Åbo stad utför en hobbyenkät för att kartlägga barns och ungdomars samt andra stadiets studerandes hobbyer. Genom att svara på enkäten hjälper du till att främja barns och ungdomars hobbyer i Åbo och ge alla barn och ungdomar i Åbo möjlighet till en meningsfull hobby, oberoende av bakgrund.

Enkäten om barns och ungdomars hobbyer

I september och oktober 2021 utför Åbo stads servicehelheter för fritid samt för fostran och undervisning en enkät som ska kartlägga barns och ungdomars hobbyer. Denna enkät riktar sig till vårdnadshavarna till barn och ungdomar i grundskoleåldern (i årskurserna 1–9 och påbyggnadsundervisningen) samt till studerande på andra stadiet. Med hjälp av enkäten utreds bland annat barns och ungdomars hobbyer, kostnaderna som hobbyerna medför, hinder för att utöva hobbyer samt önskemål om hobbyer. Utredningen ingår i arbetet med att förnya understödssystemet och prislistorna för motionstjänsterna samt i en studie som berör barns och ungas hobbyer, var resultaten från enkäten utnyttjas i arbetet. Varje svar är viktigt!

Anvisningar för att svara på enkäten

Enkäten till elever i grundskoleåldern skickas via Wilma till barnens och ungdomarnas vårdnadshavare. Enkäten är öppen för eleverna i grundskolan och deras vårdnadshavare fram till den 3 oktober 2021. Studerande på andra stadiet svarar på enkäten vid den egna läroanstalten under september–oktober. Att svara på enkäten tar cirka 15 minuter.

  • Enkäten besvaras fullständigt anonymt. 
  • Ifall ert barns hobby har avbrutits eller minskat till följd av undantagsförhållandena, svara då på enkäten enligt hur situationen såg ut innan hobbyn avbröts eller minskade. 
  • Fyll i ett skilt frågeformulär för varje barn i grundskoleåldern som hör till familjen. 
  • Besvara enkäten tillsammans med ditt barn om möjligt.
  • Genom att svara på enkäten kan du delta i en utlottning och vinna hobbyrelaterade priser. Utlottningen sker bland de som lämnat sina uppgifter efter att enkäten stängt.

Priserna som kan vinnas i utlottningen är:

  • 10 stycken paket med 2 biobiljetter (värde 40 euro per paket)
  • 4 stycken presentkort till en sportaffär (värde 50 euro)

Målet är att ge alla barn och ungdomar i Åbo en meningsfull hobby som stöder deras välbefinnande

I Åbo främjas barns och ungdomars hobbyer genom en rad olika åtgärder. Målet är att ge alla barn och unga i Åbo möjlighet till en meningsfull hobby. I början av 2021 har man i Åbo bland annat inlett pilotprojektet med namnet Åbomodellen för hobbyverksamhet, som i enlighet med regeringsprogrammet har som mål att främja hobbyverksamhet. Ett av spetsprojekten i Åbos borgmästarprogram är just att stöda hobbymöjligheterna för alla barn i Åbo.

Med hjälp av enkäten bedömer Åbo stads idrottstjänster också om den så kallade Isländska modellen skulle vara lämplig för Åbo. Modellen går ut på att alla barn och ungdomar får understöd för hobbyverksamhet direkt av staden, som de kan använda för sina hobbyavgifter. Med hjälp av informationen som samlas in genom enkäten kan Åbo stad utveckla hobbymöjligheterna för barn och ungdomar i Åbo på bästa möjliga sätt .

Enligt undervisnings- och kulturministeriet är hobbyer en viktig del av barns och ungdomars liv eftersom de genom dem värnar om vänskapsrelationer, utvecklar sig själva, upptäcker sina styrkor och sina drömmar och lär sig att växelverka till exempel med en tränare eller lärare. Genom hobbyer kan barn och ungdomar välja att tillbringa sin fritid på ett meningsfullt sätt, vilket också främjar deras delaktighet i samhället. I bästa fall fungerar hobbyn som ett stöd för hela familjen som stärker samvaron genom gemensamma aktiviteter.

Åbo är en barnvänlig kommun

Åbo stad har fullföljt Finlands UNICEF:s handlingsmodell för en barnvänlig kommun redan i tre år. Åbo har valt att lägga särskild fokus på att främja barnets rättigheter och öka kännedomen om barns delaktighet. Med den omfattande hobbyenkäten vill vi behandla alla barn i kommunen som jämlika kommuninvånare. Genom att svara på enkäten görs barnet och vårdnadshavarna delaktiga i planeringen, bedömningen och utvecklingen av stadens tjänster.

För mer information om enkäten 

Idrottsplanerare Jaakko Saarinen
Åbo stads idrottstjänster
jaakko.t.saarinen@turku.fi