Här hittar du aktuella rekommendationer och restriktioner i Åbo med anledning av coronapandemin. Samlat på denna sida finns uppgifter som gäller stadens tjänster och allmänna utrymmen. (uppdaterad 14.4.2021)

Allmänna råd och rekommendationer

 • Använd munskydd.
 • Håll över 2 meters avstånd till andra.
 • Tvätta och desinficera händerna.
 • Hosta och nys i engångssnäsdukar eller i armvecket.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Sök dig till coronavirustest om du har symtom: Gör så här om du misstänker att du smittats
 • Högst 6 personer får delta i inomhustillställningar och i utomhustillställningar. 

Användning av munskydd rekommenderas i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område i enlighet med Institutets för hälsa och välfärd THL rekommendationer. 

Rekommendationer som gäller i Egentliga Finland hittar du på sjukvårdsdistriktets webbsida : Coronavirusepidemin 2020

Ålägganden som gäller företag och sammanslutningar

Aktörer som disponerar över utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse åläggs att säkerställa att närkontakt de facto kan undvikas. Beslutet gäller följande aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar

Beslutet är i kraft 6.3–14.4.2021 och gäller inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare, avgränsade utomhusutrymmen som används för syften som riktar sig till fler än 50 kunder eller deltagare. Aktörerna måste göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra närkontakter mellan allmänheten och kunderna.

Följande ålägganden gäller:

 • Kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna.
 • Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
 • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten ifråga.
 • Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra.
 • Kunderna ska anvisas klart och tydligt med instruktioner som finns synliga i kundutrymmena.

Miljöhälsovården ansvarar för övervakningen av företagen och övriga aktörer som disponerar över kundutrymmen. Aktörerna är ålagda att för övervakarna uppvisa skriftliga planer på hur de begränsar närkontakt i sina utrymmen. 

Munskydd rekommenderas:

Rekommendationen att använda munskydd är omfattande:

 • Åbo stad uppmanar att använda munskydd i alla offentliga utrymmen och i stadens verksamhetsställen.
 • Alla resenärer i Fölitrafiken bör använda munskydd från och med måndagen den 15 mars 2021. Det gäller inte passagerare som är yngre än 12 år eller personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd.
 • Munskydd rekommenderas alla i andra stadiet och grundskolor.
 • Barn över 12 år rekommenderas att använda munskydd i inomhusmotionslokalerna och användning förutsätts av alla över 15 år.
 • Alla som lämnar eller hämtar barn på dagis uppmanas använda munskydd.
 • Det är synnerligen viktigt att munskydd används i hälsovårdens lokaler.
 • THL uppdaterade maskrekommendationen – i fortsättningen rekommenderas mask för barn över 12 år (THL, 11.1.2021)
   
 • Åbo delar ut munskydd till medellösa: Åbo stad utvidgar utdelningen av munskydd till mindre bemedlade
 • Flera butiksägare har börjat dela ut munskydd i samarbete med Åbo stad. S-Market i Hallis delar som ny samarbetspartner ut munskydd, och K-Market Annika fortsätter med maskutdelning i Kråkkärret.

Rekommendationer i småbarnspedagogiken och läroinrättningarna

 • Elever i grundskolan: 12.4–2.5.2021
  Lågstadierna fungerar normalt. Alla elever och studerande från årskurs 1 uppåt samt hela personalen har nu fått rekommendationen att använda munskydd.
  Lågstadiernas klubbar iakttar skyddsåtgärder och fortsätter sin verksamhet.
  Morgon- och eftermiddagsverksamheten fortsätter liksom i januari och februari.
  Högstadierna övergår till hybridmodellen 12.4–2.5.2021, undantagen den förberedande undervisningen och det särskilda stödets smågrupper, som fortsätter med undervisning i klass.
  Högstadiernas klubbverksamhet inhiberas under tiden 8.3–2.5.2021.
  Ytterligare information i Wilma
 • Studerande i andra stadiets utbildning: 12.4–2.5.2021
  Yrkesutbildningen övergår till hybridmodellen 12.4–2.5.2021. Undervisningen av studerande i behov av stöd, övrig nödvändig undervisning samt yrkesprov kan även ordnas i läroinrättningen. Inlärning i yrkeslivet fortsätter planenligt.
  Gymnasieutbildningen övergår till hybridmodellen 12.4–2.5.2021.
  De gamlas dans: Flyttas från maj till månadsskiftet augusti-september. Gymnasierna kan självständigt välja ett passligt datum.
  Ytterligare information i Wilma.
 • Arbetarinstituten: gäller tillsvidare
  Åbo stads bildningssektor har p.g.a. coronasituationen beslutat (16.2.2021) att såväl Arbis som Työväenopisto får ge enbart distansundervisning under våren 2021. Kurser som inte ges på distans ställs in – ingen närundervisning. Beslutet gäller tills vidare.

