I välfärdsplanen för barn och unga presenteras mål och åtgärder genom vilka det är meningen att trygga barnens, ungas och familjernas välfärd och utveckla tjänster under åren 2020–2023. Åboborna tycker att viktiga mål i planen är först och främst ingripandet i mobbning och stödet för ungdomens hobbyverksamhet.

Åbo stads välfärdsplan för barn och unga 2020–2023 

Med hjälp av Åbo stads välfärdsplan för barn och unga styrs, leds och utvecklas välfärdsarbetet för barn och unga i Åbo. Dessutom granskar planen hur barn, unga och barnfamiljer mår och hurdana tjänster de erbjuds. Det handlar om såväl en strategisk handling som en plan som innehåller konkreta åtgärder och mål. Planen uppfyller kraven i barnskyddslagen, lagen om elev- och studerandevård och ungdomslagen och den godkändes av stadsfullmäktige 19.10.2020. Planen har utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för barns och ungas välfärd.

- Koronavirussituationen har påverkat på barnens, ungas och familjernas liv på många sätt. Antagligen kommer vi att känna av epidemins konsekvenser för människornas välfärd under en betydligt längre tid än själva epidemitiden. I denna förändrade situation är det allt viktigare att genomföra åtgärderna i planen, konstaterar Sirpa Kuronen, direktören för Åbo Familje- ja socialtjänsternas serviceområde.

Ungdomsfullmäktige och stadsbor kommenterar utkastet för planen

- Att öka delaktigheten är ett av de centrala målen för planen. Det var också viktigt att stadsborna kunde delta redan i planeringsprocessen. Åboborna bads om respons och kommentarer om planens utkast i Kerro kantasi -tjänsten, berättar Sirpa Kuronen.

Enkäten som ordnades i januari-februari samlade in sammanlagt 72 kommentarer på två veckor. Mest kommentarer lämnades gällande ingripandet i mobbning och barns och ungas hobbymöjligheter. Utifrån kommentarerna kompletterades och lades till sådana åtgärder som genomförbart kan styras och utvecklas med hjälp av välfärdsplanen för barn och unga. Sådana åtgärder är till exempel att utveckla lokalerna så att de ger de unga möjlighet till informell vistelse, förstärkande av utbildning i ekonomiska färdigheter och uppmuntrande till vardagsmotion och rörelse under skolresor.

På begäran av stadsstyrelsen ombads ungdomsfullmäktige ännu lämna ett separat utlåtande om planen. Ungdomsfullmäktige konstaterar i sitt utlåtande att välfärdsplanen för barn och unga är mångsidig och går i rätt riktning. I utlåtandet lyfte man fram särskilt att ungas ökande mentala problem, lösandet av ensamheten och att söka sig med låg tröskel till tjänster kräver resursering. Dessa bekymmer svaras i planen på i flera åtgärdsförslag.

Välfärd byggs med hjälp av 14 mål

Planen har 14 mål genom vilka det är meningen att under de kommande åren stöda barnens, ungas och familjernas välfärd och utveckla tjänster. För att nå målen har man utarbetat för varje mål konkreta åtgärdsförslag för vilka huvudsakliga ansvarsinstanser har nämnts.

 1. Det sektorsövergripande samarbetet mellan aktörer som arbetar med barn och unga förbättras. Hinder för samarbete undanröjs och spelreglerna förtydligas.
 2. Inga barn eller unga lämnas ensamma eller utanför. Omtänksamt bemötande, lyssnande och dialog främjas, och därigenom kan man ordna rätt stöd för alla som behöver det. Vi ingriper effektivt i mobbning som de vuxna har fått kännedom om.
 3. Barns, ungas och familjers delaktighet och påverkningsmöjligheter förbättras vid genomförandet och utvecklandet av tjänster.
 4. Barns och ungas samt familjers tillgång till tjänster som motsvarar deras behov görs snabbare och lättare.
 5. Barns och ungas sunda levnadsvanor och färdigheter att hantera vardagen främjas.
 6. Sexuellt och fysiskt våld mot barn och unga förebyggs.
 7. UNICEF:s utmärkelse En barnvänlig kommun bevaras. Bedömningen av verkningarna på barn tas i bruk som en del av bedömningen av förhandsverkningar.
 8. Tillräckliga hobbymöjligheter tryggas för barn och unga oberoende av föräldrarnas ekonomi och andra underliggande faktorer.
 9. Effektivt ingripande i skolfrånvaron i ett tidigt skede och förebyggande av avbrott i utbildningen genom att ge barnet, den unga och familjen det stöd som behövs.
 10. Tidigt ingripande främjas vid oro gällande barns beteende. Familjer stöds för att i ett tidigt skede söka sig till behövligt stöd och olika tjänster.
 11. Barns och ungas experimenterande med nikotin och rusmedel förhindras.
 12. Ungas radikalisering och gängbildning förebyggs.
 13. Barnskyddet utvecklas enligt de nationella kvalitetsrekommendationerna och strukturförändringsmålen.
 14. En verksamhetsmodell skapas för familjer med barn med särskilda behov som stöder familjernas helhetsmässiga välbefinnande över organisationsgränserna.

Uppföljningen av planen kopplas till uppföljningen av stadens strategi och ekonomi. Planen genomförs och bedöms tillsammans med barn och unga i Åbo. Ungdomsfullmäktige kommer att engageras i genomförandet av planen och företrädare för ungdomsfullmäktige ombes delta i bedömningen av planens framskridande.