Under den senaste knappa veckan (ons 21.10 – tis 27.10) har 57 nya coronasmittor konstaterats i Åbo. Sedan epidemin började i mars har totalt 541 smittor bekräftats i Åbo (THL, 27.10 kl. 8). Epidemin är fortfarande i upptrappningsfasen i staden.

Aktuellt

Ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jutta Peltoniemi säger att allt fler avbokar överenskomna tider till coronavirustest.  

- Om hälsovårdspersonalen eller Omaolo-tjänsten uppmanar till att söka sig till coronatest och tiden redan är bokad, får man inte avboka den. Vi kan se en tendens att personer med förkylning avbokar sina testtider. Ur coronapandemins synvinkel är det oerhört viktigt att använda den bokade tiden, trots att symtomen redan håller på att avta, understryker Peltoniemi. 

Testningen är ett sätt att kontrollera coronapandemin. Diagnostiken är ett viktigt led i spårningen av smittfallen också i de fall där symtomen är mycket lindriga. 

Speciellt viktigt med influensavaccinationer under coronapandemin 

Influensavaccinationerna av personer som hör till riskgrupperna inleds den 4 november 2020. På grund av coronapandemin ordnas vaccinationerna i år i Åbo mässcentrum, där tillräckliga säkerhetsavstånd och hygienpraxis kan följas. För att undvika köbildning på plats bör tid för vaccinationen bokas i förväg. Tidsbokning sker enklast på sidan www.turku.fi/sv/nyhet/2020-10-09_influensavaccineringar-2020-2021. Tider till influensavaccinationer kan även bokas per telefon till Åbo stads coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15), där en influensalinje har öppnats för ändamålet. Staden önskar att så många som möjligt använder sig av den elektroniska bokningen på webben. I år är det synnerligen viktigt att personer som hör till riskgruppen och deras närmaste krets låter vaccinera sig. Det finns gott om tider tillgängliga.  

- På grund av coronapandemin kan vi inte ordna vaccination av tusentals personer i hälsostationernas trånga utrymmen. Vi följer regionförvaltningsverkets och Institutets för hälsa och välfärd THL instruktioner angående vaccinationstillfällen, påminner Peltoniemi.  

Vaccinationstillfällena med förhandsbokad tid fortsätter i Mässcentrum till och med den 4 december 2020. Därefter fås säsongsinfluensvaccinationen liksom under tidigare år med bokad tid i Åbos hälsostationer i december och januari samt vid behov även senare. På grund av coronapandemin genomför THL inte influensavaccinstudien bland äldre i år. 

Ny riktlinje: användning av mask förutsätts i alla stadens anläggningar för inomhusmotion 

Åbo stad förutsätter nu att alla som använder stadens anläggningar för inomhusmotion använder ansiktsmask mellan prestationsstunderna. Ansiktsmask behöver inte användas under prestationen. Däremot skall skydd användas alltid då man slutat sitt pass eller väntar på att den egna turen börjar.  

- Syftet är att fortsätta minimera risken för smittspridning och att barns och vuxnas hobbyverksamhet kan fortsätta så tryggt som möjligt, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.  

Användningen av ansiktsmask rekommenderas fortsättningsvis i alla fritidssektorns utrymmen. Den epidemiologiska lägesbedömningen ger dock anledning till att förutsätta användning av ansiktsmask i anläggningar avsedda för inomhusmotion. Instruktionen motsvarar linjedragningen som gjorts av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset. Diskussioner har förts mellan C21-städerna och det gemensamma beslutet har varit att varje stad gör upp egna riktlinjer som motsvara den epidemiologiska situationen i staden. 

Skyldigheten att bära ansiktsmask gäller all inomhusmotion, till exempel föreningar och fritidsanvändning av skolornas gymnastiksalar. Även ishallarna är anläggningar avsedda för inomhusmotion. 

Stadens personal övervakar och instruerar i användning av mask. Var och en bör skaffa sin mask själv, men ansiktsmasker finns även i motionsanläggningarna.  

