Till Sirkkala skola i Åbo söks konst med en öppen konsttävling. I tävlingen där tävlingsbidragen bedöms anonymt får alla konstnärer och konstarbetsgrupper som är verksamma i Finland delta. Tävlingen startar på webben den 2 november 2020 och avslutas den 7 februari 2021.

Presentation av Sirkkala skolas konstprojekt

Arkitekterna Laura Kronberg och Niklas Kronberg, skolans rektor Elise Kurtén samt biträdande intendent Ville-Matti Rautjoki presenterar projektet i en videobandad diskussion (på finska). 

Tävlingens arrangör, objekt och syfte

Åbo stad utlyser en öppen konsttävling om en konsthelhet som placeras i Sirkkala skola. Tävlingen genomförs via elektronisk ansökan och de prisbelönade bidragen väljs bland de förslag som kommit in inom utsatt tid. I tävlingen får delta alla konstnärer och konstarbetsgrupper som är verksamma i Finland.

Då den nya skolan blir färdig förenas Sirkkalabackens skola och Sirkkalan koulu till Sirkkala skola. Den nya skolan får namnet Sirkkala skola (Sirkkalan koulu) som består av 6 årskurser och sammanlagt 18 grupper. Antalet elever i skolan är cirka 400. Antalet anställda är 60. I nybyggnaden placeras 9 klassrum, 2 mindre klassrum, specialklassrum, morgon- och eftermiddagsverksamhetens hembo, paus- och arbetslokaler för personalen, förvaltningen, ergoterapi/gymnastiksal och förskoleundervisningslokaler. Byggandet av skolan inleds i augusti 2021 och byggnaden blir färdig våren 2023.

I Sirkkala skola ligger fokus på barnen och deras välfärd och det är därför den nya skolbyggnaden uppförs just med tanke på deras behov. Konstverk som är lekfulla, överraskande och kan upplevas med flera olika sinnen lämpar sig väl för den nya skolmiljön. Den multisensoriska synvinkeln framhävs i byggnaden där en del av användarna har sinnesnedsättningar av olika slag.

På Sirkkala skolas tomt ligger förutom den kommande nybyggnaden med 4 våningar även tre trähus som skyddats enligt detaljplanen och härstammar från 1884 och 1859 samt den nyare skolbyggnaden från 2002. Användarna önskar att åtminstone en del av den nya konsthelheten placeras på gårdsområdet eller genomförs så att även andra barn än de som går i skola i nybyggnaden skulle kunna njuta av konsten.

Konstverket eller konsthelheten placeras i första hand i kulturlokalen (3 vån.), matsalen (1 vån.), trapphusen och på skolgården. Konst kan också integreras i konstruktioner såsom akustikplattor, klädställningar, delar av fönsterytor eller trapphusräcken. Konsthelheten kan också utvidgas till att omfatta och förena lokalerna utomhus och inomhus.

Konstverket ska hänga på sin plats 30.6.2023. Byggnaden tas i bruk i augusti 2023.

Tävlingsbidragen

Tävlingen genomförs elektroniskt via webbtjänsten ArtCurator. Konstnärerna ombeds bifoga följande dokument i ansökningsblanketten:

  • 1–5 stycken färgbilder av konstverket som erbjuds för tävlingen
  • 1–5 visualiseringsbilder i färg av konstverket/konsthelheten ingående i en fasadritning, visualiseringsbilder inifrån byggnaden och/eller fotografier tagna från gården
  • textavsnitt där man beskriver konstverkets konstnärliga utgångspunkter, material som används, konstverkets storlek och vikt och villkoren för upphängning av konstverket.

Planerings-, material- och genomförandekostnaderna för konsthelheten får uppgå högst till 75 000 € (moms 0 %). Konstnären ska göra upp en specificerad kostnadskalkyl där det också ingår konstnärsarvodet.

Tävlingen är anonym. Varje dokument som bifogats till tävlingsbidragen ska förses med signatur. De bidrag som lämnats in behandlas endast av en teknisk kontaktperson för tävlingen och uppgifterna om tävlingsdeltagarna publiceras inte förrän tävlingen är avgjord. Materialet till de bidrag som inte belönats inklusive uppgifterna om konstnären förstörs inom sex månader efter att tävlingen är avgjord.

