I mars 2021 startar Tillbaks till skolan -verksamheten, som är riktad till lågstadiebarn i Åbo. Tillbaks till skolan -familjecoachar är tillgängliga när skolfrånvaron väcker oro och familjen känner behov till stöd. Frånvaro från skolan kan vara ett nytt problem eller det kan vara någonting man har haft utmaningar med redan längre. Arbetet anpassas enligt varje familjens/elevens individuella behov.

Syftet med Tillbaks till skolan -verksamheten är att hjälpa barn att återvända till skolan och öka föräldrarnas och familjens resurser. Tillsammans med barnet och hens familj utreder familjecoachen orsakerna till frånvaron och försöker hitta lösningar för att minska frånvaron. Familjecoachen samarbetar med familjen och håller kontakt med läraren och alla andra aktörer som arbetar med familjen.

Det finns tre sätt att kontakta en familjecoach:

  • Vårdnadshavaren kan själv ringa till familjecoachen.
  • Skolpersonalen kan begära skriftligt tillstånd från vårdnadshavaren, varefter de kan kontakta familjecoachen per telefon och överlämna vårdnadshavarens kontaktinformation.
  • Med familjens tillstånd kan familjecoachen kallas med till ett MAR-möte som hölls enligt skolfrånvaromodellen.

För familjer är Tillbaks till skolan -verksamheten gratis och baserar sig på frivillighet. Verksamheten sker under överinseende av Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt (Egentliga-Finlands barnskyddsföreningar rf) och i forskningssamarbete med organisationens vetenskapliga sponsorer.

För mer information: Kontakta skolkuratorn via Wilma.