Ovaccinerade personer i arbetsför ålder hamnar i allt högre grad på sjukhus i Åbo. Vaccinationstäckningen är fortfarande otillräcklig bland annat i Kråkkärret, Pansio-Perno och Hallis. Staden utökar fortsättningsvis pop up-verksamheten runtom i staden.

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationerna

– Coronavirussjukdomen är en allvarlig sjukdom även för personer i arbetsför ålder, och därför är det oerhört viktigt att ta vaccinet. En vaccinationstäckning för två dosers del på 80 procent är ett nationellt kriterium för att restriktionerna ska kunna luckras upp. Jag tror att det är allas vår gemensamma önskan att samhället ska öppna upp igen, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi

I Åbo är vaccinationstäckningen för den första dosens del 74,2 % (146 059 Åbobor), och för bägge dosernas del är den 52,8 % (103 811 Åbobor). Vaccinationstäckningen i alla åldersgrupper måste bli större i synnerhet i Kråkkärret, Pansio-Perno och Hallis. Vaccinationstäckningen framför allt i åldersgruppen 25–29 år behöver nå 80 %.

– Covid-19 har i allt högre grad blivit de ovaccinerades sjukdom. I synnerhet i Kråkkärret, Pansio-Perno, Lauste och Hallis är coronaläget fortfarande allvarligt, och det är synnerligen viktigt att täckningsgraden ökar i dessa områden, konstaterar Peltoniemi.

Vaccinationstäckningen i Åbo för första dosens del: bland 80-plussare 93,1 %, i åldersgruppen 70–79 år 94,8 %, 60–69 år 91,1 %, 50–59 år 87,4 %, 40–49 år 81,4 %, 30–39 år 75,1 %, 20–29 år 76,8 % och i åldersgruppen 12–19 år 69,7 %.

Ingen förbättring i coronaläget

Incidensen för coronasmittan i Åbo (244/100 000/14 dygn) har varit på en hög nivå redan länge, och ingen betydande förändring har skett.

Åbo stad påminner alla kommuninvånare om att det är av största vikt att ta vaccinet, och att vaccinationen är avsedd specifikt för det egna smittskyddet.  

– Det att den övriga befolkningen i Åbo är vaccinerad ger inte ett tillräckligt skydd. Epidemiologiskt ger vaccinet det mest täckande skyddet och därför måste vaccinationstäckningen öka i staden. Var och en behöver ta vaccinet själv, och det går inte att invagga sig i tanken på tryggheten från flockimmuniteten, fortsätter Peltoniemi.  

Sjukhusvården av covid-19-patienter och spårningsarbetet av insjuknade tar upp en stor del av hälsovårdens personalresurser. Detta inverkar på hälsovårdens övriga tjänster.

Även andra vaccindosen utan förbokad tid

Åbo stad ordnar flera pop up-vaccinationsmottagningar runtom i Åbo. I pop up-mottagningarna ges vaccinet utan förbokad tid. Alla aktuella pop up-tillfällen finns samlade på webbsidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination.  

I vaccinationsstationen på Satakuntavägen 105 ges nu också den andra coronavaccindosen utan bokad tid. Vaccinet ges till alla Åbobor, även skolelever och studerande, alla vardagar mån–fre kl. 8.45–15.15. Både första och andra vaccindosen kan fås utan förbokad tid. Intervallet mellan den första och den andra dosen måste vara minst sex veckor. Det är viktigt att själv räkna ut att tiden mellan doserna är tillräckligt lång, i annat fall kan inte vaccinet ges i mottagningen.

Åbo följer SHM:s nya anvisningar angående testnings- och spårningsstrategin

Enligt den nya nationella testnings- och hybridstrategin, som social- och hälsovårdsministeriet publicerade den 14 september, riktas coronavirustestningen framöver framför allt till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom samt personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig coronavirussmitta. Testning görs också i fortsättningen på andra enligt medicinska grunder.

Inga större förändringar är på kommande i smittspårningen. Fortsättningsvis är målsättningen att identifiera sådana situationer, där smittspridningsrisken är hög.