I allmänna utrymmen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i offentliga lokaler, stadens verksamheter och i Fölibussarna.
   
 • Fölitrafiken: Gäller tillsvidare
  För att förhindra spridningen av coronaepidemin har Transport- och kommunikationsverket Traficom den 23 mars 2021 beslutat att inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt temporärt begränsa det största tillåtna antalet passagerare i kollektivtrafikens trafikmedel till hälften. Begränsningarna gäller 25.3–23.4.2021. I Fölitrafiken gäller begränsningarna all trafik med undantag för resenärer som är födda 2008 eller senare. Undantaget gäller under vardagarna.   Läs mer: Fölitrafiken av begränsningarna i passagerarmängderna
  Obligatoriskt att använda munskydd i Fölitrafiken: Alla resenärer i Fölitrafiken bör använda munskydd från och med måndagen den 15 mars 2021. Det gäller inte passagerare som är yngre än 12 år eller personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd. Under rusningstider är det ibland omöjligt att hålla avstånd. Åk gärna kollektivt utanför rusningstiderna (kl. 7–9 och kl. 14–17). I allmänhet är trängseln som störst på morgnarna i bussarna mot centrum och på eftermiddagarna i turerna som går från centrum.
  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. I Fölibussarna finns handsprit. Gör dig av med engångsskydden enligt instruktionerna. Lämna inte munskyddet på bänken eller i bussens sopkärl.
  Läs mera: Coronaviruset påverkar Fölitrafiken och andra tjänster
   
 • Åbo stadsbibliotek: Gäller t.o.m. 25.4.2021
  Bibliotekstjänsterna begränsas så att endast 10 kunder åt gången kan vistas i biblioteksutrymmet. Det är möjligt att utföra snabbesök, maximalt 15 minuter långa, i biblioteket.  Inträde till samlingsavdelningar begränsas och varierar i olika bibliotek. I Åbo huvudbibliotek är samlingsavdelningarna (skönlitteratur och konstavdelningen, barn- och ungdomsavdelningen och fackavdelningen) stängda. Dessutom är ytterdörrarna till gamla huvudbyggnaden och gården stängda och man kan inte låna böcker från hyllorna. Närbibliotekens meröppettider är inte i bruk. Evenemang och gruppbesök ordnas bara virtuellt till och med den 26 april.  
  Läs mera: Bibliotekets coronabegränsningar skärps
   
 • Åbo filharmoniska orkester:  3.12.2020–26.4.2021
  Åbo filharmoniska orkester ger sina konserter utan publik till 26 april 2021. Orkesterns verksamhet fortsätter dock, och konserterna kan ses och höras live på webben. Symfonikonserterna sänds direkt på webbsidan tfo.fi/live med start kl. 19. Nätkonserterna är gratis, och programmen finns på orkesterns webbplats tfo.fi/sv. Kammarmusikkonserterna flyttas framåt. 
  Biljettförsäljningen i Konserthuset håller stängt t.o.m. 20.4.2021. Biljetter kan köpas i Salutorgets Monitori samt Biljettjänstens webbutik och försäljningsställen. 
 • Åbo Stadsteater: 3.12.2020–26.4.2021
  Föreställningarna är inställda till och med den 26 april. Information om ersättning av biljetter finns på teaterns webbplats. Fredagssändningarna från somescenen kl. 18 fortsätter på Stadsteaterns Facebook. 
   
 • Åbo stads museer: Gäller tillsvidare
  Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Åbo slott, WAM och Brinkala galleri är öppna med begränsat antal samtidiga besökare.  Högst tio besökare  får vistas i museerna samtidigt. Museibesöken bokas online i förväg via sidan turku.fi/museibesok. Entréavgiften betalas i museets biljettkassa. Tills vidare accepteras inte kontanter. Ingen förhandsbokning behövs för besök i Brinkala galleri.
  Vi ber våra besökare att följa allmänna coronaråd och rekommendationer. Håll distans, var noga med hand- och hosthygien och använd munskydd då du besöker oss. Stanna hemma om du har minsta symtom på coronasmitta.
  Gäller t.o.m. 31.5.2021: Åbo museicentral bjuder alla unga i åldern 12–29 år på avgiftsfria museibesök i Apoteksmuseet, Biologiska museet, Åbo slott och WAM. Museibesöken bokas online i förväg turku.fi/museibesok.

Tillställningar, evenemang och sammankomster

 • Begränsningar i sammankomster: 
  Offentliga tillställningar: Högst 6 personer får delta i inomhustillställningar och i utomhustillställningar.
  Då det gäller utomhustillställningar iakttas särskild försiktighet och användning av munskydd och distansering.
  Privata tillställningar: Privata tillställningar med flera än 6 deltagare bör inte ordnas. 
   
 • Läs mera om skillnader mellan offentliga och privata tillställningar på Regionförvaltningscentralens sida Vanliga frågor om coronaviruset.

Resor i landet

Hobbyverksamhet

Idrottstjänsterna:

Utomhusmotion i grupp är tillåten för personer under 20 år. Begränsningarna upphörde på tisdagen den 13 april. Försiktighetsåtgärder och social distansering ska fortfarande iakttas på alla idrottsplatser. Kontaktsport är ännu inte tillåten.

Till och med den 25 april:

 • Alla kommunala inomhusidrottsplatser hålls stängda. Stängningen berör inte tränings- och tävlingsturer för idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå.
   
 • År 2008 födda och yngre kan fortsätta träna i grupp med säkerhetsavstånd och undvikande av närkontakt. Hobbyverksamhet och träningsgrupper för år 2007 födda och äldre inhomhus avbryts, samt under 20-åringars tävlings- och matchverksamhet inomhus och utomhus.
   
 • Utomhusidrottsplatserna har öppnat även för motion på egen hand. Grupper om högst sex personer, maximalt 12 om tillräckligt avstånd kan hållas, får vistas samtidigt på sportplanerna och övriga utemotionsplatser.
 • Coronainfo för idrottstjänsternas användare
   
 • Ungdomstjänsterna:
  Regionala ungdomslokaler hålls öppna. Ungdomslokalerna delar ut information om coronaviruset och erbjuder unga en trygg plats att träffa varandra. Max. 10 kunder/utrymme. Även uppsökande ungdomsarbetet och Fendari verkar som förut. Ungdomsarbetet i skolorna betjänar på nätet och uppsökande arbetet fortsätter i centrumområdet. 
  Ungdomstjänster erbjuds begränsat. Man undviker verksamhet som kräver närkontakt och inga utflykter, matlagning eller biobesök ordnas. Alla tillfällen/reserveringar för mer än 6 personer avbokas. 
   

Begränsningar i äldreomsorgen och servicen för riskgrupperna

 • Restriktioner i gruppverksamheten inom äldreomsorgen och handikappservicen:  Gäller tillsvidare
  Lehmusvalkama och Rosenkvarterets välfärdscenter begränsar sina övriga hobbyverksamheter avbryts och välfärdscentrens restauranger stänger. 

Besök i stadens verksamhetsställen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i alla stadens verksamhetsställen.
   
 • Äldreomsorgen: Gäller tillsvidare
  Åldringar och anhöriga kan träffas i äldreboendenas utrymmen. För att trygga besöken bör man på förhand komma överens om lämpliga besökstider med boendeenheten. Det går även att hålla kontakt med sina anhöriga per telefon och videosamtal.
  Äldreomsorgen har sammanställt råd för äldre och deras anhöriga för besök i boendetjänstens verksamhet. Kom överens om besöket på förhand. 
  Vårdpersonalen följer klienten till och från besöket, ger råd till den anhöriga och förser med munskydd. Under hela besöket används kirurgiskt munnässkydd eller visir.  Om klienten tillsammans med den anhöriga vill röra sig utanför enheten får de råd om god handhygien och uppmanas att använda kirurgiskt munnässkydd på allmänna platser.
  Läs meraÄldre personer och anhöriga träffas i boendeservicens utrymmen
   
 • Besök vid stadssjukhuset och Kaskenlinna sjukhus: Gäller tillsvidare
  Besök hos patienter på Åbo stadssjukhus bäddavdelningar i Tallbacken och Kaskenlinna begränsas tillsvidare. Besök hos kritiskt sjuka, patienter som får vård i livets slutskede samt barnpatienter är tillåtna. Besökaren ska använda skydd enligt anvisningar och följa alla instruktioner.
  Läs merBesök av anhöriga hos patienter i sjukhustjänsterna begränsas
   
 • Rådgivningsbyråerna: Från 14 oktober – gäller tillsvidare
  Åbo uppmanar att du använder munskydd när du besöker rådgivningen.

Arbeta hemifrån

 • Rekommendationen att arbeta på distans gäller i Egentliga Finland enligt statsrådets principbeslut. Arbetsplatser i regionen går över till att jobba på distans alltid när det är möjligt och erbjuder utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Detta för att minska på närkontakterna och andra riskfaktorer på arbetsplatserna samt trängsel i kollektivtrafiken. 
Nyckelord: