband med småbarnens läsande och användandet av barnlitteratur. Dyk in i berättelsen -småskriften är den finska versionen av manualen som skapades som ett resultat av projektet. I Finland verkade Juli-Anna Aerila, Leena Hiltunen, Sanna Hernelahti och Laura Luukkonen i Open the Door for Reading -expertgruppen i att utveckla småskriften. 

I att utveckla innehållet har deltagit förutom projektets aktörer Åbo universitet, IKI-projektet, Åbo stadsbiblioteket och Åbo stad även fackmän i barnvård och barnlitteratur som deltog i på hösten 2019 ordnade Dyk in i berättelsen -evenemanget. Därför är vi övertygade att småskriften hittar sina användare från olika sektorer.

Dyk in i berättelsen -småskriftens utskrivna version kan fås på Åbo stadsbiblioteket från och med början av oktober. Dessutom delar Åbo stad ut småskriften till småbarnsfamiljer från rådgivningsbyrån samt till daghemmens personal. E-versionen kan laddas från både Åbo stads och Åbo universitets webbplats.

Nyckelord: