Utredningsplanen för Östra Strandgatans område har blivit färdig. I planen presenteras lösningar för att utveckla Aura åstrandens trygghet, trivsamhet och tillgänglighet.

Målet med Östra Strandgatans utredningsplanen är att förena av Åbo stadsmiljönämnden godkända planer om enkelriktade cykelvägar på båda sidan av gatan och annan användning av området. För cyklister anvisas egna rutter för att strandleden kan reserveras för fotgängare och vistelse enligt målen för utvecklandet av centrumområdet. I planen presenteras olika alternativ för arrangemanget av servicetrafik samt lösningar angående områdets trafik, gatuområde och gatumiljö.  Lösningar föreslås även för tyngdviktsområden som granskades mer detaljerat, såsom för områden vid Aura- och Mårtensbron.

Särskild uppmärksamhet ägnas i utredningsplanen åt rörlighetens och olika funktionernas trygghet och åt områdets unika historiska, stadsbildsmässiga och naturvärden. I planen har strävats efter att framför allt betona maritima omgivningens, trivselns och grönskans teman.

Lösningarna i Östra Strandgatans utredningsplan möjliggör tryggare omständigheter för cyklister och fotgängare, jämlika verksamhetsmöjligheter för aktörer i stranden samt trivsamma vistelseplatser för alla. Dessutom främjar utjämningen av längd- och sidolutningar och nivåskillnader samt förenhetligandet av täckmaterialet, som föreslås i planen, för sin del områdets tillgänglighet.

I utredningsplanen har man föreslagit reserveringar och allmänna principer för området, men gatumiljöns noggrannare planering sker i samband med utarbetningen av gatu- och genomförandeplaner.

- Området är ungefär två kilometer långt vilket medför att planen måste verkställas i delar. Som bäst pågår beredningen av projektplanen, med vilken man får en bättre bild om hur verkställandet kommer att ske, säger projektchef Mervi Lehto.

Planen har utarbetas i växelverkan med områdets aktörer

Utarbetningen av Östra Strandgatans utredningsplan började i slutet av sommaren 2020 och WSP Finland Ab svarade för dess genomförande. Utredningsplanen formades baserat på en granskning som kartlade nuläget och utvecklingsbehov samt på feedback från intressegrupper.

I utarbetningen har växelverkan med olika intressegrupper varit centralt. Områdets företagare, föreningar, invånare och andra intresserade i Östra Strandgatans utveckling inbjöds i september på en infowebbinar för att höra bakgrunder till planen som skall utarbetas samt för att uttrycka önskemål angående utvecklingen av området.

Förutom med webbinariet kartlades människornas tankar om områdets framtid via en Kerro kantasi -enkät som samlade in nästan 200 visionära kommentarer.  Med webbimnariet, enkäten och diskussioner med områdets aktörer strävade man efter att få en förståelse om vad olika Östra Strandgatans användargrupper värderar i nuvarande området och var de önskar förändringar.

- Östra Strandgatan är avsedd för alla. Därför var det viktigt att införa olika användargruppernas önskemål och behov, poängterar Mervi Lehto. 

Preciseringar och förändringar i utredningsplanen är ännu möjliga. Man kan kommentera planen i Kerro kantasi -tjänsten 15-28.3.2021. Östra Strandgatans projektplan och utredningsplanen som dess bilaga förs till beslutsfattandet under våren 2021.