Åbo stads revisionsnämnds utvärderingsberättelse för år 2020 har färdigställts. I rapporten behandlas utöver den ekonomiska situationen även bland annat planering och genomförande av investeringar. Revisionsnämnden följer dessutom upp inomhusluftsärenden, tjänster för de äldre, småbarnspedagogik, sysselsättningsfrågor och barnskydd.

Utvärderingsberättelse

Revisionsnämnden har i sina utvärderingsberättelser traditionellt även utvärderat stadens interna övervakning, riskhantering och koncernövervakning.

Centrala observationer i utvärderingsberättelsen

Budget och bokslut

Statens coronastödåtgärder hade en omfattande engångseffekt på stadskoncernens ekonomi och nyckeltal.

Revisionsnämnden lyfte fram att köp av tjänster stod redan för nästan hälften av stadens verksamhetskostnader.

– Coronaåret har förståeligt nog ökat behovet av att skaffa ytterligare personal som köpt tjänst. I fortsättningen måste staden dock göra allt den kan så att personalbristen inte blir permanent, påpekar revisionsnämndens ordförande Riina Lumme.

Planering och genomförande av investeringar

Servicenätplanerna borde utgöra grunden för investeringarnas prioritering. Det finns brister i servicenätplanernas täckning och aktualitet.

I projekt som överskrider kostnadskalkylerna har det även förekommit oklar och komplicerad arbets- och ansvarsfördelning mellan stadskoncernens olika aktörer. Den gemensamma nämnaren för projekt som överskrider kostnadskalkylerna har varit bristfälliga planer eller planer som saknas helt.

– Staden har anvisningar för planering av projekt och investeringar, men de följs inte till alla delar. Särskilt den långsiktiga investeringsplanen borde beaktas, påminner Lumme.

Stadens interna övervakning, riskhantering och koncernövervakning

Revisionsnämnden är mycket oroad över problemen med tillgången på personal. Revisionsnämnden har konstaterat i flera av sina utvärderingsberättelser att staden ska ha tillräckliga möjligheter att övervaka att även utkontrakterade tjänster uppfyller kraven i avtalen, vilket måste beaktas redan när man konkurrensutsätter tjänsterna.

Inomhusluftsärenden

Utifrån revisionsnämndens observationer har frågorna om ansvar för inomhusluftsärenden blivit tydligare ur de olika branschernas synvinkel. Revisionsnämnden anser fortfarande att utvecklingen av samarbetet mellan lokalernas egentliga användare, administratörerna och de som ansvarar för lokalerna är ett av de viktigaste utvecklingsobjekten.

Tjänster för de äldre

Utgående från revisionsnämndens intervjuer anses det att resurserna för kvalitetskontroll i regel fortfarande är helt otillräckliga. Revisionsnämnden anser det vara beklagligt att korrigeringar inte har gjorts trots att kvalitetskontrollen har varit underresurserad i flera år.

Småbarnspedagogik

Som helhet har staden kunnat ordna tillräckliga platser för småbarnspedagogik. Revisionsnämnden anser att de långvariga lokalproblemen inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ska lösas utan dröjsmål.

Sysselsättningsfrågor

Enligt revisionsnämnden bör anslagen användas så mycket som möjligt för aktivt stöd, dvs. aktiv sysselsättning, till stadens gemensamma fördel, vilket samtidigt minskar anslagen för passivt stöd, dvs. arbetsmarknadsstödets kommunandel.

Revisionsnämnden fortsätter att övervaka kommunförsökets resultat och effektivitet.

Barnskydd

Revisionsnämnden anser att den höga personalomsättningen utgör ett stort problem och förutsätter ytterligare åtgärder för att problemet ska åtgärdas.

På grundval av sin bedömning rekommenderar revisionsnämnden att staden riktar betydligt mer resurser till barnskyddet och i synnerhet till tidiga förebyggande insatser.

Behandling i stadsfullmäktige den 14 juni 2021

Rapporten godkändes av revisionsnämnden den 27 maj 2021. Rapporten behandlas i stadsfullmäktige den 14 juni 2021.

Utvärderingsberättelsen för 2020 finns i sin helhet på finska och svenska på adressen turku.fi/tarkastuslautakunnanjulkaisut.