Åbo stad har fredagen den 4 juni övergått från den allvarligaste samhällsspridningsfasen till den lägre accelerationsfasen i enlighet med Egentliga Finlands coronakoordinationsgruppens beslut.

AKTUELLA RÅD OCH INFORMATION

Aktuell information om coronaläget och vaccinationerna i Åbo finns på våra webbsidor

Egentliga Finlands coronakoordineringsgruppens pressmeddelande tisdagen den 1 juni 2021: Coronakoordineringsgruppen rekommenderar att Egentliga Finland återgår till accelerationsfasen på fredag om läget bibehålls lugnt

 

För Åbo stads del innebär beslutet att restriktionerna kan luckras upp i olika verksamheter.

Övergången till accelerationsfasen betyder att högsta deltagarantal för tillställningar och evenemang faller bort. Publikevenemang och allmänna möten kan ordnas under förutsättningen att deltagarna de facto kan hålla tillräckliga avstånd.   

Flera av åtgärderna som staden i bekämpningssyfte vidtog under det extremt svåra epidemiläget i mars och april har haft verkan och nu kan man lätta på restriktionerna. Under den gångna veckan har coronaepidemin i Åbo ytterligare avtagit.

– Coronapandemin bedarrar i Åbo, men begränsningar kommer fortfarande att gälla i tjänsterna som nu öppnar. Ansvaret övergår i allt högre grad till var och en av oss. Låt oss alltså fortfarande komma ihåg avstånden, munskydd och en god hygien, säger Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi.

Åbo stad sörjer fortfarande för att tjänsterna ordnas hälsotryggt. Antalet besökare följs upp och vid behov kan de begränsas eller lindras. Kunder och besökare får anvisningar om avstånd och handhygien såväl i omklädningsrummen som i museerna samt till exempel i lägerbrev till deltagare.

Åbo stad påminner om att trots att läget i staden, regionen och hela landet håller på att stabiliseras, är coronasituationen i världen och nära länder fortfarande svår.

Finland begränsar inresa till landet från så gott som alla länder. Inreserestriktionerna gäller till och med den 27 juni 2021. Det allmänna rådet globalt är att undvika onödigt resande.

– Man får fortfarande inte resa till utlandet av andra än absolut nödvändiga orsaker. Istället kan vi gynna resor lokalt och hemestrande i vår härliga hemstad, säger Jutta Peltoniemi.

Så här påverkar uppluckringen av restriktionerna på Åbos tjänster:

Idrottstjänsterna

Personbegränsningarna för både inom- och utomhusmotionsplatserna upphävs i Åbo från och med den 7 juni. Kunderna bör se till att social distansering beaktas inomhus och i omklädningsrum och bastur.

Åbo stads inomhusmotionsplatser från den 7 juni

  • Tävlingar och spel utan kontakt inomhus för personer över 20 år tillåts. Avstånd bör beaktas.
  • Personbegränsningarna upphävs i verksamhet för personer över 20 år. Idrottstjänsterna skickar motionslokalernas rekommenderade användarantal till alla som har bokat turer.
  • Alla över 15 år bör fortfarande använda munskydd inomhus och beakta avstånd.

Åbo stads utomhusmotionsplatser från den 7 juni

  • På idrottsplatser utomhus tillåts tävlingar och spel samt närkontakt även för personer över 20 år.
  • Sportplanernas omklädningsrum öppnar. Social distansering bör beaktas.
  • Begränsningar i antalet samtidiga användare upphävs på utemotionsplatserna.

Åbo stads siminrättningar från den 7 juni

  • Besökarantalet är fortfarande begränsat i Impivaara simhall samt utebaden i Kuppis och Samppalinna. Personalen följer med antalet samtidiga besökare. Badtiden är fortfarande två timmar.
  • Basturna i Impivaara simhall och Samppalinna utebad tas i bruk. Distansering bör beaktas i basturna.
  • Deltagarantalet i utebadens vattengympa ökar. I Kuppis utebad får 50 kunder delta samtidigt i vattengympan, och i Samppalinna är deltagarantalet 20. Förhandsanmälan gäller till vattengymnastiken.

Bibliotekstjänsterna

Servicen som kräver reservering (digitalisering, läsa mikrofilm, musikrummet) får användas och de reserverade rummen tas i bruk från och med den 7 juni. Närbibliotekens meröppet tas i bruk från och med den 1 juli, vardagar (mån–fre) kl. 7–19. Bibliotekets sommarprogram genomförs enligt överenskommelse antingen på webben eller på plats med beaktande av coronabegränsningarna.

Ungdomstjänsterna

Med start den 7 juni kan lägerområdena hyras för grupper på max. 50 personer. Även sommarlägren ordnas. Lägerdeltagarna får noggranna anvisningar i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets instruktioner.

Åbo filharmoniska orkester

Orkesterns vårsäsong är avslutad. I augusti kommer orkestern att spela i småensembler runtom i staden, och på Östersjödagen den 26 augusti uppför man Natursymfonin. Det är fri entré till evenemangen i augusti och närmare information kommer att finnas på webbsidan tfo.fi.

Åbo Stadsteater 

Stadsteaterns sommarkomedi 39 askelta ges på Emma Teatteri i Nådendal 4 juni–14 augusti. I huvudrollen i den komiskt spännande brittiska detektivhistorien ses Hannes Suominen. Anvisningar om ett tryggt teaterbesök finns på teaterns webbsidor, och under föreställningsveckan skickas de även till alla som har köpt biljett.

Åbo stads museer

På grund av uppluckringar i coronarestriktionerna behövs från och med den 7 juni ingen förhandsbokning för besök i Åbo stads museer. Museernas personal följer med antalet besökare i lokalerna, och kan vid behov reglera tillträde. Bokningar för juni som redan gjort gäller fortfarande, och garanterar entré.

Föli

Munskyddstvång gäller fortfarande i den regionala kollektivtrafiken Fölis bussar.

Vårfesternas försiktighetsåtgärder gäller, arbetarinstituten återgår till närundervisning

Anvisningarna som har givits om vår- och examensfester gäller fortfarande. Daghemmens och läroinrättningarnas vårfester samt examensfester ordnas utan större samlingar för ett begränsat antal barn och unga, förutsatt att tillräckliga avstånd går att trygga.

Sommarkurserna i Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut återgår till undervisning på plats. Mera information om sommarkurserna och anmälningar finns på sidorna opistopalvelut.fi/turku och aboarbis.fi.

Vissa av daghemmen håller stängt över sommaren, men småbarnsfostran har verksamhet i andra daghem tillsammans med det egna dagisets personal.

– I småbarnsfostran har sommaren planerats så att barnens vistelse i dagiset kan ordnas med tillräckligt utrymme med beaktande av verksamhetens särskilda karaktär, berättar direktören för småbarnsfostrans serviceområde Vesa Kulmala.

Klubbarna och lekparkerna har öppet i juni. Den öppna dagisverksamheten kör igång igen i augusti. Vårdnadshavarna får mera information daghemsvis.

En utförlig lista över sommarens öppettider finns på servicehelhetens för fostran och undervisning webbsidor.