Konstnären behåller sin upphovsrätt till tävlingsbidragen. Tävlingsarrangören har rätt att i icke-kommersiellt syfte använda och publicera material till de belönade tävlingsbidragen såsom bilder avgiftsfritt i sin kommunikation då kommunikationen gäller tävlingen eller det ifrågavarande konstprojektet. Om den övriga användningen av upphovsrätten ska man komma överens med Kuvasto ry eller om Kuvasto inte representerar upphovsmannen ska man komma överens separat med upphovsmannen.

I tävlingen iakttas detta tävlingsprogram och Konstnärsgillet i Finlands tävlingsregler i denna prioritetsordning. Tävlingsprogrammet har godkänts på Konstnärsgillet i Finlands styrelsemöte 21.10.2020.

Deltagande i tävlingen på adressen: sirkkalankoulu.artcurator.io.

Medlemmarna i juryn

Juryn består av:

Jouni Anttila, byggherreingenjör, Åbo stad
Marjo Aurekoski-Turjas, forskare, Åbo museicentral
Sakari Kannosto, skulptör, representant för Konstnärsgillet i Finland
Riitta Kormano, intendent, Åbo museicentral
Laura Kronberg, arkitekt, Schauman Arkkitehdit Oy
Niklas Kronberg, arkitekt, Schauman Arkkitehdit Oy
Elise Kurtén, rektor inom den grundläggande utbildningen, Åbo stad
Jaana Partanen, konstnär, representant för Konstnärsgillet i Finland
Ville-Matti Rautjoki, biträdande intendent, Åbo museicentral

Priser

Prissumman 10 000 euro som fördelas enligt följande:

  1. pris 5 000 €
  2. pris 3 000 €
  3. pris 2 000 €

Tävlingsjuryn kan genom enhälligt beslut fördela prissumman också på ett annat sätt.

Prispengarna betalas i första hand ut mot en räkning som lämnas in till staden.

Fortsatta åtgärder efter tävlingen

Tävlingsjuryn väljer det tävlingsbidrag som bäst lämpar sig för lokalerna konstnärligt, tekniskt och ekonomiskt. Vid utvärderingen betonas hur bidraget visuellt passar in i byggnadens lokaler inomhus och/eller utomhus samt hur det innehållsmässigt hänför sig till byggnadens användningsändamål, dess arkitektur och skolans verksamhetskultur. Om den slutliga anskaffningen fattas av Åbo stad som har rätt att beställa konstverket utifrån vilket utkast som helst som placerat sig i tävlingen. Det upprättas ett särskilt avtal om hur konstverket genomförs efter att resultaten har publicerats.

Tävlingens tidtabell

Tävlingstiden börjar måndag 2.11.2020 kl. 9.00 och går ut söndag 7.2.2021 kl. 17.00. Deltagaren ska under den pågående tävlingen registrera sig, logga in och lämna in sitt bidrag i webbtjänsten på adressen: sirkkalankoulu.artcurator.io

Tävlingstiden: 2.11.2020 kl. 9.00 – 7.2.2021 kl. 17.00
Utvärdering av bidragen: 10–21.2.2021
Vinnarna utses 22.2.2021
Vinnarna tillkännagörs 3/2021 (detaljerat datum anges senare)
Konstverket/konstverken färdigställs 2/2021–5/2023
Konstverket/konstverken hängs upp på sin plats senast 30.6.2023
Byggnaden tas i bruk i augusti 2023

Frågor om tävlingen

Frågor angående tävlingsprogrammet skickas till adressen: taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi. Frågor besvaras under två perioder: Frågor som lämnats in under tiden 2.11–29.11.2020 besvaras senast 4.12.2020 och frågor som lämnats in under tiden 30.11.2020–17.1.2021 besvaras senast 22.1.2021. Alla frågor och svar publiceras på webbplatsen för tävlingen på adressen  sirkkalantaidekilpailu.turku.fi. Frågorna behandlas av en teknisk kontaktperson för tävlingen så att personuppgifterna om frågeställaren förblir anonyma för juryn.

Frågor om webbtjänsten

Frågor angående användningen av webbtjänsten för tävlingen skickas till adressen info@artor.io Du kan också få hjälp via livechatt som har öppet vardagar kl. 9–17.

Tävlingsdokument