Användning av ansiktsmask förutsätts inte av personer, som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda mask. Eget meddelande till personalen är tillräcklig.  

Idrottsföreningarna har agerat exemplariskt 

Åbo riktar ett varmt tack till alla stadens idrottsföreningar för ett enastående och heltäckande handlande för att stilla coronapandemin. Inga smittkedjor eller allvarliga exponeringar har kopplats till idrottsanläggningar i Åbo, då föreningarna från början aktivt och samvetsgrant har skött om instruktioner och råd.  

- Föreningarna har handlat exemplariskt, och jag är glad över att varje aktör gör sitt bästa för att hejda coronan. Rekommendationer om att använda mask och alla övriga instruktioner främjar allas våra gemensamma intressen, säger Minna Arve. 

Merparten av smittorna som konstaterats i Åbo härrör fortfarande från andra fritidsaktiviteter än motion och kultur. Smittkedjorna hittas framför allt i privata fester och tillställningar. Stadens verksamhetsställen hålls fortsättningsvis öppna. Antalet besökare och hur säkerhetsavstånd kan hållas följs upp kontinuerligt. Vid behov kan antalet personer som samtidigt besöker ett utrymme eller serviceformen begränsas av personalen. Antalet deltagare kan minskas från det normala i sådana fall, där säkerhetsavstånd de facto inte kan följas. I vissa utrymmen kan detta redan nu leda till en begränsning mindre än hälften av det normala i deltagarantal. Till offentliga anläggningar hör bland annat simhallar, idrottshallar, ungdomsgårdar, kulturcentrum, museer och bibliotek. 

Hobby- och fritidsverksamhet i lokaler som inte administreras av staden 

Åbo stad vädjar till privata företag och ideella föreningar, som upprätthåller lokaler och verksamhet, att följa samma verksamhetsprinciper som städerna för att hejda spridningen av viruset. Privata anläggningar för inomhusmotion rekommenderas att förutsätta användning av ansiktsmask enligt principerna som beskrivs ovan. Städernas fritidssektorer erbjuder råd och hjälp. 

Åbo stad uppmuntrar alla anställda att använda ansiktsmask 

Åbo stad uppmuntrar hela sin personal till att använda ansiktsmask, och delar ut två tygmasker var till alla anställda. Tygmaskerna är avsedda att användas i arbetet i sådana situationer där säkerhetsavstånd inte går att hålla, såsom möten, i gemensamma utrymmen och i kollektivtrafiken. Tygmaskerna ersätter inte de skydd som bör användas på basen av riskanalyser. Dylika skydd används bland annat inom välfärdssektorn, i läroanstalter inom andra stadiet och i servicepunkter.  

- Genom att dela ut tygmasker till hela personalen vill vi understryka vikten av att stävja spridningen av coronaviruset. Handhygien, säkerhetsavstånd och hosthygien är fortfarande av avgörande betydelsen i kampen mot viruset, påminner stadsdirektör Minna Arve. 

Tygmaskerna delas ut till personalen i november. De tillverkas i sysselsättningstjänsternas förberedande tjänst.  

Coronafall i enskilda läroanstalter och daghem 

Enskilda coronasmittor har kunnat konstateras i följande ställen: Hepokullan päiväkoti, Åbo yrkesinstituts skolhus i Peltola och på Lemminkäinengatan samt Råggatans kampus, Turun normaalikoulu, samt vuxenutbildningsinstitutet Turun aikuiskoulutuskeskus. Exponerade personer har utretts och de som har avgjorts vara i närkontakt har försatts i karantän.  

Information om coronavirussmittor i Åbo hittas samlade på sidan www.turku.fi/sv/nyhet/2020-10-22_bekraftade-coronafall-och-exponeringar-i-abo

Dessutom ges information om smittoläget i veckomeddelandet och i stadsdirektörens öppna informationsmöte. Meddelandet publiceras och infomötet hålls på tisdagar eller onsdagar. Information om mötet delges alltid separat. 

All coronainfo som staden publicerar på svenska finns samlat på sidan www.turku.fi/sv/corona (på finska på sidan www.turku.fi/korona).