Åtgärderna för att stävja coronaspridningen i Åbo börjar ha verkan, men läget i staden är trots det fortfarande oroväckande. Det är skäl att ta situationen på allvar också med tanke på det snabbt förvärrade coronaläget i huvudstadsregionen.

I Åbo har trenden vänt nedåt under de första dagarna i november. Den 2 november införde staden strängare regler och instruktioner i inomhusmotionslokalerna, skolor övergick vid behov till distansundervisning och mera information gavs i allmänhet och till invandrargrupperna i synnerhet.

- Åtgärderna fungerar. Stadens uppgift är att göra allt för att hejda coronaepidemin och vi tar arbetet med största allvar. Jag vill ändå påminna om att alla Åbobor har ett gemensamt ansvar för coronaläget. Instruktioner, rekommendationer och övriga åtgärder bör fortfarande följas noggrant, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Åbo fortsätter med kraftåtgärder och reagerar snabbt även framöver, så att läget kan hållas under kontroll och coronapandemin kuvas.

Cirka 61 nya coronavirussmittor har registrerats i Åbo under den senaste knappa veckan. Siffrorna är från tiden måndagen den 16 till söndagen den 22 november. Sedan epidemin började i mars har totalt 931 smittor bekräftats i Åbo (Institutet för hälsa och välfärd THL 24.11 kl. 12).

Lämna coronaprov även om symtomen är lindriga

Det är viktigt att alla Åbobor kommer ihåg skyddsåtgärderna och följer restriktioner och uppmaningar, samt söker sig till coronatest även om symtomen är lindriga.

- De flesta Åbobor söker sig till coronavirustest genast vid de första symtomen. Det är ändå bekymrande att en del väntar till och med en vecka innan de lämnar coronavirusprov och rör sig länge bland folk. En fördröjning på flera dagar eller en vecka försvårar spårningsarbetet och bidrar till smittspridningen, påminner ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jutta Peltoniemi.

Coronasjukdomen har flera olika symtom och sjukdomsbilden varierar mellan enstaka, lindriga symtom till allvarliga symtom som påminner om influensa. Därför är det skäl att hålla låg tröskel med att lämna coronavirusprov.

Enkel symtombedömning och tidsbokning via Omaolo-tjänsten

För Åbobor är det bekvämast att först göra en symtombedömning i Omaolo.fi. På basen av vissa symtom kan man sedan snabbt boka en tid till coronaprovtagning.

Över 90 % av Åboborna kan efter slutförd symtombedömning få en tid till coronaprovtagning via Omaolo. Tidsbokning via tjänsten går inte att erbjuda för personer under 16 år eller på veckosluten. På veckosluten kan symtombedömningen skickas till hälsovårdare för professionell bedömning och eventuell tidsbokning.

Personer under 16 år bör ta kontakt med skol- och studenthälsovårdens coronarådgivning per telefon 02 266 2012.

Meddelande om positivt coronaprov skickas till kunden per sms

Åbobor får meddelande om positivt coronavirusprov med ett automatiskt sms. Tidigare har endast negativa resultat meddelats per sms.

Det positiva resultatet meddelas till kunden alla veckodagar antingen på eftermiddagen eller på kvällen.

I meddelandet framgår att personen har lämnat ett positivt coronaprov och denna uppmanas att stanna hemma och invänta telefonsamtal från övervakningen av smittsamma sjukdomar. Samtalet kommer alltid från ett okänt nummer. Om sms:et skickats på kvällen kommer telefonsamtalet från övervakningen senast följande dag.

Automatiserade meddelanden om negativt provresultat har varit i användning i Åbo sedan oktober. Meddelanderutinerna har förbättrats och är allt säkrare. De automatiska sms:en sänds till kunderna varje dag klockan 16, 18 och 21.

Skäl att fira lillajul på distans

Alla former av lillajulsfester inomhus är en klar risk för smittspridning, och i år är det skäl att fira lillajul och andra julfester på distans.

- Det är extremt viktigt att orka följa alla uppmaningar och restriktioner, så att vi kan fira en lite tryggare och lugnare jul, påminner Peltoniemi.

Coronasmittor i skolor och på daghem

Smittor och exponeringar har konstaterats i följande verksamhetsställen:  

  • Daghem: Halisten päiväkoti, Orminkujan päiväkoti
  • Skolor och läroinrättningar: Cygnaeus skola, Luostarivuoren Lyseon lukio, S:t Olofsskolan, Varissuon koulu

Uppgifter per verksamhetsställe finns på webbsidan Bekräftade coronafall och exponeringar i Åbo

Distansundervisning i Cygnaeus skola, S:t Olofsskolan och Luostarivuoren Lyseon lukio

Coronasmittor och flera exponeringar har bekräftats i Cygnaeus skola och i S:t Olofsskolan, och skolorna har övergått till distansundervisning från och med den 23 november. Totalt studerar ca 70 elever på distans. Alla elever i gymnasiet Luostarinvuoren Lyseon lukio studerade på distans den 23–24 november.

Cygnaeus skola

Totalt 14 elever i årskurs 6 har övergått i distansundervisning. Distansundervisningen fortsätter denna vecka. Eleverna återgår till närundervisning måndagen den 30 november. De övriga klasserna i både Cygnaeus och Braheskolan har fortsatt som vanligt i närundervisning enligt läsordning.

