Enligt den nya läropliktslagen höjs läropliktsåldern till 18 år. De unga som avlagt den grundläggande utbildningen under våren och deltagit i vårens gemensamma ansökan, är de första som den höjda läroplikten och gratis utbildning på andra stadiet gäller. I Åbo är situationen god och endast drygt 20 unga i läropliktsåldern behöver ännu få en studieplats.

Läropliktsåldern höjdes till 18 år och målet är att varje ung som avlägger den grundläggande utbildningen avlägger en utbildning på andra stadiet. 
 
–  Genomförandet av den utvidgade läroplikten framskrider fint och Åbo stad har kontroll över situationen. Enligt våra senaste uppgifter är drygt 20 unga utan studieplats, säger Timo Jalonen, direktör för fostran och undervisning. 

Arbetsgrupp följer upp genomförandet av den utvidgade läroplikten

Enligt den nya lagen ska kommunerna ordna en studieplats för alla unga som bor i kommunen. I Åbo stad har en sektorövergripande arbetsgrupp tillsatts för att följa upp hur den utvidgade läroplikten genomförs i kommunen. 
 
I den grundläggande utbildningen ser man till att eleven får en studieplats på andra stadiet. Utöver studiehandledarna arbetar också en socialarbetare på läroanstalterna på andra stadiet. Med denna modell nås de unga som omfattas av läroplikten som inte ännu har en studieplats och sedan går man igenom deras situation.
 
– Med hjälp av arbetsgruppen når vi de unga allt bättre. Man måste komma ihåg att varje ungs situation är individuell och också lösningarna är individuella. Alla ungdomar är nu dock inom kretsen för tjänsterna och deras situation reds ut, berättar Hannu Immonen, direktör för serviceområdet för yrkesutbildning.

– I Åbo finns fortfarande tillräckligt med lediga studieplatser i yrkesutbildningen på andra stadiet.

Flertal studieplatser tillgängliga i Åboregionen 

I Åbo och i Åboregionen är ett flertal studieplatser tillgängliga. Det är snarare frågan om hur utbud och efterfrågan möter varandra, än om en brist på platser. Behovet av handledning har ökat i årskurs 7–9 och rör numera allt yngre elever. 

–  I Åbo är situationen tämligen god. De största utmaningarna gäller ordnandet av studieplatser för fort-satta studier för de elever som behövt mycket stöd i den grundläggande utbildningen. För alla motiverade kan ordnas en ny studieplats i Åbo eller i Åboregionen. Också social- och hälsovårdstjänsterna samt ung-domstjänsterna erbjuder sitt fulla stöd. Det finns mycket hjälp och stöd tillgängligt för de unga, sammanfat-tar Jalonen.

Läroplikten kan också avläggas genom utbildningar som handleder inför utbildning på andra stadiet, såsom utbildningen Valma, som handleder eleven inför avläggande av yrkesutbildning. Nästa år samlas de handledande utbildningarna ihop till en enda utbildning vid namnet Tuva. Utbildningen Tuva riktas till unga som vill söka till gymnasiet, yrkesskolan samt till de invandrarunga, vars språkkunskaper är för svaga för studier på andra stadiet.