Förhandlingarna om borgmästarprogrammet som definierar prioriteringarna för den kommande mandatperioden i Åbo har slutat i ett avtal. Programmet har godkänts av alla fullmäktigegrupper som är representerade i Åbo kommunfullmäktige.

Bekanta dig med Åbo borgmästarprogram:

Borgmästarnas Åbo - Verksamhetens årtionde (pdf på finska)

- Förhandlingarna har gått mycket bra och fullmäktigegrupperna har visat en genuin vilja att hitta gemensamma lösningar för stadens utveckling. Det gemensamma programmet ger goda förutsättningar för att framgångsrikt lansera den nya borgmästarmodellen och uppnå goda saker för staden och dess medborgare i enighet, säger Minna Arve, som ledde programförhandlingarna.

Programmet, som godkänts av fullmäktigegrupperna, definierar stadens värderingar, riktlinjer och ekonomiska ramar för kommande valperiod. Åbo är en öppen, aktiv och internationell stad för vilken tvåspråkighet är en rikedom. Åbo främjar jämlikhet och lika behandling för alla medborgare och i stadens egen verksamhet. Stadens tillväxt är mänskligt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

- De värden som beskrivs i borgmästarprogrammet bygger på världsbilden av en internationell vetenskaps- och kulturstad och hur den förhåller sig till världsförändring. De värderingar som staden hittills har implementerat förändras inte med programmet, utan återspeglar de värdesystem som Åbo har implementerat under en längre tid och med hjälp av vilket vi bland annat har uppnått en större roll internationellt än vad stadens storlek kanske antyder, förklarar Minna Arve.

I de ekonomiska riktlinjerna för programmet har man kommit överens om den ekonomiska ramen för den kommande mandatperioden, inklusive en utgiftsram och ett skuldtak. Riktlinjerna syftar till en hållbar driftsekonomi och därigenom stärker investeringskapaciteten. Huvudprincipen är att stadens verksamhetsbidrag kan växa i linje med befolkningstillväxten och prisindexet, men ändå i långsammare takt än stadens skatteintäkter. Positiv utveckling av sysselsättningsgraden och strukturreformer som inte sänker tjänsternas kvalitet men förbättrar produktiviteten är också avgörande. Staden kommer också att inleda förberedelserna för den ekonomiska effekten av social- och hälsovårdsreformen hösten 2021.

Borgmästarprogrammet anger de viktigaste prioriteringarna för rådets mandatperiod, allt från klimatmål till stadens flaggskeppsprojekt och serviceutveckling. Ett av målen med övergången till borgmästarmodellen är att stärka genomförandet av stadens gemensamt överenskomna politiska mål.

- Ett resultatrikt implementerande av programmet är avgörande för dess framgång. Borgmästarprogrammet kommer att vara den viktigaste riktlinjen för stadens utveckling de närmaste åren, och dess genomförande kommer att vara huvuduppgiften för de intressegrupper som är engagerade i programmet, borgmästaren och vice borgmästarna. De största förväntningarna i borgmästarmodellen är just genomförandet av beslut och samarbetet med borgmästarens kontor, och jag är säker på att framgång i dessa kommer att leda till framgång för hela staden, konstaterar Minna Arve.

Avtalet omfattar fördelningen av platser i stadsfullmäktigen och sammansättningen av ordförandeskapet för stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige 14 personer:

Samlingspartiet 4

SDP 3

Vänsterförbundet 2

De Gröna 2

Sannfinländarna 2

SFP 1

Centerpartiet suppleant

Borgmästare

Borgmästare – Samlingspartiet

Vice-borgmästarnas arbetsfördelning kontrolleras om två år

Vice-borgmästare, bildning – SDP

Vice-borgmästare, social- och hälsovårdsreformen – De Gröna

Vice-borgmästare, stadsmiljö, Samlingspartiet första 2 år

Vice-borgmästare – Vänsterförbundet följande 2 år

Stadsfullmäktige

ordförande – SDP

  1. vice-ordförande – Samlingspartiet
  2. vice-ordförande – Vänsterförbundet
  3. vice-ordförande – Sannfinländarna
  4. vice-ordförande – De Gröna

Borgmästaren fungerar som koncernsektionens ordförande

Sannfinländarna fungerar som koncernsektionen vice-ordförande

Borgmästarprogrammet och förtroendeuppdragen godkänns i stadsfullmäktigen i augusti