S:t Olofsskolan

Sextio elever i årskurserna 7 och 8 övergick till distansstudier. Distansundervisningen fortsätter denna vecka. Eleverna återgår till närundervisning måndagen den 30 november. De övriga klasserna har fortsatt som vanligt i närundervisning enligt läsordning.

Distansundervisningen sker enligt läsordningen

Hemmen har via Wilma informerats om arrangemangen kring distansundervisningen. Undervisningen följer läsordningen. Skolbespisningen har ordnats även under distansdagarna, och elevvårdens tjänster har varit tillgängliga för alla.

Luostarivuoren Lyseon lukio studerade på distans i början av veckan

En coronavirussmitta och exponeringar har bekräftats i gymnasiet Luostarivuoren Lyseon lukio, och eleverna studerade på distans den 23–24 november. De eventuella exponeringarna har skett under förra veckan. Utvärderingsveckan startade idag den 25 november, och alla symtomfria elever som inte har exponerats kan komma till skolan för att skriva prov. På grund av situationen förutsätter skolan att alla använder munskydd. För alla elever som exponerats för coronaviruset ordnas provtillfällen antingen på distans eller i ett senare skede.

Hybridundervisning i Åbo yrkesinstitut till årets slut

Åbo yrkesinstitut har övergått till så kallad hybridundervisning från och med den 23 november till årets slut. Undervisningen sker dels som närundervisning, dels på distans. Studerandena turas om i närundervisningen, och säkerhetsavstånden är därför lättare att garantera. Inlärning i arbete fortsätter som planerat.

Hybridundervisningen implementeras per skolhus och enhet. Denna lösning är ägnad att göra det möjligt för varje studerande att fortsätta sina studier enligt planerna samtidigt som den förebygger nya smittspridningar.

Bildningssektorn uppmanar till användning av munskydd även i högstadierna

Åbo stads bildningssektor utvidgar rekommendationen om användning av munskydd till att omfatta tillvalsämneslektioner för elever i högstadiets årskurs 7–9 från och med den 23 november. Elever från olika parallellklasser deltar i tillvalsämneslektionerna, och användningen av munskydd skyddar eleverna från exponering då grupperna blandas. Eleverna får munskydd av sin skola, men får också använda egna skydd.   

Användning av munskydd har redan tidigare rekommenderats starkt för alla elever på andra stadiet. Då Åbo yrkesinstitut delvis återgår till närundervisning bör studerande och personal använda munskydd i läroanstaltens utrymmen och på platser för inlärning i arbetet.  

Bildningssektorns personal har fått en rekommendation om att använda munskydd redan tidigare på hösten. Personalen bör använda munskydd eller visir bland annat vid närundervisningstillfällen, i skolans eller daghemmets gemensamma utrymmen inomhus och särskilt då man rör sig på platser där rusning inträffar, till exempel framför undervisningslokaler, serviceställen, utgångar, matsalen och motsvarande lokaler.

Åbo stad rekommenderar användning av munskydd på offentliga platser och i kollektivtrafiken. Idrottsföreningar ombeds fästa uppmärksamhet vid att barn i skolåldern använder munskydd inomhus förutom under träningsprestationen enligt vårdnadshavarens bedömning och beslut. Staden förutsätter att alla personer över 15 år använder munskydd i inomhusmotionslokaler förutom under själva prestationen. 

Dags att ställa in höstens inomhustillställningar och -fester

Höstterminens traditionella fester såsom flagghissning i samband med självständighetsdagen samt Luciafester kan ordnas utomhus med tillräckliga säkerhetsavstånd. Gemensamma självständighetsdagsfester inomhus ordnas inte i år, och sjätteklassisternas mottagning i Åbo slott är inställd.

Höstens studentdimission kan ordnas enligt Regionförvaltingsverkets (AVI) instruktioner för offentliga tillställningar. Gymnasierna ser till att säkerhetsavstånden är tillräckliga och att rekommendationerna att bära munskydd följs. Också de traditionella julkyrkorna och julfesterna är inställda för i år.

Åbo handlar snabbt och förebyggande

Sedan coronaepidemin började har Åbo vidtagit åtskilliga åtgärder för att hejda spridningen av viruset. Rekommendationen att använda munskydd är omfattande:

  • Åbo stad uppmanar att använda munskydd i alla offentliga utrymmen, i stadens verksamhetsställen och i Fölibussarna
  • Munskydd rekommenderas i andra stadiets läroinrättningar och under tillvalsämneslektionerna i högstadiet.
  • Barn under 15 år rekommenderas att använda munskydd i inomhusmotionslokalerna och användning förutsätts av alla över 15 år.
  • Alla som lämnar eller hämtar barn på dagis uppmanas använda munskydd.
  • Det är synnerligen viktigt att munskydd används i hälsovårdens lokaler.

- Åbo stads princip är att handla snabbt och förebyggande. I synnerhet en effektiv smittspårning och testning har hela tiden en nyckelroll i arbetet. Vi är beredda att utöka smittspårningens personal, men tills vidare har vi klarat av att spåra smittorna, säger stadsdirektör Minna Arve.

Åbo har sedan hösten utökat åtgärderna till exempel på flygfältet och i hamnen. Passagerare som anländer från så kallade röda länder testas och informeras och i Åbo hamn får resenärerna coronainformation.

Nyckelord: