Justitieministeriet verkställer i november-december 2020 Oma kieli / Eget Språk -kampanjen för att förbättra den i Finland upplevda språkklimatet. Åbo stad deltar i kampanjen speciellt under Svenska veckan i att påminna om språkens rikedom. Det är viktigt att ta hänsyn till olika språkbakgrunder då i Egentliga Finland talas mer än 120 olika språk.

Med Oma Kieli / Eget språk -kampanjen vill man förändra attityderna till att tala olika språk. Enligt de utredningar som Justitieministeriet har gjort upplevs språkklimatet i Finland vara utmanande i många avseenden. Justitieministeriet vill genom kampanjen uppmuntra var och en att modigt tala sitt eget språk och se mångfalden i de olika språken som en styrka i samhället.

I kampanjen syns Finlands nationalspråk finska och svenska starkt. I Språkbarometern som Justitieministeriet verkställde år 2016 upplevde både finskspråkiga och svenskspråkiga minoriteter i tvåspråkiga kommuner att språkklimatet i deras hemkommuner hade försämrats de senaste åren. Varannan svenskspråkig och var femte finskspråkig hade upplevt trakasseri som anknyter sig till deras modersmål. Därför är det viktigt att lyfta fram särskilt nationalspråken.

Kampanjen är ändå avsedd för alla språk. Var och ens upplevelse är viktig och varje språk är en rikedom. Det är möjligt att delta i kampanjen i sociala medier med hashtaggar #omakieli och #egetspråk.

Stolt mångspråkiga Åbo

I Finlands äldsta stad är vi vana att höra flere olika språk. Åbos ställning som en officiellt tvåspråkig stad syns bland annat i gatu- och ortnamn och som flerspråkiga tjänster. I Åbo bor ungefär 10 600 svenskspråkiga och 23 000 med utländskt modersmål. I Åbo är 11 % av befolkningen till modersmålet andra än finsk- eller svensktalande.

Stadens alla basservicen finns till förfogande både på finska och svenska och allt oftare på engelska. Av stadens tjänster erbjuder Infotori rådgivning och handledning dessutom på eget språk på 14 olika språk i Salutorgets Monitori och i Skanssens Monitori.

Under coronavirusepidemin har man erbjudit stadsborna aktuell information på alla språk som talas i Åbo. Likaså erbjuder Åbot-rådgivningsbot coronarådgivning på alla viktigaste språk som används i Åbo.

Svenska veckan och dagen lyser i rött och gult

Svenska veckan är den största svenskspråkiga kulturhändelsen i Finland och firas i höst för tjugonde gången. I Åbo syns Svenska veckan som mångfaldiga kulturtillfällen.

Svenska veckan firas i början av november i samband med Svenska dagen 6.11. Dagen markerar finlandssvenskarnas rätt att använda sitt eget språk i Finland, men des syfte är också att hedra Finlands språkgruppernas gemensamma tvåspråkiga fosterland. Biblioteksbron lyser hela veckan i rött och gult enligt finlandssvenskarnas flaggas färger.