Hur säkerställer vi att Åbo lyckas och att Åbobor mår bra? Åbo stad ber sina invånare och intressegrupper om deras syn på riktlinjer för framtida Åbo. De kommer att samlas in via Kerrokantasi-webbtjänsten från 16 till 26 september 2021.

Åbos nuvarande stadsstrategi, som sträcker sig fram till 2029, utarbetades i ett omfattande samarbete mellan invånare, intressegrupper och stadsanställda. I samma samarbetsanda vill den nu uppdateras när den nya kommunfullmäktigen har börjat sin fyraåriga mandatperiod. Stadsstrategin godkändes ursprungligen 2014 och blev uppdaterad 2018 i början av föregående fullmäktigeperiod. 

- Invånar- och kundorientering ingår i Åbos stadsstrategi som ett driftslöfte. Det kommer säkert att förbli en av hörnstenarna i strategin, och vi kommer också att förverkliga det genom att involvera invånarna i strategiuppdateringen. Vi hoppas att stadsborna aktivt kommer att svara på undersökningen, eftersom Åbo kommer att utvecklas för dem, säger borgmästare Minna Arve

Vi hoppas att stadsborna aktivt kommer att svara på undersökningen

Strategin beskriver de riktlinjer som anses vara de viktigaste sakerna i Åbo och vad vi vill i synnerhet investera i. Den fungerar som grunden för stadens verksamhet och ekonomiska planering, och beskriver de mål och principer som stadens personal och förtroendevalda förbinder sig till i sitt arbete. Konkreta åtgärder för att genomföra strategin koms överens om såväl i borgmästarprogrammet som i andra separata program och planer.  

- Strategin fungerar som en långsiktig färdplan för fullmäktiges arbete. omgivningen där vi verkar förändras dock ständigt. Ibland mycket snabbt, som de senaste åren har visat, så det är en bra idé att uppdatera målen och verksamhetens riktlinjer regelbundet. I den här omgången kommer strategin också att förtydligas och göras mer koncis, säger Rami Savila, strategi- och utvecklingsdirektör för Åbo stad. 

Som underlag för att uppdatera strategin kommer idéer att samlas om hur Åbo kan styra sin verksamhet på ett sätt som bäst stöder invånarnas välbefinnande och verksamhetsförhållandena för företag, utbildningsinstitutioner och andra sammanslutningar. Det öppna frågeformuläret innehåller frågor som är gemensamma för alla och frågor som är riktade till olika målgrupper. 

Svaren på undersökningen kommer att beaktas i prioriteringarna i den uppdaterade stadsstrategin och alla mottagna svar kommer att sammanställas för fullmäktigens senare arbete. Den uppdaterade stadsstrategin för åren 2021–2025 kommer att godkännas av stadsfullmäktige den 13 december 2021.  

Undersökningen kan besvaras på: kerrokantasi.turku.fi/kaupunkistrategia 
på svenska: kerrokantasi.turku.fi/kaupunkistrategia?lang=sv