Egentliga Finlands regionala corona-arbetsgrupp har gett nya regionala rekommendationer och restriktioner i landskapet tisdagen den 1.12. för att kontrollera spridningen av coronapandemin. Beslut har redan fattats inom bildningssektorn.

Följ den senaste informationen om bekämpningen av coronavirusets spridning i Åbo:

Stadens alla meddelanden beträffande coronaviruset:

Coronapandemins regionala koordineringsgrupp i Egentliga Finland har den 1.12. presenterat nya rekommendationer för att kontrollera coronasituationen. Åbo stads bildningssektor har bestämt att följa rekommendationerna på alla undervisningsnivåer enligt en så snabb tidtabell som möjligt.

Distansstudierna vid Åbo yrkesinstitut fortsätter, och gymnasierna övergår till distansstudier den 7.12. I grundskolan fortsätter man med närstudier, ifall det inte sker skolspecifika exponeringar. Det rekommenderas användning av ansiktsmask för samtliga högstadieelever under alla undervisningstillfällen.

Säkerställning av en trygg inlärningsmiljö för alla elever och studerande

De största ändringarna berör utbildningen på andra stadiet. Katedralskolan i Åbo övergår till distansstudier den 3.12. I Åbos andra gymnasier påbörjas distansstudier den 7.12.  

Åbo yrkesinstitut övergick till distansstudier den 23.11 med en så kallad hybridmodell där en del av undervisningen sker som närstudier och en del som distansstudier. Eleverna turas om i närstudierna och då kan man genomföra och försäkra säkerhetsavstånden. Praktikinlärningen i arbetslivet fortsätter som planerat.

- Modellen har konstaterats fungera och beslut om genomförandet av undervisningen fattas enligt undervisningschefernas omtanke vid skol- och utbildningsenheterna säger Åbo bildningssektors direktör Timo Jalonen.

Distansstudierna fortsätter vid Åbo yrkesinstitut fram till slutet av terminen. Åbos finskspråkiga arbetarinstitut och Åbo svenska arbetarinstituts närundervisning avslutas under denna vecka, den 4.12. 

Daghemsenheternas verksamhet fortsätter som tidigare. I grundskolorna fortsätter man med närstudier. Maskrekommendationen, som gällt valbara ämnen vid högstadieskolorna utvidgas nu till att gälla all undervisning. Eleverna får masker under lektionerna kostnadsfritt från sin skola.

Om det uppstår smittspridningskedjor kommer skolor att använda sig av periodisk distansinlärning för att bryta smittspridningskedjorna och förbättra spårbarheten. Om virusspridning upptäcks försätts hela lärarkåren i karantän.

Skolpersonal kommer att fortsätta att bära ansiktsmasker eller ansiktsskydd. De som arbetar med de allra yngsta barnen bär skyddsutrustning där det är möjligt.

Nyckelord: