Åbo stads äldreboende förnyas. En av målsättningarna är att minska på mängden tunga tjänster som till exempel långtidsvårdens dygnetruntvård. En del av kunderna i Tranbackahemmens långtidsvård flyttar till Linhagens effektiverade serviceboende. Vidare flyttar Linhagens tillfälliga vård till Portsahemmet. Ytterligare kommer all tillfällig stöd- och utvärderingsboende att centraliseras i Tranbackahemmet.

Bakgrund

  • Den tillfälliga vården stöder åldringar i att bo hemma så länge som möjligt. Tillfällig vård hjälper dessutom de anhöriga att orka med vardagen och erbjuder stöd för närståendevårdare. Vårdens kunder är i huvudsak hem- eller närståendevårdens kunder.
  • Effektiverat serviceboende är dygnetruntvård, som föregås av en omfattande utvärdering av funktionsförmågan och behovet av service tillsammans med olika yrkespersoner. Utvärderingen görs tillsammans med kunden.
  • Åbo stadsfullmäktige beslöt i juni 2019 att starta en process för att anpassa stadens ekonomi. Staden har förberett åtgärder med syftet att balansera ekonomin. Anpassningsprogrammets centrala mål är bland annat att minska på åldringars behov av de tyngsta tjänsterna och behovet av dygnetruntvård.
  • Syftet är att upprätthålla möjligheterna till hemmaboende och minimera behovet att flytta till effektiverat serviceboende på heltid. Samtidigt kan staden minska avgifterna för fördröjd överflyttning, som betalas till sjukvårdsdistriktet. Dessutom är planen att skapa flera platser i mellanformer som till exempel familjevård, gemensamt boende och serviceboende.

    Boende- och omsorgsservice för äldre

Ändringar på kommande i Tranbackahemmets, Linhagens och Portsahemmets funktioner

Långtidsvårdens platser i äldreboendeservicen omvandlas till effektiverat serviceboende. Linhagen kommer i framtiden endast att erbjuda effektiverat serviceboende. Av denna anledning flyttar den tillfälliga vårdens vårdperioder som stöder hemrehabilitering från Linhagens tillfälliga vård till Portsahemmet. En del av kunderna i Tranbackahemmets långtidsvård flyttar till utrymmen som blir lediga i Linhagen och serviceformen ändrar till effektiverat serviceboende. Förändringarna görs i samarbete med invånarna i Tranbackahemmets långtidsvård och deras anhöriga, och i gemensamma samtal utvärderas vem som kan flytta till det effektiverade serviceboendet i Linhagen.

- Invånare som har delat rum med flera andra i Tranbackahemmets långtidsvård kan i det effektiverade serviceboendet flytta in i egna rum med mera känsla av eget hem, konstaterar direktören för åldringarnas boendeservice Sari Hievanen.

Det tillfälliga stödboendet för utvärdering av funktionsförmågan flyttar från Portsahemmet till Tranbackahemmet 1, och utvärderingen koncentreras i sin helhet i Tranbacken. Portsahemmet kommer fortsättningsvis att utöver den tillfälliga vården även ordna effektiverat serviceboende. Tranbackahemmen har förutom det tillfälliga stödboendet för utvärdering av funktionsförmågan även platser för långtidsvård. Den tillfälliga vårdens avdelningar fortsätter även i Mäntyrinne och i Runosbackens åldringscentrum.

Personalen flyttar i huvudsak med sina team till de nya enheterna, och teamets förmän flyttar med de anställda. Personalens arbetsuppgifter förblir oförändrade. Personalen har möjligheten att delta i och påverka förändringarna till exempel via en feedbackkanal, genom diskussioner och i grupparbeten.

Personsamtal om förändringarna förs med kunderna och invånarna samt deras anhöriga.

Bättre förutsättningar för rehabilitering – målet är hemmaboende

I och med att boendeservicen för äldre och utvärderingsverksamheten tydligare koncentreras till egna enheter kan läkar- och socialarbetets resurser användas bättre.

- Även terapiresurserna kan i framtiden riktas bättre. Till exempel fysioterapeuternas insatser riktas främst till utvärderingen och tillfälligvårdens avdelningar. Samtidigt får tillfälligvårdens kunder bättre möjligheter till rehabilitering och mera stöd i hemmaboendet. Målet för personerna som är i utvärderingsperioderna är att kunna flytta tillbaka hem, säger Sari Hievanen.

Ur infektionsbekämpningens synvinkel är det viktigt att kundgrupper med olika behov inte längre delar samma utrymmen.

Dessa förändringar leder till att långtidsvården i äldres serviceboende minskar. Det totala antalet platser som erbjuds i äldres serviceboende ökar med sju platser. Målsättningen är att ändringarna kan träda i kraft i januari 2021. Målsättningarna gäller delvis även Åbo stads anpassningsprogram.