Åbo stad förbereder en ny generalplan för år 2029 och ville ta reda på kommuninvånarnas genomtänkta åsikter angående trafiken i centrum. På grundval av ett lyckat försök föreslår forskare att medborgarpaneler kunde institutionaliseras som en del av det representativa systemet på kommunal nivå.

I forskningsprojektet Åbo samtalar deltog 171 slumpmässigt utvalda åbobor i beredningen av stadens beslutsfattande på ett helt nytt sätt, som medlemmar i en medborgarpanel. Medborgarpanelen arrangerades av forskare från Åbo Akademi och Tammerfors universitet.

- I medborgarpanelen fick deltagarna bakgrundsinformation om utvecklingen av trafikarrangemangen i centrum.  De fick överväga informationen samt varandras åsikter i smågrupper i en modererad webbdiskussion. I en del av smågrupperna deltog också ledamöter från Åbo stadsfullmäktige, berättar professor Kaisa Herne från Tammerfors universitet.

Medborgarpanelen behandlade tre scenarier för framtida trafikarrangemang i centrum. Slutligen stödde en majoritet av deltagarna scenariot med snabb förändring. Slutrapporten för projektet publicerades den 2.12 och den visar att deltagarna ändrade sina åsikter till förmån för hållbara transportformer. Deras kunskap om trafikpolitik ökade därtill betydligt. Deltagarna ville även se mindre biltrafik och speciellt negativt såg de på genomfartstrafiken i centrum.

På grund av coronaviruspandemin ordnades medborgarpanelen helt virtuellt och detta var en ny typ av kanal för att påverka stadens beslutsfattande.

Vilka var erfarenheterna bland kommuninvånarna som deltog i medborgarpanelen?

Upplevelserna bland kommuninvånarna  som deltog i medborgarpanelen var överlag mycket positiva. Nästan alla tyckte att smågruppdiskussionerna var trevliga och de ansåg att allas åsikter hade hörts i diskussionerna.

Diskussionen hjälpte deltagarna att förstå åsikter och livssituationer hos människor med olika bakgrund

- Diskussionen hjälpte också deltagarna att förstå åsikter och livssituationer hos människor med olika bakgrund, vilket är ett viktigt resultat angående den samhälleliga polarisering som har väckt oro på senare tid. Mer än 90 procent av deltagarna önskade att liknande medborgarpaneler skulle användas i kommunalt beslutsfattande och de skulle själva vara villiga att delta i dem, berättar forskardoktor Maija Jäske från Åbo Akademi.

Också ledamöter från stadsfullmäktige fanns med i medborgarpanelens smågrupper. Efter medborgarpanelen  intervjuades de om sina erfarenheter. De fullmäktigeledamöter som var med fick många detaljerade frågor av deltagarna.

- Fullmäktigeledamöterna fungerade delvis i rollen som sakkunniga i smågruppsdiskussionerna. Vi upptäckte dock, baserat på vårt material, att de inte dominerade diskussionerna utan höll snarare en mer återhållsam profil. Många fullmäktigeledamöter upplevde att de fick värdefull information om medborgarnas erfarenheter i vardagen, och var imponerade av medborgarnas förmåga att föra en konstruktiv dialog om komplicerade ämnen, konstaterar forskare Mikko Värttö från Tammerfors universitet.

Många fullmäktigeledamöter upplevde att de fick värdefull information om medborgarnas erfarenheter i vardagen

Åbo samtalar-projektets policyrekommendationer betonar en noggrann och tidig planering av medborgarpaneler

- För att en medborgarpanel ska kunna producera en representativ och kunskapsbaserad allmän opinion kräver förberedelserna mycket tid och resurser. Det är också viktigt att kommunens sakkunniga förbinder sig. En medborgarpanel kunde exempelvis jämföras med kommunala nämnder i termer av resurser, budget och initiativrätt, konstaterar professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi.

Hur kunde medborgarpaneler i fortsättningen användas som en del av förberedandet av stadens beslutsfattande?

- Medborgarpaneler kunde institutionaliseras som en del av det representativa systemet på kommunal nivå. Vi föreslår en modell med en panel, bestående av slumpmässigt valda invånare, som väljs exempelvis för hela valperioden. Medborgarpanelen kunde överväga olika större sakfrågor och kommunfullmäktige kunde dra nytta av dess utlåtanden i beslutsfattandet. Medborgarpanelen skulle fungera som en uppskattning av en genomtänkt folkopinion, sammanfattar Grönlund.

Statsvetare vid Åbo Akademi och Tammerfors universitet ansvarade för projektet som finansierades av Åbo stadsforskningsprogram, Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi. Stadens beslutsorgan har fått resultaten från medborgarpanelen Åbo samtalar för kännedom.