Ärendet som gäller transportsystemet för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar inom Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds samarbetsområde är behandlat efter en lång tvist, när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avslog den samhörande besvärstillståndsansökan. Inom Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds verksamhetsområde övergår man etappvis under 2021–2026 till transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar som ordnas av kommunen.

Flera besvär inlämnades hos Åbo förvaltningsdomstol om det beslut om slamtransporterna som fattades den 25 oktober 2018 av avfallshanteringsnämnden. Åbo förvaltningsdomstol avslog besvären. Att avfallshanteringsnämndens beslut vunnit laga kraft bekräftades dock inte förrän högsta förvaltningsdomstolen den 24 februari 2021 avslog den ansökan om besvärstillstånd som lämnats in hos den.

HFD:s beslut innebär att Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab kan fortsätta det redan delvis inledda verkställandet av avfallshanteringsnämndens beslut. De första nya områdena som från och med den 1 april 2021 övergår till transport som ordnas av kommunen är Pargas skärgård, Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar, för vilka transporterna redan har konkurrensutsatts. Man informerar separat om övergången till avfallstransporter som ordnas av kommunen i god tid innan den av kommunen konkurrensutsatta entreprenaden inleds. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab svarar för informationen och ordnar avfallshanteringstjänsterna i samarbetsområdet för avfallshanteringen i Sydvästra Finland.

De två tidigare avfallshanteringsmyndigheterna i området beslutade ursprungligen att övergå inom sina egna verksamhetsområden till transporter av slam som fastighetsinnehavaren ordnar, men dessa tidigare beslut avslogs slutligen i HFD som lagstridiga och ärendena återförvisades för behandling. Till slut behandlades ärendet gällande transportsystemet för slam av de regionala avfallshanteringsmyndigheterna och olika besvärsmyndigheter i ungefär åtta år. I enlighet med avfallslagen borde beslutet ha fattats redan den 1 maj 2013.