Åboföräldrarna upplever att småbarnspedagogiken främjar barnens växande, utveckling och lärande på ett berömligt sätt. Eleverna känner att de får hjälp med skolarbetet och skolorna upplevs vara trygga. Uppgifterna kommer från kundenkäten för småbarnspedagogiken och kvalitetsenkäten för den grundläggande utbildningen. Båda enkäterna genomfördes i januari.

Bekanta dig närmare med resultaten från enkäten

Resultaten från kundenkäten i småbarnspedagogiken och kvalitetsenkäten i den grundläggande utbildningen presenteras tisdag 16.3 vid mötet för den finska sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning.

Småbarnspedagogikens enkät genomfördes i alla Åbos kommunala och privata daghem och på den svarade uppemot 2000 vårdnadshavare.

Kvalitetsenkäten i den grundläggande utbildningen genomfördes för femte gången i alla finsk- och svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen i Åbo. Utöver eleverna och personalen i skolorna, svarade även vårdnadshavarna på enkäten. Sammanlagt 14 280 personer svarade på enkäten i år.

Småbarnspedagogikens vardag fungerade utmärkt trots coronapandemin

Vårdnadshavarna var nöjda med hur småbarnspedagogiken genomförts på alla delområden. Småbarnspedagogiken fick skolvitsordet 8,8. Vårdnadshavarna tycker att det är särskilt viktigt att dagligen tala med personalen då barnet förs till och hämtas från daghemmet. Restriktionerna under coronatiden upplevs ha gett upphov till en del utmaningar i kommunikationen mellan de vuxna och i möjligheten att delta i daghemmets verksamhet.  

Den småbarnspedagogiska verksamheten upplevs som mångsidig och lämplig för barnens utvecklingsnivå. Daghemmets personal fick i huvudsak rosor eftersom vårdnadshavarna upplever att familjens behov tas i beaktande och kommunikationen med personalen är smidig. Bl.a. beaktande av barnens behov, personalbyten, matens kvalitet och ärenden kring barnens säkerhet väckte frågor. Det är viktigt för vårdnadshavarna att känna att det på alla sätt är tryggt för barnet att vara i daghemmet och att där arbetar pålitliga vuxna som det är lätt att vända sig till. Vårdnadshavarna saknade möjligheten att delta i daghemmets verksamhet. Särskilt väntar man på de tider då fester och gemensamma evenemang igen kan ordnas.

En del av vårdnadshavarna önskade få mera stöd och handledning i sökandet av en plats inom småbarnspedagogiken.

– Vi kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid detta i fortsättningen. Tjänsterna erbjuds redan i flera kanaler, lovar serviceområdesdirektör för småbarnspedagogiken Vesa Kulmala.

Eleverna förhåller sig huvudsakligen positivt till skolan, rektorernas arbete uppskattas

Personalen är ganska nöjd med skolans verksamhet. Enligt personalen är elevkårernas styrelser aktiva och om elevvårdsverksamheten informeras i början av läsåret. Av vårdnadshavarna önskas fortfarande mer aktivt deltagande, trots att restriktionerna under pandemin har gjort deltagandet mer utmanande.

Vårdnadshavarnas feedback om skolans verksamhet är mestadels positiv. Vårdnadshavarna tycker att skolorna informerar på ett sakligt sätt och ger tillräckligt med information. De tycker också att skolorna ger möjligheter att delta i planeringen av stödet för barnets lärande.

Eleverna i årskurs 1–4 är fortfarande mycket positivt inställda till skolan. Av eleverna svarade 80 % att de trivs ganska bra eller väldigt bra i skolan. I skolan är det tryggt, man får alltid hjälp, rektorerna är yrkeskunniga och vårdnadshavarna känner klassens lärare. Beträffande arbetsron under lektionerna finns det utrymme för förbättring.

Eleverna i årskurs 5–9 förhåller sig nästan lika positivt till skolan nu som för två år sedan. Av dessa svarade 68 % att de trivs ganska bra eller väldigt bra i skolan. Eleverna bedömer att de agerar enligt skolans ordningsregler och upplever att de får hjälp vid behov. Dessutom är rektorerna bra. Möjligheterna att delta i planeringen av läsåret anser de dock vara ringa. Skolmatens smak kunde också förbättras. I enkätens resultat speglas för måltidernas del även den rusch under måltiderna som arrangemangen under pandemitiden orsakat.

Kvalitetsenkätens resultat har skickats för kännedom till alla skolor och skolorna har inlett diskussionerna kring sina utvecklingsområden.

– Resultaten från kvalitetsenkäten är genomgående väldigt positiva och liknar väldigt mycket resultaten från enkäten som genomfördes för två år sedan.  Nu inleder vi planeringen av de olika utvecklingsområdena i skolorna och vårt mål är att göra också eleverna delaktiga i våra reflektioner, sammanfattar direktör för serviceområdet för den grundläggande utbildningen Tommi Tuominen.