En ny byggnadsordning som godkänts av Åbo stadsfullmäktige träder i kraft den 1.3.2021. Utgångspunkten för förnyelsearbetet av byggnadsordningen har varit i förordningarna för markanvändnings- och bygglagen och i byggnadsordningen som trädde i kraft år 2017.

En ny byggnadsordning som godkänts av Åbo stadsfullmäktige träder i kraft den 1.3.2021. Utgångspunkten för förnyelsearbetet av byggnadsordningen har varit i förordningarna för markanvändnings- och bygglagen och i byggnadsordningen som trädde i kraft år 2017.

I den nya byggnadsordningen har man lättat på tillståndsplikten av små byggnadsåtgärder. Man kan i regel ta i bruk ett lätt uteserveringsområde med sex kundplatser utan åtgärdstillstånd, till exempel. Man har minskat på tillståndsplikten för byggandet av växthus och skjul. Det har också gjorts lättnader för att installera solpaneler och glasa in balkonger utanför rutnätsstaden.

— Att göra tillståndsplikten för åtgärder smidigare har varit den huvudsakliga målsättningen för förnyelsearbetet, säger tillsynsdirektör Leena Salmelainen som har lett förnyelsearbetet.

— Man ska emellertid komma ihåg att följa detaljplanebestämmelserna och stadganden beträffande byggandet i fråga, fastän det inte krävs ett tillstånd för genomförandet av en åtgärd.

I byggnadsordningen har även dimensioneringen av bilplatser beaktats i enlighet med med parkeringsriktlinjerna som stadsstyrelsen fattat beslut om. Förvaring och parkering av cyklar ska i fortsättningen visas till en hinderfri plats.

Som ett helt nytt element har man inkluderat en målnivå för gröneffektivitet i byggnadsordningen.  Med gröneffektivitet åsyftas andelen växtlighet på ytor och ekologiskt nyttiga områden i förhållande till den bebyggda ytan. Målet är att bland annat att effektivera dagvattenhanteringen och att dagvattnet avleds från tomtar. I samband med tillståndsansökan ska påvisas att målsättningen om gröneffektivitet uppfylls.

I byggnadsordningen har det också lagts till övriga punkter som berör hanteringen av dagvatten och dräneringsvatten från byggnadsgrunden.

— Det huvudsakliga målet är att gynna lösningar som möjliggör att regnvatten kan sugas upp av marken när man bygger. Eftersom detta inte är möjligt på alla platser, har man en plikt enligt byggnadsordningen att planera en ändamålsenlig och effektiv hantering av dagvatten, säger Salmelainen.

Enligt Markanvändnings- och bygglagen ska det vid kommunen finnas en byggnadsordning, där det ges nödvändiga bestämmelser på basis av lokala omständigheter.  Föreskrifterna i byggnadsordningen tillämpas inte om något annat bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands byggbestämmelsesamling.

Byggnadsordning på finska och på svenska