De första vaccinen har givits till social- och hälsovårdspersonal runtom i Finland. Den 28 december inledde Åucs vaccinationen av intensivvårdens personal. Det första partiet av Pfizer BioNTechs coronavaccin anlände till Finland efter julhelgen.

Målsättning är att under vecka 1 börja vaccinera stadens personal som vårdar patienter som insjuknat i covid-19. Följande i turen står personalen och klienterna i äldreomsorgens dygnetruntvård. Staden informerar mera om tidtabeller och -bokningar genast då distributionen av följande parti och övriga tidsplaner klarnat ytterligare.

Kommunerna ordnar vaccinationerna

I Finland inleds coronavaccinationerna genast då det är tekniskt möjligt. Kommunerna ansvarar för vaccinationerna inom sina egna områden. Institutet för hälsa och välfärd (THL) sörjer för distributionen av vaccinet och ger sakkunnigstöd till kommunerna. Vaccinet är frivilligt och avgiftsfritt för alla. 

Vaccinet ges till olika grupper i tur och ordning

Vaccinet erbjuds till olika befolkningsgrupper i följande ordning (statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer):

1) sådan personal inom social- och hälsovården som hänför sig till undersökning av, direkt vård av eller omsorg om personer som har insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat i sjukdomen covid-19 eller som ger annan brådskande vård samt personal och boende vid socialvårdens verksamhetsenheter för boendeservice för äldre och för institutionsvård för äldre,
2) personer som har fyllt 70 och äldre,
3) personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19-sjukdom,
4) andra personer än de som avses i punkterna 1–3.

Den noggrannare vaccinationsordningen avgörs av vaccinets egenskaper och användningsändamål 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger noggrannare rekommendationer om indelningar i undergrupper baserat på ålder, riskfaktorer, benägenhet att insjukna i allvarliga sjukdomar och övriga faktorer. Indelningen grundar sig på medicinsk evidens och vaccinernas försäljningstillstånd från EU:s läkemedelsmyndighet EMA vad gäller vilka åldrar respektive vaccin kan ges till och om det finns några andra begränsningar för användning av vaccinet. 

Vaccinationerna av barn blir aktuella efter att målgruppsundersökningen blir färdig.

Mera aktuell information:

Frivilliga coronavirusvaccinationer med vacciner som fått försäljningstillstånd inleds bland yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården  (SHM)

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar villkorat godkännande av det första coronavaccinet (SHM)

Coronaviruset och vaccinutvecklingen (SHM)

Vacciner och coronaviruset (Frågor och svar, THL)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, coronaviruset (Fimea)

Nyckelord: