Unga som går ut grundskolan under denna vår och söker en studieplats i den gemensamma ansökan nu, är de första som får gratis utbildning på andra stadiet och som har läroplikt till 18 års ålder.

Läropliktslagen träder i kraft från början av augusti 2021 men de föreskrifter som gäller plikten att söka en studieplats, trädde i kraft redan i början av januari 2021. Läroplikten upphör då den unga fyller 18 år eller då hen avlägger en examen på andra stadiet, antingen studentexamen eller yrkesexamen.

Plikt att ansöka till utbildning på andra stadiet

Efter den grundläggande utbildningen fullgörs läroplikten i första hand i gymnasieutbildningen eller yrkesutbildningen. Läroplikten kan även fullgöras i en utbildning som bereder för utbildning som leder till examen, grundläggande utbildning för vuxna (17-åringar som inte avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen eller invandrare, som har bristfälliga språkkunskaper) eller övrig utbildning inom ramen för läroplikten.

En ung som omfattas av läroplikten är efter den grundläggande utbildningen förpliktad att söka en studieplats i en utbildning på andra stadiet antingen genom gemensam ansökan eller på andra sätt. Plikten att söka studieplats upphör då den unga får en studieplats och inleder sina studier. Om den unga som läroplikten gäller inte får en studieplats i den gemensamma ansökan, fortsätter plikten att söka en studieplats gälla tills den unga får en studieplats. 

Anordnaren av grundläggande utbildning är skyldig att handleda och övervaka att en elev som läroplikten gäller söker till en ny utbildning då hen går ut grundskolan, särskilt under den sista årskursen i den grundläggande utbildningen. Eleven har vid behov rätt att utöver den elevhandledning som ingår i läroplanen, få individuell elevhandledning enligt sina behov. 

Utbildningen på andra stadiet blir gratis

Då läroplikten utvidgas är de material, arbetsredskap, arbetskläder och arbetsämnen som utbildningen kräver, och därtill avläggandet av studentproven i slutet av gymnasiet, alltid hädanefter avgiftsfria för en studerande med läroplikt. 

Skolresor som är minst sju kilometer långa är i fortsättningen avgiftsfria för den studerande. De avgiftsfria skolresorna genomförs inom ramarna för systemet för skolresestöd. Stödet ansöks och beviljas av Fpa. Kommunen eller utbildningsanordnaren är inte skyldiga att ordna skolresorna. 

Syftet är att en ung som avlägger den grundläggande utbildningen kan avlägga en utbildning på andra stadiet helt gratis.

  • För de studerande som avlägger två olika examina samtidigt upphör dock utbildningen att vara avgiftsfri, då den studerande har avlagt både en yrkesexamen och studentexamen.
  • Rätten att delta i avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till slutet av det kalenderår då den studerande fyllt 20 år, om inte den studerande före detta avlägger examen.
  • Den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet rör för första gången även de unga som avlägger sin grundläggande utbildning under våren 2021 (födda år 2005) och ändringen träder i kraft en årsklass åt gången.
  • Avgiftsfri utbildning på andra stadiet rör inte de studerande som inte enligt läropliktslagen har läroplikt eller studerande som påbörjar avläggandet av en examen på andra stadiet först då de är över 20 år.