Under vecka 14 (5–11.4.2021) uppdagades totalt 151 smittfall i Åbo. Incidensen i Åbo är för närvarande 195/100 000/14 dygn (12.4.2021). Smittspårningen var 75 % under vecka 14. Antalet konstaterade smittfall är klart på nedgång. Exponeringarna sker fortfarande oftast i hemmet, närkretsen och på arbetsplatserna.

– De kommande veckorna ser ljusare ut än tidigare. Trots det måste var och en fortfarande orka följa tillräckliga skyddsåtgärder, så att vi får smittotalen att sjunka tillräckligt. Ett minskat antal smittfall och fortsatta framsteg i vaccineringarna inger hopp om att få fira en relativt normal sommar, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Personer som har fått coronavaccinet bör fortsättningsvis följa samma försiktighetsåtgärder för att förebygga spridningen: använda munskydd, hålla tillräckliga avstånd samt god hand- och hosthygien.

– Det är fortfarande av största vikt att följa försiktighetsåtgärderna, och man får inte avvika från råd och rekommendationer alls, påminner Peltoniemi.

Antalet covid-19-patienter som är i behov av sjukhusvård har sjunkit märkbart i Åbo.

I januari–mars registrerades totalt 2 785 smittfall i Åbo, varav hela 1 539 var i mars. Till och med början av april har nästan 13 000 personer försatts antingen i karantän eller i isolering.

Coronavaccinationerna av personer i åldern 65–69 år pågår

Totalt 42 994 personer, eller 25,5 % av alla Åbobor över 16 år, har fått första vaccindosen. Två doser har givits till 4 057 personer (12.4.2021). Av 80-plussarna har 88 % fått vaccinet, av 75–79-åringarna 91,6 % och av 70–74-åringarna nästan 90 % (88,4 %). Vaccinationstäckningen bland personer mellan 65 och 69 år är 33,1 %.

Denna vecka pågår omfattande vaccinationer i Mässcentrum. Följande grupper vaccineras:

  • personer i åldern 65–69 år och äldre
  • personer i riskgrupperna 1 och 2
  • personal och kommande sommarvikarier som ska börja arbeta i vården av coronapatienter eller i äldreomsorgen
  • andra vaccinationsomgången av personer som har fått första dosen i början av året.

Personer i åldern 65–69 år samt riskgrupperna kan boka vaccintid antingen elektroniskt på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer, eller per telefon till vaccinationsrådgivningen, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). 

Personal från Åbo stads hälsostationer vaccinerar både i Mässcentrum och bland annat klienter och personal i privata vårdhem. Detta binder för sin del upp personalresurser under de inkommande veckorna.

Hälsostationernas telefontjänster samt vaccinationsrådgivningen är fortfarande hårt belastade. Belastningen beror delvis på att hälsostationernas personal har flyttats över till Mässcentrums och de privata vårdhemmens vaccinationer. Telefonlinjerna belastas dessutom av frågor som tillsvidare inte kan besvaras, som till exempel AstraZeneca som väntar på nationella riktlinjer. Det är viktigt att notera att all aktuell information om coronavaccinationerna finns samlad på webbsidan turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Daghem och lågstadier fortsätter med praxis från årsskiftet

Daghems- och lågstadieverksamheten fortsätter normalt med praxis som infördes i början av året. Öppet daghem och familjeklubbarna har paus till och med den 2 maj 2021.

Lågstadiernas klubbverksamhet fortsätter med coronasäker verksamhet. Den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet fortsätter på samma sätt som i början av året.

Högstadierna och andra stadiet fortsätter med hybridundervisning t.o.m. 2 maj

Undervisningen i högstadierna fortsätter med hybridmodellen så att en årskurs i taget studerar på distans och två årskurser är på plats i skolan. Genom att turas om blir det mera utrymme och tillräckliga avstånd i skolornas lokaler.

Hybridmodellen gäller inte i den förberedande undervisningen eller i det särskilda stödets smågrupper, som fortsätter att gå i skola på plats.

Yrkesutbildningen och gymnasierna studerar i hybridmodellen till och med den 2 maj 2021. Inlärning i arbete fortsätter planenligt.

På grund av coronaläget flyttas de gamlas dans i gymnasierna från maj till månadsskiftet augusti-september.

– Gymnasierna kan självständigt välja ett passligt datum, konstaterar Turun klassillinen lukios rektor Kai Heino.

Fritt bildningsarbete

Arbetarinstitutens verksamhet sker helt på distans under resten av vårterminen.

Fritidssektorn öppnar utemotionsplatser

Utomhusmotion i grupp är tillåten för personer under 20 år. Begränsningarna upphörde på tisdagen den 13 april. Försiktighetsåtgärder och social distansering ska fortfarande iakttas på alla idrottsplatser. Kontaktsport är ännu inte tillåten.

Uteidrottsplatserna har öppnat även för motion på egen hand. Grupper om högst sex personer, maximalt 12 om tillräckligt avstånd kan hållas, får vistas samtidigt på sportplanerna och övriga utemotionsplatser.

Hobbyverksamheten för barn i lågstadieåldern (födda 2008 eller senare) kan fortsätta under förutsättning att tillräckliga avstånd kan hållas och kontakt undvikas. Hobbyverksamheter för barn och unga i högstadieåldern och andra yngre än 20 år (till exempel föreningarnas turer) är inhiberade till och med den 25 april.

All verksamhet för vuxna, undantagen idrott på toppnivå, både inom- och utomhus för såväl individgrenar som lagsporter är på paus.

Smittfall och exponeringar i Åbo stads verksamheter

Dagvården: Haritun päiväkoti, Heinikonkadun päiväkoti, Kastun päiväkoti

Skolor och läroinrättningar: Vasaramäen koulun Lehmustien yksikkö