Åbo stadsdirektör Minna Arves budgetförslag för 2021 satsar på stadens tillväxt och hanteringen av svackan som coronaviruset förorsakat. Åbo har redan inlett kraftiga åtgärder för att ta sig ur coronakrisen och kommer att fortsätta att vidta olika åtgärder för att utveckla stadens basverksamhet och stöda tillväxten.

Stadsdirektör Minna Arve offentliggjorde sitt budgetförslag måndagen 19.10.  Åbo stadsstyrelse behandlar förslaget 26.10.2020.

Stadsdirektör Arves budgetförslag för 2021 och ekonomiplan för 2022–2024 har utarbetats så att ekonomin är i balans år 2023 och att årsbidraget täcker avskrivningarna i slutet av ekonomiplaneperioden. I budgetförslaget föreslås att stadens kommunalskatt ligger på samma nivå som tidigare, dvs. 19,50 procent. 

- Under året har stadens ekonomi drabbats hårt, och detta kommer att ge återverkningar också nästa år. Målet är dock att balansera ekonomin så att den motsvarar den gällande ekonomiplanen. Underskottsmålet för räkenskapsperioden 2021 är -22,1 miljoner euro, säger stadsdirektör Minna Arve. 

Den kommunala ekonomin befinner sig i ett svårt läge i hela Finland. De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset mångfaldigade konsekvenserna av det redan färdigt svåra ekonomiskt läget. 

Utvecklingen av skattefinansieringen förknippas därmed med exceptionell osäkerhet och för att målet ska kunna uppnås förutsätts nya åtgärder som riktas mot verksamhetens direkta intäkter och kostnader.

- Under det exceptionella läget måste vi klara av att vidta snabba och verkningsfulla åtgärder. Därför förstärker Åbo stad sina grundstrukturer så att de blir ännu smidigare och bättre fungerande. Vi har förbundit oss att vända den ekonomiska utvecklingen i positiv riktning och att styra in ekonomin på samma kraftiga tillväxtspår som den var på före coronatiden. För att lyckas med det behöver vi allt kraftigare partnerskap med olika aktörer, säger stadsdirektör Minna Arve. 

Flera åtgärder för att dämpa kostnaderna 

Målet för nettodriftsutgifterna är -1 146,3 miljoner euro för år 2021. Jämfört med prognosen i årets andra delårsöversikt ligger detta på en lägre nivå, men på grund av det rådande exceptionella läget kan åren inte jämföras med varandra. Dessutom strävar staden efter att stävja kostnadsutvecklingen genom flera åtgärder redan under detta år. 

Åbo stad har tagit tag i att rätta till det ekonomiska läget: genomförandet av anpassningsprogrammet som inleddes 2019 fortsätter kraftigt. Staden reagerar på försämringen av det ekonomiska läget under år 2020 genom att uppdatera sitt anpassningsprogram.  

Uppdateringen består av tre helheter. Avsikten är att balansera ekonomin genom åtgärder som omedelbart förbättrar stadens ekonomiska ställning. Verkningarna av dessa åtgärder riktas utöver detta år också till nästa år. 

Den andra anpassningshelheten är fastställandet av nya åtgärder. Detta innebär att staden måste hitta sätt att ordna Åbobornas tjänster på ett smartare och effektivare sätt än tidigare. 

- Anpassningen av invånarnas tjänster ska inte komma till uttryck som besparingar utan som allt bättre och effektivare tjänster, säger stadsdirektör Arve. 

- Det är dock viktigt att inse att om det exceptionella coronaläget fortsätter under en längre tid, påverkar det oundvikligen också tjänsterna. Åbo klarar inte av att upprätthålla den nuvarande tjänstenivån om dess ekonomiska bas minskar under en längre tidsperiod. 

Den tredje helheten som förknippas med anpassningsåtgärder och hållbart förbättrar ekonomin utgörs av att stöda ny tillväxt tillsammans med samarbetsparter. 

- Tillväxten spelar en mycket viktig roll för att vi ska klara oss ur denna svåra situation. Trots coronapandemins verkningar håller vi investeringsnivån hög och samarbetar intensivt med områdets näringsliv och andra aktörer. Nyckelordet är samarbete, understryker Arve. 

De viktigaste utvecklingsinvesteringarna görs inom stadens spetsprojekt i samarbete med flera parter. Åbo stads spetsprojekt är Utvecklandet av centrumområdet, Åbo Vetenskapspark och Smart & Wise Turku. 

Invånarantalet växer, arbetslösheten likaså   

I augusti 2020 hade Åbo 194 016 invånare. Den årliga ökningen är 1 342 personer. Andelen invånare med annat modersmål var 12,1 procent, vilket innebär en ökning med 0,3 procent jämfört med 2019.  

Arbetslöshetsgraden i Åbo var 12,7 procent (8/2020), vilket innebär en ökning med 3,7 procentenheter. Även antalet långtidsarbetslösa ökade och uppgår nu till 4 276 personer jämfört med 3 715 personer för tre år sedan.  

Löneinkomsterna som ligger till grund för kommunalskatteintäkterna försämrades 2020 och det tog en lång tid för hela skatteunderlaget att återställas. Det föreslås att skatteintäkterna förstärks genom måttliga justeringar av fastighetsskattesatserna. Samtidigt föreslås att dagvattenavgiften som för tillfället faktureras separat avskaffas. 

Stadsdirektör Arve föreslår att den allmänna fastighetsskattesatsen höjs till 1,15, fastighetsskattesatsen för permanenta bostäder till 0,45 och fastighetsskattesatsen för andra än permanenta bostäder till 1,10 procent. 

Justeringar av fastighetsskattesatsen som föreslås av stadsdirektören: 

 

2020 

2021 

Beräknad inverkan 

Allmän fastighetsskatt 

1,00 

1,15 

+5,7 miljoner euro 

Fastighetsskattesats för permanenta bostäder 

0,41 

0,45 

+1,7 miljoner euro 

Fastighetsskattesats för andra än permanenta bostäder  

0,93 

1,10 

+0,1 miljoner euro 

Byggnadsprojekt vittnar om stadens tillväxt  

Stadens investeringsutgifter är sammanlagt 613 miljoner euro under hela ekonomiplaneperioden. Största delen, dvs. 481 miljoner euro, används till byggande: 246 miljoner euro av beloppet används till lokaler och 235 miljoner euro till byggandet av infrastruktur.  

- Vi bygger allaktivitetshus och renoverar i synnerhet skolor och daghem. Allaktivitetshus som sammanför stadens olika funktioner under samma tak byggs i Pansio-Perno, Slottsstaden, Runosbacken och Skansen. Vi vill att särskilt barns och ungas förhållanden är i skick i staden, säger stadsdirektör Arve.  

Lokalprojekten koncentreras till nybyggnader, men också till om- och tillbyggnader av befintliga byggnader. Av skolorna renoveras bland annat Lyseon koulu, Sirkkala skola och Hannunniitun koulu. Av daghemmen renoveras bland annat Kaskenkadun päiväkoti. Merparten av infrastrukturinvesteringarna består av fastighetsutvecklingsobjekt, strategiska projekt och objekt som har reparationsskuld.   

Dessutom genomför staden investeringsprojekt utanför stadens balansräkning, såsom utvecklingsfasen för en spårväg samt hyresprojekt, såsom daghemmen Sofiegatans daghem och Elinanpuiston päiväkoti samt lösningarna för missbrukarvården.  

Andra omfattande nybyggnadsprojekt under ekonomiplaneperioden är det nya Konserthuset och fastigheten som byggs inom Byråbo-projektet som gäller stadens anställda. 

Investeringsprogrammen för infrastrukturen och lokaler grundar sig på den gällande ekonomiplanen. Inga ändringar gjordes i stadens investeringsnivåerna trots coronapandemins verkningar. Målet för investeringsutgifter är 110,2 miljoner euro. 

Syftet är att trygga stadens verksamhets- och investeringsförmåga genom åtgärder som förbättrar den ekonomiska ställningen. I första hand eftersträvas en bestående anpassningsverkan, men vid behov vidtas också besparingsåtgärder. 

Personalens flexibilitet har varit utmärkt

Antalet anställda vid Åbo stad som jobbar på distans har ökat kraftigt på grund av coronaviruset. Oberoende av hur coronaläget ser ut nästa år förutspås distansarbetet att fortsätta i allt större utsträckning. 

- Distansarbete och nya digitala arbetssätt infördes snabbt i Åbo, och de har kommit för att stanna. Vi förutspår att en stor del vill fortsätta jobba på distans och alla vars arbetsuppgifter lämpar sig för det uppmuntras att fortsätta jobba på distans, säger stadsdirektör Arve. 

Antalet anställda har ökat på grund av den ökade efterfrågan på tjänster i synnerhet inom bildningssektorn och välfärdssektorn. Ekonomiplanen innehåller åtgärder för att stävja utvecklingen av personalutgifter.  

Reformen av Åbo stads ledningssystem, som går ut på att staden från och med juni 2021 leds av borgmästare, kommer också att påverka personalplanerna och personalstrukturerna samt målen som stadens organ ställt upp. 

- Åbo stads anställda har varit extremt flexibla inför coronapandemin. Jag vill tacka varje anställd i staden för ett utmärkt arbete i detta svåra läge. Tillsammans har vi klarat oss så här långt, och vi kommer att klara oss också över följande fas. Coronakrisen har gjort var och en av oss starkare, säger stadsdirektör Minna Arve.  

Tidtabell för behandlingen av budgeten för 2021:  

  • 26.10 stadsstyrelsens första behandling av budgetförslaget 
  • 9.11 stadsstyrelsens andra behandling av budgetförslaget (samt den tredje delårsöversikten) 
  • 16.11 fullmäktigebehandling